Zmiany w Kodeksie Pracy w 2024 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli lepiej przygotować się do zmian w przepisach prawa pracy i wdrożyć z wyprzedzeniem niezbędne czynności formalnoprawne w tym. Szkolenie ma charakter praktyczny – zostanie Państwu przedstawiona najnowsza dokumentacja z zakresu prawa praca, w tym m.in. Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia.

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami i planowanymi zmianami w Kodeksie Pracy w 2024 roku.

   

  Program szkolenia

  1. Zaktualizowany katalog danych osobowych w procesach rekrutacyjnych i zatrudnienia – co zmieni się w 2024 roku?

  • omówienie danych osobowych, które możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy;
  • udostępnianie danych osobowych w celach prowadzonego ZFŚS.

  2. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

  3. Zmiany w Prawie Pracy – podstawy wdrożenia Dyrektywy work-life balance

  4. Nowy stosunek do urlopów w 2024 roku – praktyczne wnioski po wprowadzeniu najnowszych zmian w prawie pracy.

  • dłuższy urlop rodzicielski
  • urlop opiekuńczy – 5 dni na opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny

  5. Zmiany w zasiłkach macierzyńskich

  • 70 % zasiłku macierzyńskiego

  6. Nowe formy zwolnienia z pracy w 2024 – praktyka!

  • zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej

  7. Całkiem nowe formy organizacji pracy

  • elastyczna organizacja pracy

  8. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w 2024 roku

  • akta osobowe prowadzone w 2024
  • możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym;
  • poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe);
  • szczegółowy katalog dokumentacji pracowniczej
  •  okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z obowiązujących przepisów.

  9. Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej.

  10. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

  11. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją w 2024 roku

  12. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych

  13. Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia

  14. Zmiany związane z zatrudnianiem pracowników w 2024 oraz jak się do nich przygotować

  • nowe zasady zatrudniania na okres próbny
  • nowe zasady zatrudniania na czas określony
  • możliwość jednoczesnego zatrudniania na podstawie wielu umów o pracę
  • nowa treść umowy o pracę – jakie nowe elementy się pojawią?
  • jakie zmiany powinny pojawić się w treści świadectwa pracy?
  • zatrudnianie w niepełnym wymiarze- nowe zasady
  • szkolenia a czas pracy – nowe zasady
  • wnioski pracownika o zmianę warunków pracy i płacy – kiedy pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem?
  • zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia oraz prawo do złożenia wniosku o bezpieczne warunki pracy
  • zapewnienie prawa pracownika do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub do wykonywania pracy na określonym stanowisku
  • w jakich przypadkach będzie niezbędna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
  • czy każde wypowiedzenie będzie trzeba konsultować ze związkiem zawodowym?
  • możliwość zaskarżenia powodów zwolnienia pracownika do sądu
  • w jaki sposób pracodawca będzie musiał informować o polityce awansowania pracowników?
  • jakie zmiany zostaną wprowadzone w przepisach dotyczących dyskryminacji?
  • jakie wnioski i dokumenty będą mogły być składane elektronicznie?

  15. Ogólne przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę – praktyka na rok 2024!!!

  • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

  16. Świadectwo pracy

  • terminy na wydanie świadectwa pracy;
  • żądanie wydania świadectwa pracy przez pracownika;
  • treść świadectwa pracy.

   

  17. Zmiany w zakresie pracy zdalnej w 2024 roku

  18. Czas pracy w 2024 roku

  • systemy czasu pracy – zasady ich stosowania i rozliczania;
  • ewidencje czasu pracy;
  • wyjścia służbowe i prywatne;
  • samowolne opuszczenie miejsca pracy;
  • delegacje;
  • urlopy;
  • elementy praktyczne rozliczania czasu pracy w 2024 roku.

  19. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników – jak praktycznie podejść do tematu w roku 2024?

  • badanie trzeźwości a kontrola trzeźwości;
  • kiedy i na jakiej podstawie możemy kontrolować trzeźwość pracowników?

  20. Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  21. Zmiany przepisów dotyczące zakresu obowiązkowej informacji związanej z zatrudnieniem nowych pracowników

  • treść informacji o warunkach zatrudnienia
  • termin na przekazanie informacji pracownikom
  • sposób i forma przekazywania pracownikowi informacji
  • obowiązujący pracownika dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy
  • przysługujące pracownikowi przerwy w pracy
  • przysługujący pracownikowi dobowy i tygodniowy odpoczynek
  • zasady dotyczące przerw w godzinach nadliczbowych i rekompensata
  • zasady przechodzenia ze zmiany na zmianę – w przypadku pracy zmianowej
  • zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy – w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy
  • składniki wynagrodzenia inne niż określone w umowie o pracę oraz świadczenia pieniężne lub rzeczowe
  • wymiar przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności wypoczynkowego oraz procedur jego przyznawania i ustalania
  • obowiązująca procedura rozwiązywania stosunku pracy – w tym wymogi formalne, długość okresów wypowiedzenia oraz termin odwołania się do sądu pracy
  • prawo pracownika do szkoleń – ogólne zasady polityki szkoleniowej pracodawcy
  • układ zbiorowy pracy lub inne porozumienie zbiorowe, którym pracodawca jest objęty
  • obowiązek poinformowania pracowników o nazwie instytucji, do której wpływają składki na ubezpieczenia społeczne
  • obowiązek informowania o każdorazowej zmianie adresu siedziby pracodawcy.

  22. Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej

  • określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną
  • wskazanie osoby lub organu odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej.

  23. Skutki dla pracodawcy nieprzekazania pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia – sankcje za nieudzielenie prawidłowych informacji.

  24. Przedstawienie i omówienie przykładowej nowej informacji o warunkach zatrudnienia w zakładzie, w którym funkcjonuje regulamin pracy.

  25. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, konsultacje