Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna w świetle kontroli PIP i ZUS - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Czym różnią się umowy o pracę od umów cywilnoprawnych? Jak nawiązać i rozwiązać stosunek pracy w przypadku umowy o pracę i w przypadku umów cywilnoprawnych? Jaki jest zakres kontroli PIP i najczęstsze nieprawidłowości wykrywane podczas takich kontroli względem zawieranych umów? Tego dowiesz się z naszego szkolenia online, dotyczącego umów o pracę a umów cywilnoprawnych w świetle kontroli PIP i ZUS, które poprowadzi pani Ewa Bielecka.

  Na szkoleniu poruszone zostaną także kwestie rodzajów umów o pracę i ich obligatoryjnych elementów, przesłanki zawierania umów na zastępstwo, wskazywania miejsca wykonywania pracy w umowach o pracę oraz danych które muszą znaleźć się w umowach o pracę.

  Wykładowca wyjaśni także aspekty zatrudnieniowe umów cywilnoprawnych, obowiązek informowania o zawieraniu umów o dzieło, czy prawa i obowiązki kontrolowanego pracodawcy.

   

  Program szkolenia

  1. Umowa o pracę – jako aspekt nawiązania stosunku pracy:

  • Definicja stosunku pracy;
  • Jakie obecnie występują rodzaje umów o pracę?
  • Planowane zmiany w umowie na okres próbny;
  • Jakie mogą być przesłanki zawarcia umowy na zastępstwo oraz jakie elementy może zawierać w świetle najnowszych stanowisk Ministerstwa?
  • Jakie są obligatoryjne elementy umowy o pracę;
  • Jakich zapisów nie umieszczać w umowach o pracę i dlaczego;
  • Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika, aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP oraz zobowiązaniem wypłaty należności z tytułu podróży służbowych?
  • Jak należy prawidłowo wskazywać miejsce wykonywania pracy dla cudzoziemca przy pracy mobilnej?
  • Jak liczymy okresy trwania umowy oraz ilość zawartych umów;
  • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami;
  • Umowa na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – stanowisko RODO i ministerstwa;
  • Jakie dane o pracowniku mogą się znaleźć wyłącznie w treści umowy o pracę?;
  • Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę w świetle kontroli Inspekcji Pracy.

  2. Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy:

  • Umowa o dzieło a umowa zlecenia – charakterystyka;
  • Pojęcie „dzieła” i charakterystyka jego elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem”;
  • Pojęcie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług a przesłanki umowy starannego działania;
  • Umowa zlecenia i umowa o dzieło – jakie są podobieństwa i różnice;
  • Umowa zlecenia a umowa o pracę – jakie są podobieństwa i różnice;
  • Kiedy ZUS zakwestionuje umowę o dzieło;
  • Kiedy i w jakiej formie można zmienić zapisy umowne.

  3. Rozwiązanie umowy:

  • Rozwiązanie stosunku pracy – forma i treść;
  • Tryby rozwiązania umowy o pracę;
  • Kiedy następuje doręczenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy;
  • Jakie błędy popełniamy najczęściej rozwiązując umowę o pracę;
  • Świadectwo pracy po zmianach – kiedy istnieje obowiązek wydania;
  • Warunki rozwiązania umowy cywilnoprawnej – najczęściej popełniane błędy.

  4. Obowiązek informowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło:

  • Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku zgłoszenia;
  • Terminy zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS;
  • Zgłoszenie do ZUS – na kogo obowiązek nakłada ustawa;
  • Kiedy nie mamy obowiązku zgłoszenia.

  5. Minimalne wynagrodzenie w umowie o pracę.

  6. Minimalne wynagrodzenie w umowie zlecenia.

  7. Ewidencja czasu pracy pracownika a ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy.

  8. Wskazówki w zakresie prawidłowego konstruowania postanowień umów o dzieło:

  • Określenie obowiązków przyjmującego zamówienie i zasad jego odpowiedzialności;
  • Dostarczenie i przyjęcie dzieła, usuwanie wad (usterek) dzieła;
  • Kiedy można odstąpić od umowy o dzieło;
  • Postanowienia umowy o dzieło autorskie (utwór jako rezultat umowy, pola eksploatacji, dyspozycje odnośnie praw autorskich, zasady kształtowania wynagrodzenia).

  9. Kiedy ZUS zaneguje umowę o dzieło w razie kontroli?

  • Jak bronić zasadności zastosowania umowy o dzieło?;
  • Jakie zapisy mogą być zakwestionowane.

  10. Zakres kontroli PIP z uwzględnieniem najczęściej  występujących nieprawidłowości.

  11. Regulacje prawne w zakresie uprawnień PIP:

  • Zakres dokumentacji jaką może żądać inspektor pracy;
  • Kontrola legalności zatrudnienia;
  • Kontrola umów cywilno-prawnych;
  • Wykroczenia oraz przestępstwa przeciwko prawom pracownika

  12. Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany pracodawca.