Kontrola PIP w zakładzie pracy po zmianach Kodeksu Pracy w 2023 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Kto podlega kontroli PIP?

  2. Czy inspektor pracy musi uprzedzić o zamiarze przeprowadzenia kontroli?

  3. Kontrola w siedzibie pracodawcy, w siedzibie PIP czy w biurze rachunkowym?

  4. Czy inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy?

  5. Legitymacja służbowa kontrolującego – czy każdy ją ma?

  6. Czy inspektor musi doręczyć upoważnienie? Czego dowie się pracodawca z upoważnienia?

  7.  Obowiązek wskazania osoby reprezentującej podmiot kontrolowany.

  8. Zaniechanie lub odmowa pisemnego wskazania osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego.

  9. Obowiązek umożliwienia inspektorowi dostępu do wszystkich pomieszczeń pracy, wglądu w dokumenty, uzyskiwaniu niezbędnych informacji od pracowników i innych pracujących na terenie zakładu osób.

  10. Jak długo może trwać kontrola?

  11. Dokumentacja podlegająca kontroli PIP. Co sprawdzi inspektor jeśli zatrudniasz osoby na:

  • umowę o pracę,
  • umowę zlecenie,
  • umowę o dzieło.

  12. W jakim zakresie inspektor pracy  skontroluje umowy zlecenia?

  • Jak prowadzić dokumentację potwierdzającą zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, by ustrzec się sankcji?
  • Zakres kontroli w tym dokumentacji potwierdzającej ilość godzin pracy zleceniobiorcy.

  13. „Gotowość kontrolowanego” a niezwłoczne przedstawienie żądanych dokumentów.

  14. Druk żądania wystawiany przez inspektora.

  15. Kogo może przesłuchiwać inspektor podczas kontroli?

  16. Legitymowanie osób przebywających na terenie kontrolowanego podmiotu.

  17. Czy utrudnienie kontroli może być zakwalifikowane jako przestępstwo?

  18. Co zrobić, gdy inspektor pracy robi zdjęcia i nagrywa film ?

  19. Skargi pracownicze:

  • Czy inspekcja reaguje na anonimy?
  • Postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby, w tym danych osobowych.

  20. Udokumentowanie ustaleń z kontroli: protokół kontroli, notatka służbowa.

  21. Kiedy inspektor pracy przekaże protokół kontroli?

  22. Czy przedsiębiorca musi podpisać protokół?

  23. W jakim terminie wnieść zastrzeżenia do protokołu?

  24. Postępowanie wykroczeniowe: mandat czy wniosek do sądu?

  25. Postępowanie mandatowe:

  • Podpisanie mandatu i odwołanie od wysokości mandatu.
  • Gdzie wnieść wniosek o uchylenie mandatu?
  • Termin na uiszczenie mandatu.

  26. Postępowanie przed sądem:

  • Procedura przygotowania wniosku o ukarania.
  • Co oznacza dla pracodawcy postępowanie uproszczone?
  • Sprzeciw i odwołanie od wyroku.
  • Wokanda i zasady ogólne.

  27. Środki prawne wydawane podczas i po kontroli.

  28. Kiedy poinformować PIP o zrealizowanych nakazach?

  29. Czy kontrolujący może wrócić i sprawdzić realizację wydanych środków prawnych?

  30. Dodatkowe uprawnienia kontrolującego:

  • Wnoszenia powództw i uczestnictwo w postępowaniu przed sądem pracy,
  • Ocena zgodności i nadzór rynku, kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem spełniania przez nie wymagań zasadniczych,
  • Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom (…).