Jak zaplanować arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola w 2023/2024? - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Arkusz organizacyjny szkoły to podstawowy dokument determinujący środki finansowe, jakie muszą być zapewnione w budżetach JST np. na realizację zadań oświatowych. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola na dany rok szkolny leży w kompetencji dyrektora szkoły, lub innej placówki następnie przekazuje go do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli.

  Sprawdź jak przygotować projekt arkusza według podstawy prawnej

  Arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, zajęć edukacyjnych, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z przygotowaniem arkusza organizacyjnego zgodnego z podstawą prawną, uwzględniającego optymalne rozwiązania przy zachowaniu wysokiego poziomu realizacji zadań oświatowych.

  Zaplanuj organizację pracy placówki dzięki szkoleniom Centrum Verte

  Poruszone zostaną także sprawy, dotyczące procedowanych i planowanych zmian prawnych, mających istotny wpływ na organizację pracy placówki oświatowej, w tym w zakresie wzmocnienia roli kuratora oświaty. Chcesz dowiedzieć się jak tworzyć arkusz organizacji szkoły i przedszkola na rok 2023? Zapraszamy na nasze szkolenia!

  Prowadzisz placówkę oświatową? Oprócz tego mogą zainteresować Cię również inne szkolenia dla oświaty lub z zamówień publicznych

  Program szkolenia

  1. Arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola:

  • Zasady budowania arkuszy organizacyjnych szkoły/przedszkola, zespołów.
  • Treści obligatoryjne i fakultatywne arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli.
  • Harmonogram pracy nad arkuszem, wymagane opinie.
  • Zasady sporządzania arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2022/2023 – można czy nie należy przekazywać tzw.” wytycznych” do arkusza? – przykłady rozwiązań.

  2. Optymalna organizacja placówek oświatowych – ważne obszary:

  • Optymalne planowanie kadry pedagogicznej i niepedagogicznej.
  • Zatrudnianie specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w nowym roku – planowane zmiany (przedstawienie wskaźników zatrudnienia).
  • Godziny pomocy psychologiczno-pedagogicznej w arkuszu – planowanie z uwzględnieniem potrzeb ucznia i możliwości finansowych JST (przykłady rozwiązań organizacyjnych).
  • Stanowiska kierownicze w szkole/przedszkolu – planowanie.
  • Godziny organu prowadzącego i godziny dyrektorskie- planowanie.
  • Oddziały i ich wielkość, w tym łączone.
  • Opcjonalne i obowiązkowe podziały na grupy, w tym liczebność grup.
  • Optymalna organizacja zajęć świetlicowych, grup przedszkolnych, zajęć rewalidacyjnych

  3. Polityka kadrowa dyrektora i jej wpływ na optymalizację rozwiązań organizacyjnych:

  • Pensum nauczycieli, w tym realizujących zajęcia np. w grupach mieszanych w przedszkolu, w szkołach zawodowych.
  • Pensum nauczyciela z niepełnosprawnością – obliczanie wymiaru.
  • Godziny ponadwymiarowe – ich znaczenie dla samorządu, szkoły i nauczyciela.

  4. Zależności między organizacją placówki, skutkami finansowymi a dochodami – wysokością subwencji oświatowej:

  • Które zadania i rozwiązania organizacyjne są subwencjonowane i w jakim zakresie, a które wymagają zaangażowania środków z budżetu jst?
  • Jakie są możliwe rozwiązania organizacyjne, wpływające na zwiększenie dochodów lub zmniejszenie wydatków przy realizacji zadań oświatowych?

  5. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych – procedowane zmiany uwzględniające wzmocnienie roli kuratora oświaty:

  • Warunki zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przez organy prowadzące. Skutki niezatwierdzenia.
  • Tryb zmian dokonywanych w arkuszu organizacyjnym.
  • Inne zmiany, mające wpływ na redagowanie arkusza organizacyjnego dyrektora szkoły/przedszkola.
  • Rola kuratorium oświaty w procedurze prac nad zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych.

  6. Arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola – Wykorzystanie  jako dokumentów do kontroli danych wprowadzanych do systemu informacji oświatowej:

  • Analiza ,,metryczki” subwencji oświatowej pod kontem zadań subwencjonowanych.
  • Wagi subwencyjne danych zawartych w arkuszach organizacyjnych.
  • Narzędzia i sposoby kontroli danych zawartych w arkuszach organizacyjnych i w bazie danych SIO.
  • Konsekwencje błędów i nierzetelności wprowadzania poprawnych danych do arkusza organizacyjnego i do systemu informacji oświatowej.
  • Orzecznictwo sądowe dotyczące arkuszy organizacyjnych – omówienie przykładów.

  7. Arkusz organizacyjny szkoły – Przykładowe dokumenty, np.:

  • założenia do arkuszy organizacyjnych;
  • arkusze kontroli danych wprowadzanych do arkuszy organizacyjnych.