Zatrudnianie w samorządzie w 2023 roku - szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 31.10.2023r., godz. 11.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Program szkolenia

1. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

 • jak przeprowadzić procedurę poprzedzającą konkurs?
 • kto jest odpowiedzialny za dokonanie wyboru?
 • określenie wymagań
 • przeprowadzenie naboru.
 • służba przygotowawcza – kiedy można zwolnić ze służby przygotowawczej, kto o tym decyduje i co z egzaminem?

2. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy:

 • Ile można zawrzeć umów na okres próbny z tym samym pracownikiem
 • Umowy na czas określony
 • Czy musimy zgłaszać umowy na czas określony do PIP i dlaczego
 • Czy przedłużenie umowy do dnia urlopu też wliczamy do limitu 3 i 33
 • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo (stanowisko MRPiPS i UODO),
 • Treść umowy o pracę – co powinna zawierać umowa o pracę najważniejsze elementy
 • Jakie skutki zawarcia umowy o prace przy brakach formalnych
 • Kiedy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę
 • Kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę i jak to prawidłowo zrobić
 • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami
 • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy.
 • Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne

3. Zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy:

 • Trwała lub czasowa zmiana warunków pracy
 •  Zasady zawierania porozumień zmieniających,
 • Kiedy zawieramy porozumienie zmieniające a kiedy wypowiedzenie warunków umowy o pracę
 • Jaki należy podać tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy w przypadku nie przyjęcia przez pracownika zmiany warunków umowy o pracę
 • Zmiana warunków umowy o pracę a wypłata odprawy czy jest to możliwe?
 •  Wypowiedzenie zmieniające (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów);
 •  Wypowiedzenie zmieniające a procedura zwolnień grupowych;
 •  Zmiana przepisów wewnątrzzakładowych a zmiana treści umowy (zmiany regulaminów a konieczność wypowiadania warunków zatrudnienia).
 • Kiedy pracodawca może powierzyć i na jak długo pracownikowi wykonywanie innej pracy
 • Jak liczyć terminy powierzenia wykonywanej innej pracy pracownikowi

4. Praktyczne elementy rozwiązywania umów przez pracodawcę:

 • Sposoby ustania stosunku pracy.
 •  Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę.
 •  Wypowiadanie umów na czas nieokreślony.
 • Terminy wypowiadania umów o pracę , od czego zależą i jak je liczyć
 •  Praktyczne elementu w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia;
 •  Wypowiadania innych rodzajów umów o pracę.
 • Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy;
 • Praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę.
 • Obowiązki konsultacyjne
 •  Zwolnienia dyscyplinarne pracowników.
 • Jak liczymy daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym
 • Czy łatwo jest zwolnić dyscyplinarnie pracownika
 •  Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników.
 • Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia
 • Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej
 • A czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę podczas nieobecności usprawiedliwionej
 • Tajemnice wypowiedzeń pracowniczych
 • Jak skutecznie zwolnić pracownika – dobór przyczyny wypowiedzenia – praktyczne aspekty
 • Co sprawia najwięcej trudności przy wypowiadaniu umowy o pracę
 • Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

5. Świadectwo pracy po zmianach w 2023 roku:

 • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy.
 • Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni
 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika
 • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej
 • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
 • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
 • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent
 • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym
 • Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.
 • Świadectwa pracy a śmierć pracownika
 • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy
 • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał
 • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia

6. Podstawowe zasady dotyczące organizowania czasu pracy w JSFP:

 • Ewidencja czasu pracy – obligatoryjne zapisy, jakie muszą znaleźć się w ewidencji czasu pracy,
 • Odrębna, szczegółowa dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika – jakby drugie akta?
 • Rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
 • Rozliczanie nadgodzin w JST
 • Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
 • Rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy
 • czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
 • Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
 • Jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
 • Najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki

7. Dopuszczalność zatrudniania pracownika  poza rozkładem czasu pracy z uwzględnieniem zagadnień:

 • praca w dni wolne (5 dniowy tydzień), praca w niedziele i święta,
 • jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym
 • w jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny
 • dlaczego nieoddanie dnia wolnego stanowi wykroczenie
 • czy można planować pracę w każdą niedzielę oraz każde święto
 • czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto czy musi to zrobić ,
 • rekompensata czasu pracy w sobotę i niedzielę w JST
 • praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność, zakazy zlecania, forma polecenia, możliwość odmowy przez pracownika, limity dobowy, tygodniowy i roczny)
 • w jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową
 • czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową
 • jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach
 • kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
 • jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
 • kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy
 • na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP
 • zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych – dopuszczalność, zasady udzielania, zasady odpracowania oraz skutki nieodpracowania, wniosek pracownika a obowiązki pracodawcy
 • ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika

8. Urlopy pracownicze – zmiany w 2023r.:

 • Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu
 • Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
 • Zmiana pracodawcy w trakcie roku,
 • Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
 • Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
 • Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
 • Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
 • Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
 • Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
 • Rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
 • Pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
 • Urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
 • Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnieni

9. Szczegółowa informacja o warunkach zatrudnienia dla pracowników JST:

 • Jakich dodatkowych informacjach należy poinformować pracownika i co powinno się znaleźć w nowej informacji o warunkach zatrudnienia?
 • Czy dla wszystkich pracowników można stworzyć jeden wzór informacji o warunkach zatrudnienia?
 • Czy wszyscy pracownicy powinni otrzymać informację do warunków zatrudnienia w nowej wersji?
 • Czy informacje o warunkach zatrudnienia należy przekazać w formie papierowej czy elektronicznej i na jakich zasadach?
 • Czy w informacji do umowy można podać zapisy regulaminu tylko w postaci podstawy prawnej?
 • Zmiana terminu przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia – jaki termin obowiązywał będzie po zmianach?
 • Jak należy postąpić w przypadku zmiany warunków zatrudnienia pracownika?
 • Jak wskazać zasady przemieszczania się w nowej informacji?
 • Czy w informacji dodatkowej należy wskazać wszystkie składniki wynagrodzenia czy można odesłać pracownika do zapisów regulaminu wynagradzania?
 • Jak poinformować pracownika o szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę w przypadku braku polityki szkoleniowej?
 • Jak prawidłowo wskazać procedury rozwiązywania stosunku pracy w ujęciu obowiązujących przepisów?
 • Jakie konsekwencje poniesie pracodawca za niepoinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia – sankcje za nieudzielenie prawidłowej informacji.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody