Czym jest ZUS IMIR i do kiedy składa się taki druk?

Czym jest ZUS IMIR i do kiedy składa się taki druk?

Zastanawiasz się czym jest ZUS IMIR? Jakich pracowników dotyczy? Czy jako pracodawca masz obowiązek stosować taką deklarację? Na pytania dotyczące rozliczeń na podstawie ZUS IMIR znajdziecie Państwo odpowiedź w tekście poniżej.

Spis treści:

Czym jest ZUS IMIR?

Druk ZUS IMIR obowiązuje od 2019 roku, wyparł funkcjonujący do tego czasu druk RMUA.

Zgodnie z przepisami prawa, pracodawca, który jest płatnikiem składek, ma obowiązek odprowadzania opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na rzecz swoich pracowników.

ZUS IMIR to poświadczenie zawierające informacje o odprowadzanych składkach, które pracodawca zobowiązany jest przedstawić ubezpieczonym w zakładzie pracy osobom.

Dane mogą zostać przedstawione w formie comiesięcznych raportów (np. pasków płacowych) lub rocznego podsumowania, z wyróżnieniem każdego miesiąca. Dzięki temu ubezpieczony posiada aktualne sprawozdanie o faktycznym stanie przekazanych przez pracodawcę składek. Warto również zaznaczyć, że forma zatrudnienia nie ma tutaj znaczenia.

Co roku jako termin ostateczny przekazania deklaracji ZUS IMIR pracownikom, wyznaczony jest ostatni dzień lutego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przypada on w dniu wolnym od pracy, wtedy termin automatycznie zostaje przniesiony na następujący, pierwszy dzień roboczy.

Informacje z druku ZUS IMIR muszą pokrywać się z tymi przedstawionymi w protokołach wysłanych do ZUS, a także zawierać określone przez prawo (Dz.U.2022.1009, Art. 41) wytyczne takie jak:

  • numery identyfikacyjne ubezpieczonego (np. PESEL)
  • nazwisko i imię;
  • wymiar czasu pracy;
  • zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające szczegółowe dane
  • podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem podziału na podmioty, które finansują składki;
  • rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne;
  • informacje o wypłaconych zasiłkach oraz wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy wypłaconych na podstawie Kodeksu pracy oraz o zasiłkach finansowanych z budżetu państwa;
  • oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej;
  • dane dotyczące wypłaconego przychodu niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty;
  • dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego, na podstawie uwzględnionych w ustawie szczegółowych wytycznych;

W sytuacji, gdy dane z druku ZUS IMIR nie zgadzają się według pracownika (ubezpieczonego) ze stanem rzeczywistym, ma prawo złożenia na piśmie protokołu do swojego pracodawcy (płatnika składek) z prośbą o sprostowanie, do 3 miesięcy od otrzymania informacji. Dodatkowo ubezpieczony powinien przekazać tę informację do ZUS.

Jeżeli w czasie 3 miesięcy od otrzymania ZUS IMIR, pracownik nie wniesie wątpliwości co do dokumentu, uznaje się, że jest on prawidłowy i obowiązujący.

kadrowe-srody

Czy ZUS IMIR wysyłamy do ZUS?

Druk ZUS IMIR jest dokumentem wiążącym strony pracodawca – pracownik. Płatnik składek, którym jest pracodawca ma obowiązek informowania o odprowadzanych składkach swoich pracowników, czyli ubezpieczonych. Mimo tego, że druk ZUS IMIR nie jest kierowany bezpośrednio do ZUS, pracodawca jest zobowiązany przedstawić w ZUS takie same informacje jak te zawarte w druku ZUS IMIR. Przedsiębiorcy raportują takie deklaracje za pomocą druków: ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ), ZUS RSA (imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek) oraz ZUS RPA (dla osób ubezpieczonych, które wykonywały pracę nauczycielską).

ZUS IMIR a PIT

Druki ZUS IMIR i PIT nie są tożsame. ZUS IMIR jak wspomniano wcześniej dotyczy rozliczenia odprowadzanych przez pracodawcę składek społecznych w stosunku do zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników.

Dokument PIT natomiast obejmuje rozliczenie rocznego podatku od uzyskanych w roku poprzednim dochodów wnioskującego. Każda osoba fizyczna, która w danym roku uzyskała jakikolwiek przychód, ma obowiązek złożyć go indywidualnie, w urzędzie skarbowym zgodnym z miejscem zamieszkania, na dzień złożenia zeznania podatkowego.

Płatnik składek nie ma obowiązku wydawania deklaracji ZUS IMIR ubezpieczonym, jeśli stosował comiesięczne raportowanie o odprowadzanych opłatach. Chyba, że ubezpieczony wystosuje prośbę o udostępnienie informacji rocznej. Dodatkowo ZUS IMIR nie obowiązuje w przypadku, gdy zatrudniony pracownik ma opłacane w ciągu roku jedynie składki zdrowotne.

Pytania i odpowiedzi:

Czym jest ZUS IMIR? To poświadczenie zawierające informacje o odprowadzanych składkach na ubezpieczenia społeczne, które pracodawca zobowiązany jest przedstawić ubezpieczonym w zakładzie pracy osobom.

Czy ZUS IMIR wysyłamy do ZUS? Nie, druk ZUS IMIR nie jest kierowany bezpośrednio do ZUS.

ZUS IMIR a PIT ZUS IMIR jest dokumentem obowiązującym pomiędzy płatnikiem składek, a ubezpieczonym. Dokument PIT natomiast obejmuje rozliczenie rocznego podatku od uzyskanych w roku poprzednim dochodów wnioskującego.

Kiedy nie trzeba wydawać ZUS IMIR? Nie ma obowiązku wydawania deklaracji ZUS IMIR ubezpieczonym, jeśli stosowano comiesięczne raportowanie o odprowadzanych składkach; zatrudniony pracownik miał opłacane w ciągu roku jedynie składki zdrowotne.

Dariusz Suchorowski
Dariusz Suchorowski

Trener

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.