Okres wypowiedzenia - jak liczyć?

Okres wypowiedzenia - jak liczyć?

Zatrudniasz pracowników na umowie o pracę? Chcesz poznać warunki i zasady obowiązujące podczas okresu wypowiedzenia? Zastanawiasz się nad rezygnacją z pracy, ale nie wiesz jak wygląda czas wypowiedzenia na Twojej umowie? Znaleźliśmy dla Ciebie informacje na temat okresu wypowiedzenia, a do szczegółowe omówienie tematu znajdziesz w tekście poniżej.

Spis treści:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia to czas pomiędzy wypowiedzeniem umowy o pracę, przez którąś ze stron (pracodawca/pracownik), a rzeczywistym zakończeniem stosunku pracy. W zależności od zawartej umowy, okres wypowiedzenia może być różny. Jasno reguluje to Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141, Art. 34 oraz 36, Ust. 1).

Art. 34. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Podsumowując, zgodnie z zapisami prawa przytoczonymi powyżej czas trwania okresu wypowiedzenia, jest ściśle powiązany z rodzajem umowy oraz czasem jaki przepracowaliśmy w danym miejscu. Co istotne prawodawca podkreśla, że każda ze stron może wystąpić o rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, zatem nie potrzebuje zgody drugiej strony, aby to zrobić.

Warto też wspomnieć, że do okresu wypowiedzenia wlicza się pełny czas pracy u danego pracodawcy (Kodeks Pracy, Art. 36, Ust. 11), nie mają zatem znaczenia przerwy pomiędzy kolejnymi umowami, jak również ich rodzaj.

Okres wypowiedzenia – jak liczyć?

Odnosząc się do zakresów czasowych przywołanych w Kodeksie Pracy, warto zastanowić się jak właściwie liczyć przedstawione okresy wypowiedzenia:

 • Okres wypowiedzenia liczony w dniach:

W takiej sytuacji pierwszym dniem wypowiedzenia, będzie pierwszy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Co ważne do tego okresu nie wliczają się: niedziele, święta, a także dni planowo wolne w danym przedsiębiorstwie (np. soboty);

 • Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach:

Pierwszym dniem liczonym jako początek okresu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela, następująca po złożeniu wypowiedzenia. Okres tygodniowy liczy się uwzględniając 7 dni, w związku z tym stosunek pracy rozwiązuje się w sobotę.

 • Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach:

Za początek okresu wypowiedzenia liczonego w miesiącach, przyjmuje się pierwszy dzień nowego miesiąca, następującego po złożeniu wypowiedzenia. Liczone są pełne miesiące, bez względu na różnice wynikające z różnej ilości dni trwania pełnego miesiąca (28-31 dni).

szkolenie-online-nowy-obowiazek-informacyjny

Jak można ominąć 3 miesięczny okres wypowiedzenia, czy można zwolnić się z dnia na dzień?

Okres wypowiedzenia ma na celu zagwarantowanie ciągłości pracy w przedsiębiorstwie – w przypadku wymówienia umowy przez pracownika, a także zapewnienie pracownikowi ochrony przed nagłym zwolnieniem ze strony pracodawcy. Jednakże zdarza się, że z różnych przyczyn, jedna ze stron wystosuje potrzebę skrócenia lub zrezygnowania z okresu wypowiedzenia. Jest to możliwe, jednak zgodnie z prawem, tylko w określonych sytuacjach (Kodeks Pracy Art. 361, Ust.1,2 oraz Art. 362):

 • Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę następuje z powodu ogłoszenia upadłości, likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia i wlicza się on do stażu pracy pracownika;
 • W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

W celu skrócenia okresu wypowiedzenia można również powołać się na rozwiązanie umowy o pracę na podstawie porozumienia stron. Wymogiem zawarcia takiego porozumienia musi być obopólna zgoda na zawarte w nim warunki. Można zatem wynegocjować z drugą stroną skrócenie czasu trwania okresu wypowiedzenia lub zupełnie z niego zrezygnować. Nie wymaga się sporządzania takiego porozumienia na piśmie, jednak zaleca się przygotowanie go w wersji papierowej w razie uniknięcia późniejszych nieporozumień. Natomiast jeśli jedna ze stron wyrazi sprzeciw, porozumienia nie zawiera się.

Ostatnim przykładem rozwiązania umowy o pracę, bez okresu wypowiedzenia są sytuacje, w których powodem przerwania stosunku pracy jest wina jednej ze stron. Obie strony zobowiązane są przedstawić na piśmie powód rozwiązania umowy. W Kodeksie Pracy (Art. 52, Ust. 1 oraz 53, Ust. 1) szczegółowo opisane są sytuacje, w których stosuje się zakończenie współpracy bez wypowiedzenia, ze strony pracodawcy może się to wydarzyć wskutek:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku;
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy;
 • długotrwałej niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby;
 • usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy trwającej dłużej niż 1 miesiąc;
 • w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną;
 • nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku

Ze strony pracownika (Kodeks Pracy, Art.55, Ust.1):

 • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go do innej pracy;
 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Czy trzeba chodzić do pracy w okresie wypowiedzenia?

Jak już wspomniano powyżej w artykule, okres wypowiedzenia jest swego rodzaju zabezpieczeniem dla obu stron zawierających umowę o pracę. W czasie jego trwania pracownik zobowiązany jest stosować się do jego założeń tzn. dalej pełnić obowiązki związane z wykonywaniem pracy, na rzecz pracodawcy. Poza wyżej wymienionymi sposobami skrócenia okresu wypowiedzenia, w Kodeksie Pracy  przewiduje się dodatkowe dni wolne dla pracownika, pod warunkiem, że wypowiedzenie umowy wyszło od pracodawcy.

(Art.37, ust. 1,2) W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi:

 • 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
 • 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia

Dodatkowo, w zgodzie (Kodeks Pracy, Art. 167, Ust. 1) z zapisami prawa, pracownik może w trakcie wypowiedzenia wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takich okolicznościach o przyznaniu urlopu pracodawca może zdecydować samodzielnie bez potrzeby uzyskania zgody pracownika.

umowy-jako-tytul-do-ubezpieczen

Pytania i odpowiedzi

Okres wypowiedzenia umowa o pracę – Okres wypowiedzenia to czas pomiędzy wypowiedzeniem umowy o pracę, przez którąś ze stron (pracodawca/pracownik), a rzeczywistym zakończeniem stosunku pracy. Zgodnie z zapisami prawa czas trwania okresu wypowiedzenia, jest ściśle powiązany z rodzajem umowy oraz czasem jaki przepracowaliśmy w danym miejscu.

Okres wypowiedzenia – jak liczyć? – Odnosząc się do okresów wypowiedzenia przywołanych w Kodeksie Pracy, wyróżnia się:

 • miesięczny: zaczyna się z pierwszym dniem nowego miesiąca, następującego po złożeniu wypowiedzenia;
 • tygodniowy: pierwszym dniem liczonym jako początek okresu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela, następująca po złożeniu wypowiedzenia;
 • dzienny: pierwszym dniem wypowiedzenia, będzie pierwszy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym zostało złożone wypowiedzenie

Jak można ominąć 3 miesięczny okres wypowiedzenia? – W Kodeksie Pracy przewiduje się skrócenie okresu wypowiedzenia w sytuacjach, gdy:

 • następuje z powodu ogłoszenia upadłości, likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, do 1 miesiąca;
 • pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;
 • następuje rozwiązanie umowy o pracę na podstawie porozumienia stron

Czy trzeba chodzić do pracy w okresie wypowiedzenia? – Tak, w czasie trwania okresu wypowiedzenia, pracownik zobowiązany jest stosować się do jego założeń tzn. dalej pełnić obowiązki związane z wykonywaniem pracy, na rzecz pracodawcy.

Danuta Kosikowska
Danuta Kosikowska

Trener

Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce OO w Gdańsku na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.