Co Wierzyciel wiedzieć powinien o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w świetle najnowszych zmian po 25 marca 2024r. - praktyczne aspekty postępowania - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 23.04.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

ADRESACI

Szkolenie - ze względu na publicznoprawny charakter dochodzonych w trybie egzekucji administracyjnej należności - adresowane jest przede wszystkim do pracowników organów administracji publicznej, w tym także pracowników jednostek samorządowych, pracowników przedszkoli, oraz pracowników innych jednostek, którym powierzono wykonywanie obowiązków wierzyciela w toczących się postępowaniach w zakresie egzekucji administracyjnej.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Od kilku lat następują istotne zmiany obszarze szeroko rozumianej egzekucji należności publicznoprawnych.

W lipcu 2019r. została uchwalona zmiana do ustawy egzekucyjnej, dostosowująca jej zapisy do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016r. Kolejna zmiana do ustawy egzekucyjnej została uchwalona we wrześniu 2019r. Zmiany te weszły w życie w lipcu 2020r. oraz w lutym 2021r. i w dużym stopniu zmieniły dotychczasowe postępowanie egzekucyjne. Najnowsze zmiany zostały uchwalone ustawą z dnia 09 marca 2023r.

Zostały także uchwalone nowe akty wykonawcze do ustawy.

Wprowadzone zmiany ustawy miały za zadanie uprościć procedury postępowania egzekucyjnego, a także wprowadzić nowe uregulowania w zakresie kosztów egzekucyjnych.

Szkolenie ma na celu wyczerpujące przedstawienie procedur postępowania egzekucyjnego w administracji, jak również uporządkowanie wiedzy na temat prowadzonego postępowania, a także zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami do ustawy.

 

Program szkolenia

I. Zmiany w dochodzeniu należności publicznoprawnych

1. Zagadnienia ogólne dot. postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • zmiany aktów prawnych, obowiązujące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – nowe rozporządzenia, w tym „wierzycielskie”, wzory tytułów wykonawczych, stosowanie KPA;
 • zasady postępowania egzekucyjnego:
  • katalog zasad egzekucyjnych – zasada współpracy wierzyciela i organu egzekucyjnego – zmiana do ustawy
 • zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • podmioty w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym:
  • organ egzekucyjny – ustalanie właściwości rzeczowej i miejscowej;
  • wierzyciel – prawa i obowiązki;
  • zobowiązany;
  • inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego;
  • zakres przedmiotowy egzekucji:
  • obowiązki podlegające egzekucji – przykłady – opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi, opłata za przedszkola, opłata za wycinkę drzew, grzywny nałożone w drodze mandatu.

2. Obowiązki wierzyciela.

 • w postępowaniu przedegzekucyjnym dot. należności pieniężnych:
  • obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek);
  • upoważnienia do wykonywania czynności;
  • egzekucja „miękka” – działania informacyjne – formy, terminy, dokumentowanie;
  • upomnienie – wzory upomnienia – kiedy należy wystawić, w jakiej wysokości pobrać koszty, sposoby doręczenia, „stare” i „nowe” elementy upomnienia– zmiana do ustawy;
  • kiedy nie musimy wysłać upomnienia;
  • termin przedawnienia kosztów upomnienia – zmiana do ustawy;
  • wysokość kosztów upomnienia, kiedy nie należą się koszty upomnienia;
  • poprawnie wystawiony tytuł wykonawczy – omówienie najczęściej popełnianych błędów, wzory tytułów wykonawczych, rodzaje tytułów wykonawczych;
  • ustalenie właściwości rzeczowej i miejscowej organu egzekucyjnego;
  • ustalenie danych oraz majątku zobowiązanego;
  • przedawnienie należności publicznoprawnych oraz przerwanie biegu przedawnienia – gdzie szukać odpowiednich informacji
  • umorzenie należności;
 • w postępowaniu egzekucyjnym dot. należności pieniężnych :
  • elektroniczne przesyłanie Tytułów wykonawczych oraz innej korespondencji
  • postępowanie w przypadku nieprzystąpienia przez Organ egzekucyjny do egzekucji;
  • wszczęcie – dopuszczalność egzekucji, doręczenie tytułu wykonawczego – moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego i egzekucji;
  • postępowanie w przypadku wniesienia zarzutów – przesłanki, termin do wniesienia
  • zawieszenie postępowania – przesłani, skutki – zmiana do ustawy
  • umorzenie postępowania –przesłanki, skutki – zmiana do ustawy
  • dalszy tytuł wykonawczy – cel sporządzenia, forma i przeznaczenie, przesłanki kiedy należy wystawić – zmiana do ustawy;
  • kolejny tytuł wykonawczy – zmiana do ustawy;
  • odpis tytułu wykonawczego – cel sporządzenia, forma i przeznaczenie;
  • ponowny tytuł wykonawczy – tryb i zasady postępowania w przypadku utraty tytułu wykonawczego;
  • tryb i zasady postępowania w przypadku zmiany wysokości zobowiązania lub „wygaszenia” (zmieniony tytuł wykonawczy, pismo-informacja);

3. Koszty postępowania egzekucyjnego – geneza zmian w zakresie kosztów egzekucyjnych:

 • zasady pobierania kosztów egzekucyjnych;
 • wysokość kosztów egzekucyjnych;
 • przesłanki umorzenia kosztów egzekucyjnych
 • termin przedawnienia kosztów egzekucyjnych

II. Pytania, dyskusja

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody