Zatrudnianie w samorządzie w 2024 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

  • jak przeprowadzić procedurę poprzedzającą konkurs?
  • kto jest odpowiedzialny za dokonanie wyboru?
  • określenie wymagań
  • przeprowadzenie naboru.
  • służba przygotowawcza – kiedy można zwolnić ze służby przygotowawczej, kto o tym decyduje i co z egzaminem?

  2. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy:

  • Ile można zawrzeć umów na okres próbny z tym samym pracownikiem
  • Umowy na czas określony
  • Czy musimy zgłaszać umowy na czas określony do PIP i dlaczego
  • Czy przedłużenie umowy do dnia urlopu też wliczamy do limitu 3 i 33
  • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo (stanowisko MRPiPS i UODO),
  • Treść umowy o pracę – co powinna zawierać umowa o pracę najważniejsze elementy
  • Jakie skutki zawarcia umowy o prace przy brakach formalnych
  • Kiedy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę
  • Kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę i jak to prawidłowo zrobić
  • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami
  • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy.
  • Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne

  3. Zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy:

  • Trwała lub czasowa zmiana warunków pracy
  •  Zasady zawierania porozumień zmieniających,
  • Kiedy zawieramy porozumienie zmieniające a kiedy wypowiedzenie warunków umowy o pracę
  • Jaki należy podać tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy w przypadku nie przyjęcia przez pracownika zmiany warunków umowy o pracę
  • Zmiana warunków umowy o pracę a wypłata odprawy czy jest to możliwe?
  •  Wypowiedzenie zmieniające (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów);
  •  Wypowiedzenie zmieniające a procedura zwolnień grupowych;
  •  Zmiana przepisów wewnątrzzakładowych a zmiana treści umowy (zmiany regulaminów a konieczność wypowiadania warunków zatrudnienia).
  • Kiedy pracodawca może powierzyć i na jak długo pracownikowi wykonywanie innej pracy
  • Jak liczyć terminy powierzenia wykonywanej innej pracy pracownikowi

  4. Praktyczne elementy rozwiązywania umów przez pracodawcę:

  • Sposoby ustania stosunku pracy.
  •  Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę.
  •  Wypowiadanie umów na czas nieokreślony.
  • Terminy wypowiadania umów o pracę , od czego zależą i jak je liczyć
  •  Praktyczne elementu w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia;
  •  Wypowiadania innych rodzajów umów o pracę.
  • Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy;
  • Praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę.
  • Obowiązki konsultacyjne
  •  Zwolnienia dyscyplinarne pracowników.
  • Jak liczymy daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym
  • Czy łatwo jest zwolnić dyscyplinarnie pracownika
  •  Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników.
  • Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia
  • Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej
  • A czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę podczas nieobecności usprawiedliwionej
  • Tajemnice wypowiedzeń pracowniczych
  • Jak skutecznie zwolnić pracownika – dobór przyczyny wypowiedzenia – praktyczne aspekty
  • Co sprawia najwięcej trudności przy wypowiadaniu umowy o pracę
  • Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

  5. Świadectwo pracy po zmianach w 2023 roku:

  • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy.
  • Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni
  • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika
  • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej
  • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
  • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
  • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent
  • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym
  • Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.
  • Świadectwa pracy a śmierć pracownika
  • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy
  • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał
  • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia

  6. Podstawowe zasady dotyczące organizowania czasu pracy w JSFP:

  • Ewidencja czasu pracy – obligatoryjne zapisy, jakie muszą znaleźć się w ewidencji czasu pracy,
  • Odrębna, szczegółowa dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika – jakby drugie akta?
  • Rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
  • Rozliczanie nadgodzin w JST
  • Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
  • Rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy
  • czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
  • Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
  • Jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
  • Najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki

  7. Dopuszczalność zatrudniania pracownika  poza rozkładem czasu pracy z uwzględnieniem zagadnień:

  • praca w dni wolne (5 dniowy tydzień), praca w niedziele i święta,
  • jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym
  • w jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny
  • dlaczego nieoddanie dnia wolnego stanowi wykroczenie
  • czy można planować pracę w każdą niedzielę oraz każde święto
  • czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto czy musi to zrobić ,
  • rekompensata czasu pracy w sobotę i niedzielę w JST
  • praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność, zakazy zlecania, forma polecenia, możliwość odmowy przez pracownika, limity dobowy, tygodniowy i roczny)
  • w jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową
  • czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową
  • jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach
  • kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
  • jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
  • kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy
  • na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP
  • zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych – dopuszczalność, zasady udzielania, zasady odpracowania oraz skutki nieodpracowania, wniosek pracownika a obowiązki pracodawcy
  • ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika

  8. Urlopy pracownicze – zmiany w 2023r.:

  • Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu
  • Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
  • Zmiana pracodawcy w trakcie roku,
  • Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
  • Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
  • Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
  • Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
  • Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
  • Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
  • Rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
  • Pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
  • Urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
  • Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnieni

  9. Szczegółowa informacja o warunkach zatrudnienia dla pracowników JST:

  • Jakich dodatkowych informacjach należy poinformować pracownika i co powinno się znaleźć w nowej informacji o warunkach zatrudnienia?
  • Czy dla wszystkich pracowników można stworzyć jeden wzór informacji o warunkach zatrudnienia?
  • Czy wszyscy pracownicy powinni otrzymać informację do warunków zatrudnienia w nowej wersji?
  • Czy informacje o warunkach zatrudnienia należy przekazać w formie papierowej czy elektronicznej i na jakich zasadach?
  • Czy w informacji do umowy można podać zapisy regulaminu tylko w postaci podstawy prawnej?
  • Zmiana terminu przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia – jaki termin obowiązywał będzie po zmianach?
  • Jak należy postąpić w przypadku zmiany warunków zatrudnienia pracownika?
  • Jak wskazać zasady przemieszczania się w nowej informacji?
  • Czy w informacji dodatkowej należy wskazać wszystkie składniki wynagrodzenia czy można odesłać pracownika do zapisów regulaminu wynagradzania?
  • Jak poinformować pracownika o szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę w przypadku braku polityki szkoleniowej?
  • Jak prawidłowo wskazać procedury rozwiązywania stosunku pracy w ujęciu obowiązujących przepisów?
  • Jakie konsekwencje poniesie pracodawca za niepoinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia – sankcje za nieudzielenie prawidłowej informacji.