Regulamin pracy i wynagradzania

Regulamin pracy i wynagradzania

Regulamin pracy, tak jak regulamin wynagradzania, jest wewnątrzzakładowym źródłem prawa pracy. Regulaminy te są obowiązkowymi dokumentami wymaganymi przez Kodeks Pracy. Każdy pracodawca w określonych warunkach ma obowiązek prawny, aby wprowadzić je do firmy. Regulamin pracy i wynagradzania określa prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników jakie panują w zakładzie pracy.

Spis treści:

 1. Regulamin pracy a regulamin wynagradzania
 2. Obowiązek tworzenia regulaminów
 3. Kto powinien ustalić regulamin pracy i wynagradzania?
 4. Jakie elementy powinien zawierać regulamin pracy i wynagradzania?
 5. Mały pracodawca

Regulamin pracy a regulamin wynagradzania

 • Regulaminy pracy i wynagradzania określają całokształt spraw związanych ze świadczeniem pracy u konkretnego pracodawcy.
 • Regulamin pracy odnosi się do: organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków stron stosunku pracy, tj. pracownika i pracodawcy;
 • Regulamin wynagradzania odnosi się do: warunków wynagradzania za pracę i innych świadczeń związanych z pracą;

Uwaga! Przepisy zawarte w regulaminie pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa, o których mówi nam Kodeks Pracy. Jeżeli postanowienia regulaminu pracy są niezgodne z przepisami prawa pracy są na mocy prawa nieważne.

Obowiązek tworzenia regulaminów

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, bez względu na rodzaj stosunku pracy czy umowy o pracę, a także wiek osoby zatrudnionej, jest zobowiązany stworzyć regulamin pracy, chyba że jest objęty układem zbiorowym pracy. W takim przypadku obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy i wynagradzania zgodnie z obowiązującym prawem jest konieczny w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 50 osób.

Kto powinien ustalić regulamin pracy i wynagradzania?

Jeżeli w zakładzie pracy funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa, pracodawca jest zobowiązany w porozumieniu z tą organizacją ustalić regulamin pracy oraz wynagradzania. Jeżeli jednak u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulaminy ustala tylko pracodawca.

W przypadku gdy pracodawca zwróci się do zakładowych organizacji związkowych z propozycją uzgodnienia regulaminu pracy, powinny one w ciągu 30 dni przedstawić wspólne uzgodnione stanowisko. Jeśli jednak po upływie 30 dni pracodawca nie otrzyma uzgodnionych zasad uzyskuje on możliwość samodzielnego wprowadzenia regulaminu pracy, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Po ustaleniu końcowej wersji regulaminu pracy i wynagradzania, pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o ich treści poprzez pismo ogólne, internet lub tablicę ogłoszeń. Po upływie 2 tygodni od przedstawienia regulaminu pracownikom, regulamin pracy i wynagradzania wchodzi w życie.

W przypadku nowo zatrudnionych pracowników, pracodawca ma obowiązek zapoznania ich z obwiązującymi w zakładzie pracy regulaminami. Musi on również uzyskać pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z panującymi prawami obowiązującym w firmie.

Jakie elementy powinien zawierać regulamin pracy i wynagradzania?

 1. Przepisy początkowe regulaminu;
 2. Porządek w procesie pracy i jego organizacja;
 3. Obowiązki oraz prawa stron stosunku pracy;
 4. Okresy rozliczeniowe oraz organizacja czasu;
 5. Zwolnienia oraz usprawiedliwianie nieobecności;
 6. Urlop wypoczynkowy;
 7. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie regulaminu;
 8. Nagrody oraz wyróżnienia za pracę;
 9. Wynagrodzenia – termin oraz sposób;
 10. Zasady BHP i PPOŻ;
 11. Ochrona kobiet i pracowników młodocianych;
 12. Przepisy końcowe regulaminu;

Mały pracodawca

Każdy pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników ma możliwość a nie obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy i wynagradzania w swojej firmie. Jeżeli taki pracodawca posiada regulamin, nie ma obowiązku przekazywania informacji o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Nie ma również obowiązku dodatkowego informowania pracowników o:

 1. Obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 2. Częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę;
 3. Wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego;
 4. Obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 5. Układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty;

Jeżeli jednak pracodawca nie posiada regulaminu, ma on obowiązek przekazania zatrudnionym ww. indywidualnych informacji. Szkolenia z sektora publicznego pozwolą Ci uzupełnić konieczną wiedzę!

Danuta Kosikowska
Danuta Kosikowska

Trener

Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce OO w Gdańsku na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.