Wskaźniki obowiązujące w 2024 roku przy rozliczaniu umów cywilnoprawnych. Korzystanie z różnych form zatrudniania formą optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników i współpracowników - umowy o pracę, umowy cywilnoprawne: zlecenia i o dzieło, kontrakty menedżerskie w 2024 r. - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Cel szkolenia Nabycie wiedzy: o zależności kosztów zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia netto pracownika współpracownika od rodzaju zawartej umowy oraz indywidualnej sytuacji składkowo podatkowej. Omówienie praktycznych rozliczeń wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem zmiany przepisów podatkowych od 1 styczna 2023 r. Omawiane będą zasady prawidłowego rozliczania zleceniobiorców, członków rad nadzorczych, powołanych członków zarządu, managerów zatrudnionych na kontraktach managerskich, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia. Omówione zostanie stosowanie oświadczeń mających wpływ na ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych po zmianach przepisów w 2023 r. oraz stanowisk obowiązujących w 2024 r.

  Program szkolenia

  1. Rodzaje zawieranych umów:

  • umowa o pracę,
  • umowa zlecenia,
  • umowa o dzieło,
  • kontrakt menadżerski

  2. Pełnienie funkcji na podstawie powołania:

  • członek zarządu

  3. Kiedy można stosować umowy cywilnoprawne.

  4. Ulgi podatkowe, a umowy cywilnoprawne i umowa o pracę.

  5. Zależność wynagrodzenia netto pracownika współpracownika od rodzaju zawartej umowy oraz indywidualnej sytuacji składkowo podatkowej.

  6. Zależność kosztów zatrudnienia pracownika współpracownika od współpracownika od rodzaju zawartej umowy oraz indywidualnej sytuacji składkowo podatkowej.

  7. Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy od 1 stycznia 2023 r.

  8. Zasady stosowania oświadczenia PIT-2

  • kiedy zleceniobiorca może złożyć PIT-2?
  • od kiedy zleceniodawca musi zastosować kwotę zmniejszającą podatek?
  • czy emeryt/rencista może złożyć PIT-2 u zleceniodawcy?
  • zmiana w składaniu oświadczeń PIT-2 od 1 stycznia 2023 r
  • omówienie obowiązującego formularza,
  • omówienie przepisów dotyczących oświadczeń podatkowych – okres stosowania, stosowanie do wypłat po rozwiązaniu umowy.

  9. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia:

  • Zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy.
  • Zlecenie z pracownikiem innej firmy.
  • Zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.
  • Zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.
  • Zlecenie z emerytem/ rencistą.
  • Zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia.
  • Zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia.
  • Zlecenie z osobą, która ukończyła odpowiednio 60 lub 65 lat.
  • Zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
  • Kontrakt menadżerski.

  10. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło:

  • Dzieło z własnym pracownikiem.
  • Dzieło z pozostałymi osobami.

  11. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, członków Rad Nadzorczych, powołanych członków Zarządów.

  12. Umowy cywilnoprawne i inne wynagrodzenia – zasady rozliczania świadczeń:

  • Zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia z zastosowaniem stawki wynikającej z minimalnego wynagrodzenie (Dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.)
  • Terminy wypłat z umów cywilnoprawnych oraz ich częstotliwość w przypadku zawarcia umowy:
   • na okres do miesiąca.
   • na okres dłuższy niż miesiąc
  • Limit podstawy na ubezpieczenie chorobowe w 2024 r.
  • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2023 r.:
   • Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek na podstawie PIT-2 lub innych oświadczeń
   • Stosowanie ulg podatkowych zerowy -PIT
   • Stosowanie pozostałych oświadczeń podatkowych
   • Zryczałtowany podatek od przychodów
   • Ustalanie wysokości składki na PPK.

  13. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

  14. Sesja pytań i odpowiedzi.