Zadania i dokumentowanie pracy specjalistów w 2024r. – szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

  2. Plan pracy nauczyciela specjalisty, działania doraźne.

  3. Dokumentacja nauczycieli specjalistów (wynikająca z przepisów prawa oświatowego i wewnętrzna placówki).

  4. Nadzór pedagogiczny dyrektora nad pracą nauczycieli specjalistów, praca w zespołach wielopokoleniowych.

  5. Charakterystyka potrzeb wynikająca z działań placówki, przepisów prawa oraz potrzeb bieżących.

  6. Wykorzystanie IT w pracy specjalisty.

  7. Współpraca z rodzicami uczniów – możliwości a potrzeby.

  8. Doskonalenie zawodowe nauczycieli specjalistów, nowe standardy zatrudniania od 1.09.2024 r.