Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie po zmianach od 1 lipca 2023. Jak liczyć odpis od 1 lipca 2023 roku? – problemy praktyczne - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Podstawy działania i tworzenia ZFŚS w jednostkach oświatowych.

  2. Zasady naliczania odpisu oraz z zmiany w wysokości odpisu od 1 lipca 2023r:

  • jak prawidłowo obliczyć wysokość odpisu dla pracowników jednostek oświaty po zmianach od 1 lipca 2023r.
  • szczególne przypadki dotyczące nauczycieli oraz emerytów
  • termin odprowadzenia
  • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych
  • terminy wpłaty odpisów na konto Funduszu wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
  • korekta rocznego odpisu na ZFŚS
  • prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia
  • możliwość likwidacji ZFŚS

  3. Regulamin socjalny:

  • procedura tworzenia, w tym współdziałanie ze związkiem zawodowym,
  • przedstawiciel załogi
  • elementy składowe,
  • zmiana regulaminu.
  • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
  • definicja rodziny w regulaminie socjalnym ZFŚS.
  • dokumentacja przyznanej pomocy
  • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
  • ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).
  • przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS

  4. Zasady tworzenia komisji:

  • komisja socjalna
  • zasady działania,
  • skład i reprezentacja
  • rozpoznanie potrzeb socjalnych załogi – tworzenie preliminarza socjalnego
  • upoważnienia nadane przez administratora danych.

  5. Osoby uprawnione do występowania o pomoc socjalną:

  • Osoby uprawnione na podstawie ustawy,
  • Osoby dobrowolnie objęte opieką w regulaminie socjalnym

  6. Definicja działalności socjalnej i jej przejawy:

  • różne formy wypoczynku (np. uprawianie sportu, wycieczki, spływy kajakowe),
  • działalność kulturalno-oświatowa (wyjście do teatru, kina, muzeum),
  • opieka nad dziećmi,
  • prowadzenie zakładowych obiektów socjalnych

  7. Rodzaje świadczeń, różnicowanie według kryterium socjalnego.

  8. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu, wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych:

  • nowe limity zwolnień wypłat z ZFŚS
  • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.
  • zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.
  • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów.
  • ulgi z tytułu zapomóg

  9. Oskładkowanie dofinansowania z ZFŚS:

  • kontrola ZUS
  • kontrola PIP

  10. W jaki sposób prawidłowo prowadzić ZFŚS w jednostce oświaty:

  • w jakich sytuacjach grożą kary z PIP za niezachowanie ważnych terminów,
  • czas przechowywania dokumentacji ZFŚS

  11. Egzekucja ze świadczeń socjalnych:

  • Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności.
  • Pełne czy ograniczone potrącenia.
  • Współpraca z organem egzekucyjnym

  12. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną:

  • odpowiedzialność związana z działalnością socjalną (analiza przypadków)
  • orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych