Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

Jak powszechnie wiadomo, dyrektora placówki oświatowej powołuje się w drodze przeprowadzonego konkursu. W dzisiejszy artykule zapoznamy Państwa z podstawami przeprowadzania konkursów, terminami, składem komisji konkursowej oraz z pozostałymi kwestiami dotyczącymi schematu konkursu.

Spis treści:

Jak rozpoczyna się konkurs?

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej jest organizowany przez placówkę prowadzącą, najczęściej jest to wójt gminy, w której znajduje się jednostka. Wójt powołuje komisję konkursową, która w drodze wyboru dyrektora ma za zadanie:

 1. Ocenić zgłoszenia;
 2. Ocenić kandydatów;
 3. Przeprowadzić głosowanie;

Należy pamiętać, że konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej musi zostać odpowiednio wcześnie ogłoszony przez organ prowadzący placówkę. Ogłoszenie o planowanym przeprowadzeniu konkursu zamieszcza się w co najmniej dwóch dziennikach:

 1. Jeden z nich o zasięgu wojewódzkim;
 2. Drugi o zasięgu lokalnym;

Ogłoszenie powinno również informować kandydatów o terminie składania ofert do konkursu. Termin ten powinien wynosić co najmniej 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia

Co w przypadku niewyłonienia kandydata lub gdy nikt nie zgłosi się do konkursu?

Oczywiście zdążają się sytuację, kiedy nikt z danej placówki nie chce objąć dyrektorskiego stanowiska lub w drodze konkursu nie udało się wyłonić kandydata. W takiej sytuacji placówka prowadząca w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, powierza stanowisko kandydatowi po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

Skład komisji konkursowej

W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową, powołuje komisje konkursową w składzie:

 1. Po trzech przedstawicieli: organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową; organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 2. Po dwóch przedstawicieli: redy pedagogicznej; rady rodziców;
 3. Po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy;

Na jak długo zostaje się dyrektorem szkoły lub placówki oświatowej?

Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej powierzane jest na 5 lat szkolnych. W drodze wyjątku można powierzyć stanowisko na krótszy okres należy jednak pamiętać, że okres ten nie może być krótszy niż 1 rok szkolny.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat na stanowisko dyrektora?

Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 2. Ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. Uzyskał: co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni;
 5. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 7. Nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 8. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 10. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 11. W przypadku cudzoziemca – posiada poświadczoną znajomość języka polskiego, ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego;

Czy osoba nie będąca nauczycielem może zostać dyrektorem?

Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;
 2. Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
 5. Spełnia ww. punkty (1, 2, 5, 6, 8, 10 oraz 11)

Co musi zawierać ogłoszenie konkursu?

 1. Oznaczenie organu prowadzącego placówkę;
 2. Nazwę i adres placówki;
 3. Wskazanie wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora;
 4. Wskazanie wymaganych dokumentów od kandydatów;
 5. Informację o sposobie i terminie składania ofert, dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej oraz sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego;

Czy komisja może odmówić dopuszczenia kandydata do konkursu?

Komisja na podstawie złożonych ofert, podejmuje decyzje o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postepowania konkursowego. Decyzja zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, przewodniczący podejmuje ostateczna decyzję.

Komisja ogłasza odmowę przyjęcia kandydata do postepowania konkursowego, jeżeli oferta kandydata została złożona po terminie, oferta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu oraz gdy kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu.

Przebieg konkursu

Komisja po rozmowie z każdym z kandydatów, dokonuje ich oceny merytorycznej. Członkowie komisji mogą również zadawać pytania kandydatom. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w tajnym głosowaniu. Każdy z członków komisji dysponuje tylko jednym głosem. Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli jeden z uczestników otrzyma większość głosów obecnych członków komisji.

A co w przypadku, gdy pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata? Tego możecie dowiedzieć na szkoleniu 11 kwietnia 2022 r., które poprowadzi Pani Aleksandra Kuźniak. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia.