Umowy zlecenie po 1 stycznia 2023 roku - wynagrodzenia z umów zlecenie, oskładkowanie, KUP - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Obowiązki stron umowy zlecenia.

  2. Wynagrodzenie w umowie zlecenia:

  • Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2023 r
  • Ewidencja liczby przepracowanych godzin
  • Wypłata wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej

  3. Oskładkowanie umów zlecenia:

  • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych – umowa zlecenia i inne
  • Kilka umów zleceń
  • Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz
  • Umowa zlecenia zawarta z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz
  • Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności
  • Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, dla której minimalną podstawę wymiaru składek z tytułu działalności stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
  • Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której właściwa jest preferencyjna podstawa wymiaru składek (30% minimalnego wynagrodzenia za pracę)
  • Umowa zlecenia w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
  • Umowa o pracę i umowa zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności
  • Umowa zlecenia i prawo do emerytury
  • Umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca
   i niewykonywana na jego rzecz oraz prawo do emerytury lub renty
  • Umowa zlecenia z uczniem
  • Umowa zlecenia i pobieranie zasiłku
  • Umowa zlecenia i przebywanie na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
  • Umowa zlecenia i status ucznia/studenta
  • Umowa zlecenia i pozostawanie w stosunku służbowym

  4. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu:

  • Podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • Umowa zlecenia i inne tytuły do ubezpieczenia

  5. Składka na Fundusz Pracy.

  6. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń.

  7. Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne.

  8. Opodatkowanie przychodów z umów:

  • Koszty uzyskania
  • Zwolnienie z opodatkowania przychodów zleceniobiorców w wieku do 26
  • Zwolnienie z opodatkowania przychodów zleceniobiorców, którzy przenieśli swoje miejsce zamieszkania do Polski
  • Zwolnienie z opodatkowania przychodów zleceniobiorców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci
  • Zwolnienie z opodatkowania przychodów zleceniobiorców będących emerytami
  • Zbieg zwolnień
  • Przychód ze zryczałtowanej umowy
  • Progi podatkowe od 1 stycznia 2023 r
  • PIT-2 od umów zleceń

  9. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.