Sprawozdawczość budżetowa w 2023 roku – zmiany w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej oraz bieżące problemy - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Celem przygotowanego przez nas szkolenia jest zapoznanie Państwa ze zmianami rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej. Przedstawienie rodzajów, form oraz sposobów sporządzania sprawozdań jednostek budżetowych po zmianach oraz przykładów nieprawidłowości występujących w poszczególnych sprawozdaniach. Na szkoleniu omówione zostaną także poszczególne wzory sprawozdań budżetowych oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za błędy w sprawozdaniach.

  Pani Magdalena Grotkiewicz, która jest prowadzącą szkolenie, szczegółowo omówi zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 roku w stosunku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

  Program szkolenia

  1. Zmiany w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej 2023r. – nowe sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich ze środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwiększenie częstotliwości z kwartalnej na miesięczną sporządzania sprawozdań Rb-40 i Rb-33, rozszerzenie zakresu prezentowanych w sprawozdaniu rb-40 danych dotyczących otrzymywanych lub przekazywanych środków na zadania bieżące lub zlecone, wprowadzenie nowego sposobu prezentacji zatrudniania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, dostosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykazywania danych w sprawozdaniu rb-27S oraz Rb-NDS

  2. Sprawozdawczość budżetowa zagadnienia wstępne – dlaczego tak ważne jest prawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych, jak prawidłowo sporządzać podstawowe sprawozdania, kto ma obowiązek sporządzać sprawozdania budżetowe, jak i kiedy należy sporządzić korektę, w jakim terminie i komu przesłać sprawozdanie.

  3. Sprawozdania budżetowe według nowych zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

  4. Które sprawozdania sporządzane za IV kwartały roku 2022 należy składać już według nowych zasad w formie elektronicznej?

  5. Co się zmieniło w rozporządzeniu Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w stosunku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej?

  6. Sprawozdanie Rb-27Sz wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego (nowa definicja dochodów wykonanych) – nowy wzór sprawozdania ora zmiany zasad jego sporządzania.

  7. Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu – nowy wzór sprawozdania ora zmiany zasad jego sporządzania.

  8. Sprawozdanie Rb-34z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych –nowe sprawozdanie.

  9. Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – nowy wzór formularza i zmiana zasad sporządzania.

  10. SMUP w sprawozdawczości budżetowej.

  11. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych – zaniżenie zaległych należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S, jakie dane wykazywać w sprawozdani Rb-27S w kolumnie „zaległości netto”, czy koszty upomnień wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S i ewentualnie na jakiej podstawie, odsetki za zwłokę od należności podatkowych wykazanych w kolumnie „zaległości netto”, co wykazywać w kolumnie „należności”.

  12. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych… – jak wykazać zaangażowanie środków w sprawozdaniu Rb-28S, jak wykazać w sprawozdaniu kwartalnym Rb-28S nadpłaconą fakturę za wyżywienie, ak prawidłowo ująć w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał?

  13. Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych – podmioty sparzające sprawozdanie, zasady sporządzania sprawozdania, w której pozycji sprawozdania ująć m.in.: darowizny, odsetki bankowe za prowadzenie WRD, dochody z tytułu najmu, opłaty za posiłki.