Aktualizacja dotacji przekazywanych przez organy JST - zmiany w ustalaniu wysokości dotacji i aktualizacji – wykluczenie art. 43 ust. 5 ustawy! - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 26.04.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uporządkowany został system finansowania oświaty. Dużo łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół i placówek.

W związku z powyższym, zapraszamy na szkolenie, na którym omówione zostaną szczegółowo kwestie związane z: uporządkowaniem wiedzy uczestników w zakresie prawidłowego wyodrębniania wydatków na  realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych.

 Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, MZEAS-ów, GZEAS-ów, CUW-ów, dyrektorzy szkół publicznych oraz niepublicznych, głowni księgowi.

 Cel i korzyści:

Zapoznanie się prawidłowym klasyfikowaniem wydatków na kształcenie specjalne, naliczanie, wydatkowanie oraz kontrolowanie dotacji

Program szkolenia

1. Zmiany w ustalaniu wysokości dotacji i aktualizacji– wykluczenie art. 43 ust. 5 ustawy! – Wykluczenia w wydatkach bieżących (m. in. nagrody , wydatki na dzieci z Ukrainy)

2. Wniosek o udzielenie dotacji (wprowadzenie danych do SIO) – konsekwencje jego niezłożenia

3. Prawidłowość naliczenia podstawy służącej wyliczeniu dotacji  – podstawowa kwota dotacji.

4. Obliczanie wysokości dotacji na 2024 r. – przykłady praktyczne. Definicja pojęcia wydatków bieżących, rodzaje wydatków przyjmowanych do obliczenia podstawy udzielenia dotacji – czy uwzględniać wydatki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świetlice szkolne, wydatki na wydziały edukacyjne w urzędzie JST, dowożenie uczniów do szkół

5. Subwencja a jej wpływ na wysokość dotacji dla niepełnosprawnych dzieci. Analiza metryczki oświatowej (wskaźnik Di i jego wpływ na wysokość subwencji).

6. Obliczanie wysokości kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST – proponowany sposób obliczenia – przykłady praktyczne.

7. Subwencja oświatowa na dzieci w wieku 6 lat i wyżej, objętych wychowaniem przedszkolnym – czy i kiedy ma to wpływ na sposób naliczania dotacji oświatowych lub ich wysokość?

8. Dotacja dla dzieci w przedszkolu a wczesne wspomaganie rozwoju.

9. Pojęcie statystycznej liczby uczniów samorządowych – służącej do wyliczenia dotacji na jednego ucznia.

10. Jak ustalać rzeczywistą liczbę uczniów dotowanych? – dzień miesiąca czy cały miesiąc? Czy na ucznia, który został zapisany w trakcie miesiąca (np. 20 dnia danego miesiąca) przysługuje dotacja w pełnej wysokości czy proporcjonalnie do ilości dni?

11. Wpływ przepisów dotyczących aktualizacji dotacji i ograniczeń wzrostu lub spadku dotacji na rozliczenia między gminami.

12. Pojęcie wskaźnika „zwiększającego”.

13. Sposób dokonywania wyrównania lub potrącania dotacji po aktualizacji.

14. ZMIANY W USTALANIU WYSOKOŚCI DOTACJI – wykluczenie art. 43 ust. 5 ustawy!

15. Przeznaczenie dotacji:

 • sposób i termin ich wykorzystania,
 • rodzaje zadań dotowanych szkół, przedszkoli i placówek, na które może być przeznaczana dotacja,
 • finansowanie zadań organu prowadzącego,
 • zasady ustalania wysokości i dokumentowanie pobrania wynagrodzenia osoby prowadzącej jednostkę oświatową, będącej jej dyrektorem,
 • ograniczenia wysokości wynagrodzeń,

16. Obowiązek wyodrębnienia przez JST wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – przykładowe wyliczenia.

17. Obowiązek rozliczenia przez podmioty dotowane dotacji na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej na uczniów z orzeczeniami niewykorzystanej do końca roku.

18. Wykazywanie wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne.

19. Wzory zawarte w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych – przykłady rozwiązania (warsztaty).

20. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne przez szkoły samorządowe.

21. Co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne, (pomoce dydaktyczne, koszty wspólne, wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, wykazywanie wynagrodzeń innych nauczycieli i obsługi/administracji, wydatki bieżące.

22. Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalnym a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.

23. Rejestracja wydatków – dedykowane rozdziały klasyfikacji budżetowej.

24. Podział kwoty na kształcenie specjalne – mała metryczka.

25. Wykazanie wydatków na kształcenie specjalne w samorządzie w przypadku kontroli RIO.

26. Subwencja na kształcenie specjalne jako punkt odniesienia do ponoszonych wydatków. Weryfikacja danych przekazanych przez MEN.

27. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – skąd środki na sfinansowanie kształcenia specjalnego tych uczniów? Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – czy można dokonywać przesunięcia środków zaplanowanych na kształcenie specjalne, gdy zmienia się liczba uczniów.

28. Środki na kształcenie specjalne ponoszone w placówkach samorządowych a dotacje udzielane przez samorząd dla placówek niepublicznych.

29. Podsumowanie i dyskusja. Odpowiedzi na pytania.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody