Standardy Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem - Czas na wdrożenie tylko do 15 lutego 2024 roku

Standardy Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem - Czas na wdrożenie tylko do 15 lutego 2024 roku

15 lutego 2024 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy. Ich celem jest podwyższenie standardów ochrony małoletnich przed przemocą. Nowe przepisy zostały uregulowane Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie Ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów spowodowała, że Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich została wzbogacona o dodatkowy rozdział - Standardy Ochrony Małoletnich.

Spis treści:

Standardy Ochrony Małoletnich od 15 lutego 2024 r - cele ustawy

Celem wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich jest ochrona dzieci przed różnego rodzaju przemocą. Należy tutaj podkreślić, że wprowadzone przepisy mają chronić dzieci nie tylko przed przemocą, której doświadczyć mogą w szkole, ale również w domu. Dodatkowo nowe przepisy mają zabezpieczyć dzieci przed przemocą rówieśniczą oraz przemocą ze strony pracowników szkoły lub innych placówek. 

Wprowadzone Standardy Ochrony Małoletnich definiują zasady i procedury, które powinny zostać wdrożone w placówkach oświatowych. Jak już wspomniano, celem wdrożenia nowych przepisów jest zapewnienie dzieciom odpowiedniej ochrony. 

W Standardach Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem w szczególności należy określić:

  • zasady, które zapewnią bezpieczne relacje pomiędzy dzieckiem a personelem placówki lub organizatorem. W szczególności należy określić niedozwolone zachowania wobec dzieci,
  • opis zasad i procedur podejmowania interwencji w sytuacji, w której podejrzewa się, że dziecko jest krzywdzone lub posiada się takie informacje,
  • opis procedur, a także wyznaczenie osoby, która odpowiedzialna jest za złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec dziecka. Osoba ta zawiadamia również sąd opiekuńczy. Jeżeli instytucja posiada odpowiednie uprawnienia, należy również wyznaczyć osobę, która odpowiedzialna będzie za rozpoczęcie procedury “Niebieskiej Karty”,
  • opis zasad i aktualizacji standardów,
  • jakie kompetencje powinna posiadać osoba, która odpowiedzialna jest za przygotowywanie personelu lub organizatora do stosowania Standardów Ochrony Małoletnich. Należy opisać zasady przygotowania personelu do stosowania opisywanych standardów oraz sposoby dokumentowania tych czynności,
  • jasne zasady oraz sposób przekazywania rodzicom i opiekunom prawnym lub fizycznym, a także dzieciom  Standardów Ochrony Małoletnich, aby mogli się z nimi zapoznać i stosować się do nich,
  • które osoby odpowiedzialne są za przyjmowanie zgłoszeń o krzywdzie małoletniego oraz kto ma udzielić dziecku wsparcia,
  • jasny sposób dokumentowania ujawnionych lub zgłoszonych zdarzeń oraz sposób przechowywania dokumentów.

Co powinna zawierać polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach oświatowych?

W opisywanych standardach uwzględnić należy również wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi a pracownikami (w tym opis zachowań niedozwolonych), jasne zasady korzystania z urządzeń elektronicznych, które mają dostęp do Internetu,  procedury, które dotyczą ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w Internecie oraz zasady planu wsparcia dziecka po ujawnieniu jego krzywdy. 

Wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich wiąże się z koniecznością wdrożenia niezbędnej dokumentacji. Weź udział w szkoleniu online, na którym krok po kroku informujemy jak wdrożyć standardy i przygotować niezbędną dokumentację - na szkoleniu otrzymasz niezbędne wzory dokumentów.

Więcej na temat Standardów Ochrony Małoletnich dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę i sprawdź jego program:

standardy ochrony małoletnich

Standardy Ochrony Dzieci - termin wejścia w życie ustawy

Ustawa obowiązywać będzie od 15. 02. 2024 roku. Dyrektorzy placówek i szkół mają okres 6 miesięcy, czyli do 15. 08. 2024 roku na całkowite wdrożenie nowych przepisów.

Kto ma obowiązek wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich?

Artykuł 22b określa, że obowiązek wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich ma każdy:

  • organ zarządzający jednostką systemu oświaty, (mowa o nich w art. 2 pkt 1-8 Ustawy Prawo oświatowe) a także inne placówki opiekuńcze, oświatowe, wychowawcze, religijne, resocjalizacyjne, artystyczne, medyczne, sportowe, rekreacyjne lub związane z zainteresowaniami, do których uczęszczają małoletni.
  • organizator działalności oświatowej, wychowawczej, opiekuńczej, religijnej, resocjalizacyjnej, medycznej, artystycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

Odpowiedzialność dyrektora placówki w związku z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami

Dyrektor odpowiada za wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich w szkołach i placówkach. Dyrektor szkoły zobligowany będzie (co najmniej dwa razy do roku) do przeglądu i aktualizacji wdrożonych standardów. 

Należy również pamiętać, że procedury ochrony dzieci spowodowały, że od 15 lutego bieżącego roku zostanie poszerzony obowiązek weryfikacji osób, które dopuszczone są do pracy lub innej działalności z małoletnimi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Sankcje za brak wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich

Brak wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich skutkować będzie nałożeniem kar i sankcji na Dyrektora placówki lub szkoły. Za niewdrożenie przepisów zagraża kara pieniężna lub kara nagany - jeżeli ma to miejsce po raz pierwszy. Jeżeli podczas ponownej kontroli, sytuacja się powtórzy, przewidywana jest kara grzywny nie niższa niż 1000 zł.

Kontrolę nad wprowadzaniem Standardów Ochrony Małoletnich, a także ich weryfikacją sprawował będzie burmistrz, wójt, prezydent miasta, starosta, a także marszałek województwa, organ, który sprawuje nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący jednostkę systemu oświaty, a także Państwowa Inspekcja Pracy (weryfikacja personelu w rejestrze).

Kliknij w poniższą grafikę i dowiedz się, jak przygotować się do wdrożenia Standardów Ochrony

standardy ochrony małoletnich

Adriana Głuchowska
Adriana Głuchowska

Trener

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń.