Dokumentacja pracownicza i prawo pracy w jednostkach oświaty w 2024 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Dokumentacja pracownicza w oświacie szkolenie dla sektora finansów publicznych

  Celem szkolenia dokumentacja pracownicza w oświacie realizowanego przez naszą firmę jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji uczestników w zakresie dokumentacji pracowniczej. Nasi doświadczeni specjaliści skonstruowali program szkolenia tak, aby usystematyzować wiedzę uczestników w omawianym zakresie. W ofercie naszych szkoleń znajdą Państwo m.in. szkolenia dotyczące sprawozdań finansowych w jednostkach oświaty oraz likwidacji majątku trwałego. 

  Dokumentacja pracownicza w oświacie – czego dowiesz się na szkoleniu?

  Celem szkolenia dokumentacja pracownicza w oświacie jest usystematyzowanie wiedzy uczestników. Podczas szkolenia zostaną poruszone m.in. kwestie takie jak nawiązywanie, rozwiązywanie i zmiana stosunków pracy z nauczycielami, urlopy wypoczynkowe nauczycieli, czas pracy i wynagrodzenia nauczycieli. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące dokumentacji pracowniczej nauczycieli. 

  Program szkolenia został przygotowany tak, aby przekazać uczestnikom maksimum wiedzy merytorycznej, jak i praktycznej, która jest niezbędna w codziennej pracy. 

  Dokumentacja pracownicza w oświacie – kto powinien skorzystać?

  Dokumentacja pracownicza w oświacie to szkolenie, które skierowane jest do pracowników sektora finansów publicznych, osób, które są odpowiedzialne za dokumentację pracowniczą w oświacie oraz osób, które są zainteresowane tematyką dokumentacji pracowniczej i wykorzystują ją w codziennej pracy. 

  Na naszej stronie znajdą Państwo pełną listę szkoleń dla sektora finansów publicznych przygotowanych przez naszych specjalistów. 

   

  Program szkolenia

  1. Zagadnienia ogólne

  • Grupy pracowników w szkole
  • Podstawy prawne zatrudniania pracowników szkół

  2. Nawiązywanie, rozwiązywanie i zmiana stosunków pracy z nauczycielami 

  • Podstawy prawne nawiązywania stosunków pracy w Karcie Nauczyciela
  • Umowa o pracę i akt mianowania nauczyciela – elementy i uwagi praktyczne
  • Umowa o pracę na czas określony dla nauczyciela – WZÓR
   • Czy w umowie na czas określony nauczyciela wpisywać podstawę jej zawarcia lub przyczyny uzasadniające jej zawarcie?
  • Zatrudnianie emerytów w szkole
   • od 1.09.2024 r.  nowe zasady zatrudniania nauczycieli, który przeszli na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 KN i prawo do tej emerytury nie uległo zawieszeniu, oraz nie osiągnęli wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 i 1429)
  • Procedura zmiany warunków pracy i płacy umowy o pracę
  • Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko lub do innej miejscowości – konieczność uzyskania zgody pracownika

  3. Dokumentacja pracownicza nauczycieli – wybrane zagadnienia

  • Dokumenty i oświadczenia wymagane przed nawiązaniem z nauczycielem stosunku pracy
  • UWAGA! Od 15.02.2024 r. nowe obowiązki w zakresie pozyskiwania danych od zatrudnianych nauczycieli; PIP będzie kontrolował i zawiadamiał o naruszeniu policję lub prokuraturę 
  • Kwestionariusze osobowe nauczycieli – zasady prawidłowego przetwarzania danych osobowych
  • Informacja o warunkach zatrudnienia dla nauczyciela – jak prawidłowo sporządzić
   • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – WZÓR DLA NAUCZYCIELI
  • Ewidencja czasu pracy dla nauczyciela – czy trzeba ją prowadzić, zakres informacji, forma papierowa lub elektroniczna

  4. Urlopy wypoczynkowe nauczycieli 

  • Urlop wypoczynkowy nauczyciela szkoły feryjnej – wymiar, kiedy nauczyciel nabywa prawo do urlopu uzupełniającego
  • Urlop wypoczynkowy nauczyciela szkoły nieferyjnej i nauczycieli na stanowiskach kierowniczych – wymiar urlopu, plan urlopów
  • Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy w roku kalendarzowym, w którym nauczyciel kończy sprawowania funkcji kierowniczej
  • Ile godzin urlopu w danym dniu wykorzysta nauczyciel szkoły nieferyjnej – urlop tylko na pensum?

  5. Czas pracy i wynagrodzenia nauczycieli   – wybrane zagadnienia

  • Pięciodniowy tydzień pracy nauczyciela
  • Zasady wyznaczania dni wolnych od pracy
  • Czas pracy nauczycieli w internacie
  • Czy nauczyciel ma prawo do odpoczynków dobowych i tygodniowych – w jakim wymiarze ?
  • Czy święto przepadające w tygodniu obniża wymiar pensum?
  • Zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych w dni, w których nauczyciel przebywa na wycieczce, w dni rekolekcji, w tygodniach, w których występuje święto albo nieobecność usprawiedliwiona – w świetle orzecznictwa sądowego i stanowisk organów
  • Stosowane zasady obliczania wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnego zastępstwa
  • Czy obowiązują limity godzin zastępstw doraźnych godzin ponadwymiarowych?
  • Jak prawidłowo ustalić limit godzin ponadwymiarowych przy zniżce pensum?

  6. Czy nauczyciel może dorabiać   

  • Zasada prawa do równoległego zatrudnienia w k.p.
  • Ograniczenia swobody wynikające z ustaw
  • Zakres zastosowania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne