Zamknięcie roku 2023 w jednostkach sektora finansów publicznych - etapy prac prowadzące do zamknięcia roku obrotowego - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Podczas szkolenia krok po kroku omówione zostaną etapy prac prowadzące do zamknięcia roku obrotowego w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.

  Uczestnicy poszerzą swoje kompetencje o zakres czynności przygotowawczych związanych z zakończeniem roku budżetowego, organizację prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych, przeprowadzanie rozliczeń na koniec roku budżetowego, rozliczanie międzyokresowych przychodów i kosztów oraz rezerw, a także o sposoby ewidencji wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego.

   

  Program szkolenia

  1. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego:

  • określenie terminu spływu dokumentacji finansowej do jednostki
  • określenie terminu rocznych sprawozdań budżetowych i z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych

  2. Organizacja prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych.

  3. Przeprowadzenie rozliczeń na koniec roku budżetowego:

  • rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji
  • korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom
  • rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem

  4. Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego.

  5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerwy.

  6. Rozliczenie środków na wydzielonym rachunku dochodów.

  7. Rozliczenie nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez samorządowy zakład budżetowy.

  8. Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego.

  9. Dokonanie księgowań na koniec roku budżetowego:

  • odsetki za zwłokę
  • odpisy aktualizujące wartość należności
  • odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  • zaangażowanie wydatków
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  10. Inwentaryzacja aktywów i pasywów.

  11. Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym i korygowanie błędów.