Fundusz Pracy - czym jest i kto płaci składki?

Fundusz Pracy - czym jest i kto płaci składki?

Przy ustalaniu wynagrodzenia pracownika zazwyczaj używa się dwóch pojęć i, co istotne, podaje się dwie różne kwoty. Pierwsza z nich określana jest jako „kwota brutto” (zwykle wyższa kwota), a druga to „kwota netto” (znacznie niższa od kwoty brutto). Tak duża różnica między kwotą brutto a kwotą netto wynika z potrąceń składek i podatku od wynagrodzenia pracownika. Możemy zauważyć, że kwota brutto jest najczęściej kwotą proponowaną nam na umowie. Musimy pamiętać jednak o tym, że stanowi ona podstawę naliczania składek oraz podatku dochodowego.

Oprócz kwoty netto i kwoty brutto, istnieje trzecie określenie dotyczące wynagrodzenia pracownika i jest to „całkowity koszt zatrudnienia”. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika znacząco przewyższa kwotę brutto. Różnica wynika z obowiązku opłacania składek z własnych środków, które są ustalane od kwoty brutto wynagrodzenia pracownika. Przykładem jednej z takich składek, gdzie pracodawca jest zobowiązany do jej opłacania za pracownika, jest składka na Fundusz Pracy.

W dzisiejszym artykule chcemy przybliżyć Państwu zagadnienia związane z Funduszem Pracy.

Spis treści:

Czym jest Fundusz Pracy?

Fundusz Pracy jest specjalnym funduszem państwowym, którego środkami zarządza minister pracy i polityki społecznej. Jego głównym zadaniem jest pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy. Ponadto, środki z Funduszu Pracy służą nie tylko do udzielania wsparcia finansowego w postaci zasiłku, lecz również są przeznaczane na realizację działań interwencyjnych, programy robót publicznych, szkolenia i przekwalifikowanie dla osób bezrobotnych oraz rozwój usług pośrednictwa zawodowego. Fundusz Pracy może także udzielać pożyczek osobom bezrobotnym, które pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą. Firmy i przedsiębiorstwa, które tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudniają absolwentów, również mogą liczyć na wsparcie w formie pożyczek lub zwrotu kosztów. Oprócz tego Fundusz Pracy wykorzystuje zgromadzone środki na finansowanie wydatków związanych z wypłatą zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

Plan wydatków Funduszu Pracy

Co roku, Plan Finansowy Funduszu Pracy szczegółowo opisuje planowane wydatki Funduszu Pracy. Podział środków na poszczególne województwa odbywa się zgodnie z algorytmem opisanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 roku. Zarząd danego województwa podejmuje decyzję dotyczącą przydziału środków na poszczególne zadania, uwzględniając zarówno limit, jak i kryteria ustalone przez sejmiki wojewódzkie. Starosta ma kompetencje do wyboru form aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia.

Czy Fundusz Pracy jest obowiązkowy?

Opłacanie składki na Fundusz Pracy jest obowiązkowe zarówno w przypadku umów o pracę, umów zlecenia, jak i prowadzenia działalności gospodarczej. Niemniej jednak, istnieją określone przypadki, w których nie ma konieczności opłacania składki na Fundusz Pracy.

zasiłki od a do z

Kto płaci Fundusz Pracy - pracownik czy pracodawca?

Składki na Fundusz Pracy są opłacane przez pracodawców oraz inne jednostki organizacyjne w przypadku osób:

 • zatrudnionych lub pełniących służbę;
 • wykonujących pracę nakładczą;
 • podejmujących zatrudnienie podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztu;
 • otrzymujących stypendia sportowe;
 • zawierających umowy zlecenia, umowy równoważne lub współpracujących z wykonawcami takich umów;
 • pobierających świadczenie socjalne
 • otrzymujących
  a) świadczenie socjalne w ramach urlopu górniczego,
  b) górniczy zasiłek socjalny,
  c) świadczenie górnicze,
  d) wynagrodzenie w okresie pobierania świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub umowę szkoleniową
 • będących żołnierzami zawodowymi lub funkcjonariuszami, którzy nie spełniają wymogów określonych w branżowych przepisach dotyczących uprawnień do emerytury lub renty inwalidzkiej
 • będących funkcjonariuszami, którzy po zwolnieniu ze służby spełniają warunki jedynie do uzyskania prawa do policyjnej renty inwalidzkiej

Składki na Fundusz Pracy opłacają także rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie usług rolniczych lub spółdzielnie kółek rolniczych – za swoich członków, z wyjątkiem tych, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe oraz osoby inne niż wymienione powyżej, które są objęte ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi lub systemem zaopatrzenia emerytalnego, obejmujące np. osoby prowadzące działalność gospodarczą spoza sektora rolniczego.

Uwaga! Osoba fizyczna, pełniąca rolę zleceniodawcy i nie zatrudniająca nikogo na umowę o pracę, nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kiedy nie trzeba płacić składek na Fundusz Pracy?

Składki na Fundusz Pracy nie są pobierane w przypadku:

 • duchownych;
 • osób pobierających zasiłek stały;
 • osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego dla rodziców samotnie wychowujących dziecko;
 • osób pobierających zasiłek dla opiekuna;
 • osób przebywających na urlopach wychowawczych i jednocześnie pobierających zasiłek macierzyński;
 • żołnierzy niezawodowych pełniących służbę czynną oraz osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej;
 • osób korzystających ze świadczenia szkoleniowego po zakończeniu zatrudnienia zgodnie z przepisami dotyczącymi promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy;
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy uaktywniającej, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • osób pełniących osobistą opiekę nad dzieckiem, zgodnie z postanowieniami art. 6a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie zgodnie z przepisami art. 209 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • pracowników, którzy wracają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego - przez okres 36 miesięcy od miesiąca rozpoczęcia pracy po powrocie;
 • osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, które mają ukończone 50 lat i które przez co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem pracy figurowały w rejestrze bezrobotnych – w tym przypadku okres zwolnienia wynosi 12 miesięcy;
 • osób, które zostały skierowane z urzędu pracy i nie przekroczyły 30 roku życia – przez okres 12 miesięcy;
 • kobiet w wieku powyżej 55 lat oraz mężczyzn, którzy przekroczyli 60 rok życia

kadrowe-srody-bezplatny-webinar

Składka na Fundusz Pracy 2023

Podstawą wymiaru składki na Fundusz Pracy jest stawka wynosząca 2,45%.

Składka ta jest obliczana od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odpowiadają:

 • co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę przeliczonemu na okres miesiąca,
 • co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztu. Składki się nie opłaca, jeśli podstawa ta jest niższa.

Przy ustalaniu składki na Fundusz Pracy nie ma ograniczenia podstawy wymiaru do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Składkę oblicza się na podstawie pełnej wartości podstawy, niezależnie od jej wysokości.

Dariusz Suchorowski
Dariusz Suchorowski

Trener

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.