Co Wierzyciel wiedzieć powinien o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w świetle najnowszych zmian po 25 marca 2024r. - praktyczne aspekty postępowania - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  ADRESACI

  Szkolenie - ze względu na publicznoprawny charakter dochodzonych w trybie egzekucji administracyjnej należności - adresowane jest przede wszystkim do pracowników organów administracji publicznej, w tym także pracowników jednostek samorządowych, pracowników przedszkoli, oraz pracowników innych jednostek, którym powierzono wykonywanie obowiązków wierzyciela w toczących się postępowaniach w zakresie egzekucji administracyjnej.

   

  KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

  Od kilku lat następują istotne zmiany obszarze szeroko rozumianej egzekucji należności publicznoprawnych.

  W lipcu 2019r. została uchwalona zmiana do ustawy egzekucyjnej, dostosowująca jej zapisy do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016r. Kolejna zmiana do ustawy egzekucyjnej została uchwalona we wrześniu 2019r. Zmiany te weszły w życie w lipcu 2020r. oraz w lutym 2021r. i w dużym stopniu zmieniły dotychczasowe postępowanie egzekucyjne. Najnowsze zmiany zostały uchwalone ustawą z dnia 09 marca 2023r.

  Zostały także uchwalone nowe akty wykonawcze do ustawy.

  Wprowadzone zmiany ustawy miały za zadanie uprościć procedury postępowania egzekucyjnego, a także wprowadzić nowe uregulowania w zakresie kosztów egzekucyjnych.

  Szkolenie ma na celu wyczerpujące przedstawienie procedur postępowania egzekucyjnego w administracji, jak również uporządkowanie wiedzy na temat prowadzonego postępowania, a także zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami do ustawy.

   

  Program szkolenia

  I. Zmiany w dochodzeniu należności publicznoprawnych

  1. Zagadnienia ogólne dot. postępowania egzekucyjnego w administracji:

  • zmiany aktów prawnych, obowiązujące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – nowe rozporządzenia, w tym „wierzycielskie”, wzory tytułów wykonawczych, stosowanie KPA;
  • zasady postępowania egzekucyjnego:
   • katalog zasad egzekucyjnych – zasada współpracy wierzyciela i organu egzekucyjnego – zmiana do ustawy
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
   • podmioty w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym:
   • organ egzekucyjny – ustalanie właściwości rzeczowej i miejscowej;
   • wierzyciel – prawa i obowiązki;
   • zobowiązany;
   • inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego;
   • zakres przedmiotowy egzekucji:
   • obowiązki podlegające egzekucji – przykłady – opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi, opłata za przedszkola, opłata za wycinkę drzew, grzywny nałożone w drodze mandatu.

  2. Obowiązki wierzyciela.

  • w postępowaniu przedegzekucyjnym dot. należności pieniężnych:
   • obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek);
   • upoważnienia do wykonywania czynności;
   • egzekucja „miękka” – działania informacyjne – formy, terminy, dokumentowanie;
   • upomnienie – wzory upomnienia – kiedy należy wystawić, w jakiej wysokości pobrać koszty, sposoby doręczenia, „stare” i „nowe” elementy upomnienia– zmiana do ustawy;
   • kiedy nie musimy wysłać upomnienia;
   • termin przedawnienia kosztów upomnienia – zmiana do ustawy;
   • wysokość kosztów upomnienia, kiedy nie należą się koszty upomnienia;
   • poprawnie wystawiony tytuł wykonawczy – omówienie najczęściej popełnianych błędów, wzory tytułów wykonawczych, rodzaje tytułów wykonawczych;
   • ustalenie właściwości rzeczowej i miejscowej organu egzekucyjnego;
   • ustalenie danych oraz majątku zobowiązanego;
   • przedawnienie należności publicznoprawnych oraz przerwanie biegu przedawnienia – gdzie szukać odpowiednich informacji
   • umorzenie należności;
  • w postępowaniu egzekucyjnym dot. należności pieniężnych :
   • elektroniczne przesyłanie Tytułów wykonawczych oraz innej korespondencji
   • postępowanie w przypadku nieprzystąpienia przez Organ egzekucyjny do egzekucji;
   • wszczęcie – dopuszczalność egzekucji, doręczenie tytułu wykonawczego – moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego i egzekucji;
   • postępowanie w przypadku wniesienia zarzutów – przesłanki, termin do wniesienia
   • zawieszenie postępowania – przesłani, skutki – zmiana do ustawy
   • umorzenie postępowania –przesłanki, skutki – zmiana do ustawy
   • dalszy tytuł wykonawczy – cel sporządzenia, forma i przeznaczenie, przesłanki kiedy należy wystawić – zmiana do ustawy;
   • kolejny tytuł wykonawczy – zmiana do ustawy;
   • odpis tytułu wykonawczego – cel sporządzenia, forma i przeznaczenie;
   • ponowny tytuł wykonawczy – tryb i zasady postępowania w przypadku utraty tytułu wykonawczego;
   • tryb i zasady postępowania w przypadku zmiany wysokości zobowiązania lub „wygaszenia” (zmieniony tytuł wykonawczy, pismo-informacja);

  3. Koszty postępowania egzekucyjnego – geneza zmian w zakresie kosztów egzekucyjnych:

  • zasady pobierania kosztów egzekucyjnych;
  • wysokość kosztów egzekucyjnych;
  • przesłanki umorzenia kosztów egzekucyjnych
  • termin przedawnienia kosztów egzekucyjnych

  II. Pytania, dyskusja