Dotacje przekazywane przez organy JST - PAŹDZIERNIKOWA AKTUALIZACJA - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Zbliża się termin tzw. ostatecznej aktualizacji kwoty dotacji oświatowych. Dokonuje się jej w październiku – według stanu budżetu na 30 września.

  Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji to pojęcie, które pojawiło się w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Kwota dotacji, jaką otrzymują placówki oświatowe na realizację zadań z kształcenia, opieki i wychowania ulega zmianie w trakcie roku budżetowego. Aktualizacja ta ma na celu urealnienie dotacji dla placówek niepublicznych w stosunku do wydatków ponoszonych dla placówek publicznych.

  Druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji to tzw. „aktualizacja październikowa”, którą organy dotujące muszą zrobić.

  Jak zmieni się kwota dotacji po październikowej aktualizacji?

  Aktualizacja nie zawsze będzie oznaczała wzrost wysokości dotacji, gdyż jest to zależne od wysokości wydatków bieżących ponoszonych na (szkoły) przedszkola publiczne w danej gminie.

  Program szkolenia

  1. Wniosek o udzielenie dotacji (wprowadzenie danych do SIO) – konsekwencje jego niezłożenia.

  2. Prawidłowość naliczenia podstawy służącej wyliczeniu dotacji  – podstawowa kwota dotacji.

  3. Obliczanie wysokości dotacji na 2023 r. – przykłady praktyczne. Definicja pojęcia wydatków bieżących, rodzaje wydatków przyjmowanych do obliczenia podstawy udzielenia dotacji – czy uwzględniać wydatki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świetlice szkolne, wydatki na wydziały edukacyjne w urzędzie JST, dowożenie uczniów do szkół?

  4. Subwencja a jej wpływ na wysokość dotacji dla niepełnosprawnych dzieci. Analiza metryczki oświatowej (wskaźnik Di i jego wpływ na wysokość subwencji).

  5. Obliczanie wysokości kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST – proponowany sposób obliczenia – przykłady praktyczne.

  6. Subwencja oświatowa na dzieci w wieku 6 lat i wyżej, objętych wychowaniem przedszkolnym – czy i kiedy ma to wpływ na sposób naliczania dotacji oświatowych lub ich wysokość?

  7. Dotacja dla dzieci w przedszkolu a wczesne wspomaganie rozwoju.

  8. Pojęcie statystycznej liczby uczniów samorządowych – służącej do wyliczenia dotacji na jednego ucznia.

  9. Jak ustalać rzeczywistą liczbę uczniów dotowanych? – dzień miesiąca czy cały miesiąc? Czy na ucznia, który został zapisany w trakcie miesiąca (np. 20 dnia danego miesiąca) przysługuje dotacja w pełnej wysokości czy proporcjonalnie do ilości dni?

  10. Wpływ przepisów dotyczących aktualizacji dotacji i ograniczeń wzrostu lub spadku dotacji na rozliczenia między gminami.

  11. Pojęcie wskaźnika „zwiększającego”.

  12. Sposób dokonywania wyrównania lub potrącania dotacji po aktualizacji.

  13. Przeznaczenie dotacji:

  • sposób i termin ich wykorzystania,
  • rodzaje zadań dotowanych szkół, przedszkoli i placówek, na które może być przeznaczana dotacja,
  • finansowanie zadań organu prowadzącego,
  • zasady ustalania wysokości i dokumentowanie pobrania wynagrodzenia osoby prowadzącej jednostkę oświatową, będącej jej dyrektorem,
  • ograniczenia wysokości wynagrodzeń,

  14. Obowiązek wyodrębnienia przez JST wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – przykładowe wyliczenia.

  15. Obowiązek rozliczenia przez podmioty dotowane dotacji na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej na uczniów z orzeczeniami niewykorzystanej do końca roku.

  16. Rozliczenie dotacji – czy może być dokonywane w terminach innych niż roczne?