Wystawianie faktur korygujących – kiedy, jak i dlaczego?

Wystawianie faktur korygujących – kiedy, jak i dlaczego?

Długo zapowiadane zmiany ustawy dotyczącej VAT weszły w życie 1 stycznia 2022 r. po podpisaniu ustawy przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Ustawa opublikowana została 18 listopada 2021 r. w dzienniku Ustaw. Zmiany w ustawie o VAT zmodyfikowały zakres danych wymaganych na fakturach – w tym zaliczkowych, korygujących i duplikatach. W dzisiejszym artykule skupimy się na wystawianiu faktur korygujących. Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu

Spis treści:

Czym jest faktura korygująca?

Jak widomo każdy popełnia błędy i zdarza się to również osobom wystawiającym faktury. Co wtedy możemy zrobić? Oczywiście prawo przewidziało takie sytuacje i dało możliwość dokonania korekty takiej faktury. Każda wystawiona faktura podlega prawu do korekty i jest to jedyna legalna forma integracji w ten dokument księgowy. Wszelkiego typu dopiski czy poprawki na fakturze są niedopuszczalne. Korekta ma na celu doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktura korygująca ma moc klasycznej faktury i tak należy ją traktować. Wystawianie faktur korygujących jest powszechnie występującą czynnością. Przyczyn wystawiania korekt może być wiele, a do obowiązków przedsiębiorcy należy w sposób prawidłowy udokumentować takie zdarzenie.

W jakich sytuacjach możemy dokonać korekty?

Korekty wystawionej faktury możemy dokonać w sytuacji gdy:

 1. Na wystawionej fakturze doszukamy się pomyłki w cenie, stawce lub kwocie;
 2. Chcemy udzielić rabatu po wystawieniu faktury papierowej;
 3. Dochodzi do zwrotu towaru lub nienależnej kwoty;
 4. Dochodzi do zwrotu zaliczki, przedpłaty, zadatku lub raty podlegającej opodatkowaniu;

Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca?

Faktura korygująca powinna zawierać:

 1. Numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. Numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca - w przypadku faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej;
 3. Dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: datę wystawienia; kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a; numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. Jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 5. W przypadkach innych niż wskazane w pkt 4 - prawidłową treść korygowanych pozycji;

Faktura korygująca może zawierać:

 1. Wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo "KOREKTA";
 2. Przyczynę korekty;

Co ważne, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny, może wystawić fakturę korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, która:

 1. Zawiera dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany opust lub udzielana obniżka;
 2. Może nie zawierać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą - w przypadku gdy korekta dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług;

Czy konieczne jest potwierdzanie odbioru faktury korygującej?

Faktura korygująca jest najpowszechniejszym dokumentem w obrocie gospodarczym. Dzięki wprowadzeniu pakietu Slim VAT od 2021 r. przedsiębiorcy, którzy chcą obniżyć podstawę opodatkowania nie muszą posiadać potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę. Wystarczy, że przedsiębiorca będzie posiadał dokumentację, z której będzie wynikało, że uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej i warunki te zostały spełnione. Posiadanie takiego rodzaju dokumentacji jest konieczne w sytuacji, gdy zmniejsza ona podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku VAT.

Faktura korygująca in plus i in minus 2022

Faktura korygująca zwiększająca podstawę opodatkowania

W ustawie wprowadzającej SLIM VAT, w przypadku faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego został uregulowany moment, w którym powinna zostać dokonana korekta zwiększająca podstawę opodatkowania czy kwotę podatku należnego. Sposób rozliczenia przez wystawcę faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego jest związany z okolicznościami powodującymi konieczność dokonania korekty faktur pierwotnych. Faktura in plus może być wystawiona:

 1. W celu naprawienia błędu, który zaniżył kwotę podatku wykazanego w pierwotnej fakturze;
 2. Z powodu innych przyczyn powstałych po dokonaniu sprzedaży;

W pierwszym przypadku sprzedawca poprawiając swój błąd poprzez wystawienie faktury korygującej, powinien ująć fakturę korygującą w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wykazał fakturę pierwotną.

W drugim przypadku fakturę rozlicza się na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w dacie wystawienia korekty.

Faktura korygująca zmniejszająca podstawę opodatkowania

Wystawiając korektę in minus, prawo do jej rozliczenia jest uzależnione od tego, kiedy sprzedawca uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki wystawienia faktury korygującej. Zasada ta dotyczy rozliczeń korekt „in minus” zarówno sytuacji, w której miała miejsce pomyłka, jak również zdarzenia przyszłego.

Jeżeli podatnik nie dysponuje innym dokumentem niż sama faktura korygująca, wystawiona faktura korygująca będzie dokumentem, z którego wynikają nowe warunki transakcji. Nabywca w przypadku otrzymania faktury korygującej i nie dokonał sprzeciwu jej wystawienia nie może powoływać się na brak uzgodnienia warunków transakcji.