Klasyfikacja budżetowa w świetle najnowszych zmian planowanych od lipca 2023 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  System klasyfikacji budżetowej pełni istotną rolę w organizacji i uporządkowaniu środków publicznych, jak również wydatków i rozchodów sektora finansów publicznych. Jest on szeroko stosowany we wszystkich instytucjach związanych z sektorem publicznym, takich jak budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, na każdym etapie zarządzania finansami publicznymi.

  Ważne zmiany w klasyfikacji budżetowej – co wprowadza nowe rozporządzenie ministra finansów?

  W odpowiedzi na liczne zmiany przepisów oraz wprowadzane reformy, nowa klasyfikacja budżetowa jest stale poddawana nowelizacjom. Niektóre podziałki klasyfikacji budżetowej zostały zaniechane, nowe się pojawiają, a w przypadku innych dochodzi do zmian w objaśnieniach w paragrafach klasyfikacji budżetowej. Jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek na bieżąco uwzględniać te zmiany w procesach planowania, rachunkowości i sprawozdawczości, aby być na bieżąco z obowiązującymi przepisami i dostosować swoje działania do aktualnych wymagań stosowania klasyfikacji budżetowej tradycyjnej.

  Klasyfikacja budżetowa tradycyjna, funkcje klasyfikacji budżetowej, kryteria klasyfikacji budżetowej – kompleksowe szkolenia Verte

  Aby ustrzec się nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej jednostek budżetowych warto zadbać o kompleksowe szkolenia dla swoich pracowników z działów księgowości. Dzięki naszym szkoleniom będziesz umiał lepiej planować wydatki budżetowe oraz lepiej poradzisz sobie w klasyfikacji dochodów budżetowych, oraz klasyfikacji wydatków.

  Pamiętaj, że sprawozdawczość budżetowa to ważny element działalności jednostek samorządu terytorialnego. Właściwa znajomość systemu podziałek klasyfikacji budżetowej jest w tym elemencie niezbędna, by uniknąć nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej.

  Sprawdź również nasze inne szkolenia: szkolenia kadrowo płacowe, szkolenia z czasu pracy czy z prawa pracy.

  Program szkolenia

  I. Klasyfikacja budżetowa – Nowelizacja rozporządzenia – co się zmieni w rozdziałach i paragrafach?

  1. Zmiany w rozdziałach i paragrafach:
  • nowe rozdziały oraz paragraf dochodów obejmujące planowane wpływy podatkowe w podziale na podatki: od towarów i usług, dochodowy od osób fizycznych, dochodowy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, akcyzowy oraz od wydobycia niektórych kopalin
  • zmiana nazwy dotychczasowej Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 na Państwową Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
  • zmiana nazwy rozdziału 92504 w związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2024 r. Centralnego Azylu dla Zwierząt
  • zmiany o charakterze doprecyzowującym nazw: paragrafu dochodowego „065 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy”, paragrafu wydatkowego „204 Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”
  • uzupełnienie objaśnień do paragrafów wydatkowych 295 i 669 poprzez określenie, że w paragrafach tych jednostki samorządu terytorialnego ujmują także zwroty środków, po zakończeniu roku budżetowego, otrzymanych z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

  2. Klasyfikacja budżetowa – Terminy wejścia w życie poszczególnych zmian.

  II. Co to jest koncepcja SMUP (podział na rozdziały podmiotowe i usługowe)?

  1. Nowy katalog zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych.

  2. Co to są rozdziały usługowe?

  3. Jak ujmować wydatki związane z utrzymywaniem miejsc pracy?

  4. Jak ujmować w rozdziałach usługowych otrzymane dotacje?

  5. Dochody i wydatki związane z zadaniem.

  III. „Paragrafy ukraińskie”

  Jak ująć wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (wydatki na zakup usług ­ § 437 czy § 486, pomoce dydaktyczne ­ § 435 czy § 486, wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, co należy księgować do ­ § 486)

  IV. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów i wydatków.

  1. Najczęściej występujące problemy i nieprawidłowości w zakresie paragrafów dochodów:
  • 069 „Wpływy z różnych opłat”,
  • 083 „Wpływy z usług”,
  • 097 „Wpływy z różnych dochodów”.
  1. Najczęściej występujące problemy i nieprawidłowości w zakresie paragrafów wydatków:
  • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup okularów korygujących, wypłata na start dla nauczyciela, wydatki z tytułu BHP) wynagrodzenia bezosobowe,
  • nagrody konkursowe (klasyfikacja kosztów dotyczących nagród, definicja konkursu, zakup nagród rzeczowych),
  • materiały i wyposażenie (zasady stosowania 421 i § 606; zakup części do naprawy środka trwałego; zakupy środków ochrony dla pracowników)
  • zakup środków żywności (wsad do kotła, zakup środków. żywności do sekretariatu, zakup artykułów spożywczych serwowanych podczas szkolenia, catering, właściwe użycie paragrafów : 421, 421, 430)
  • zakup środków dydaktycznych i książek (co to jest pomoc dydaktyczna, prenumerata czasopism w szkole, kiedy wydatek w przedszkolu jest zakupem środków dydaktycznych)
  • usługi remontowe (remont a ulepszenie środka trwałego – § 427 czy 605, konserwacja, remont, naprawa a przegląd środka trwałego),
  • usługi pozostałe (zakup znaczków, zakup pieczątek, dorobienie klucza, czasopisma elektroniczne, dostęp do serwisów internetowych, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów)
  • usługi tłumaczenia, ekspertyzy, analizy opinie (§ 438, § 439, § 417),
  • podróże krajowe i zagraniczne (§ 441, § 442),
  • różne opłaty i składki (abonament RTV, opłata za zajęcie pasa drogowego)
  • szkolenia (§ 455, § 470),
  • wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 605, § 606).

  3. Jak klasyfikować wydatki z faktur z wieloma pozycjami (naprawa kserokopiarki, naprawa, samochodu służbowego)?