Kształcenie specjalne – klasyfikacja i wyodrębnianie wydatków, finansowanie i rozliczanie dotacji przez publiczne i niepubliczne placówki oświatowe prowadzone przez JST i inne organy niż JST - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Podczas proponowanego szkolenia online, dotyczącego klasyfikacji i wyodrębniania wydatków, finansowania i rozliczania dotacji przez publiczne i niepubliczne placówki oświatowe, szczegółowo omówiona zostanie definicja wydatków bieżących dla jednostek otrzymujących dotację z JST, dotacja dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydatkowanie dotacji po wejściu w życie art. 35 ust. 4 i ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, planowanie wydatków na specjalną organizację nauki i metod w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz planowanie wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy w planie finansowym szkoły i przedszkola.

  Prowadząca spotkanie omówi także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także omówi wydatki najczęściej kwestionowane przez samorządy.

   

  Program szkolenia

  1. Definicja wydatków bieżących dla jednostek otrzymujących dotację z JST.

  2. Dotacja dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  3. Wydatkowanie dotacji po wejściu w życie art. 35 ust. 4 i ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

  4. Planowanie wydatków na specjalną organizację nauki i metod w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

  5. Planowanie wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy w planie finansowym szkoły i przedszkola:

  • ewidencjonowanie wydatków i ich specyfika w Rozdziałach 80149 i 80150
  • metodologia naliczania kosztów (zastosowanie wzorów do wyliczenia wskaźników – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych),
  • obowiązek wyodrębniania wydatków na kształcenie specjalne przez szkoły prowadzone przez inne organy aniżeli JST (szkoły niepubliczne i publiczne)

  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

  7. Omówienie wydatków najczęściej kwestionowanych przez samorządy.

  8. Dokumentowanie wydatków związanych z dotacją otrzymywaną na dzieci niepełnosprawne.

  9. Wydatki administracyjne organu prowadzącego.

  10. Przejrzystość rozliczania dotacji:

  • Zadania organu prowadzącego wynikające z art. 10 ustawy Prawo oświatowe.
  • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – które można finansować dotacją.
  • Dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju i zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze – wyłącznie na przeprowadzone zajęcia (zakres prowadzenia i dokumentowania tych zajęć).
  • Zasady ustalania wysokości i dokumentowanie pobrania wynagrodzenia osoby prowadzącej jednostkę oświatową, będącej jej dyrektorem.
  • Dopuszczalność składania korekt do rozliczenia dotacji.

  11. Postępowanie kontrolne prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji:

  • Co może kontrolować organ dotujący, na co należy zwrócić uwagę w trakcie kontroli.
  • Uprawnienia kontrolujących oraz kontrolowanych.
  • Podmioty prowadzące kontrolę, upoważnienia kontrolerów wręczane bądź okazywane przed rozpoczęciem kontroli.
  • Przedmiotowy zakres kontroli dotowanych jednostek.
  • Prawo wstępu do placówki.
  • Kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania
  • Kwestionowane wydatki – nabycie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania kontrolerów, powoływania się na przepisy oraz wyroki sądowe.
  • Kontrola liczby uczniów (wgląd do dokumentacji przebiegu nauczania, umów o świadczenie usług w placówce, problem nieuczęszczania uczniów/przedszkolaków do placówek, a obowiązujące umowy).
  • Kontrola wydatków
  • Dochodzenie zwrotu dotacji: Jak postępować gdy organ dotujący zarzuca placówce niewłaściwe wydatkowanie dotacji oraz na jakiej podstawie dokonujemy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranej w nadmiernej wysokości?
  • Kiedy dotacje podlegają zwrotowi?