Praca sezonowa - co warto o niej wiedzieć?

Praca sezonowa - co warto o niej wiedzieć?

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku w ciepłych krajach i urlopów w egzotycznych kurortach. Lato to także doskonały moment na przeznaczenie kilku tygodni na pracę sezonową, która daje dodatkowe możliwości zarobkowe. Najczęściej, tak jak nazwa wskazuje, jest ona wykonywana raz do roku – w sezonie, gdzie jest największy popyt na usługi będące wytworem takiej pracy. Na czym jednak dokładnie polega ten rodzaj zatrudnienia? Czy to na pewno praca dla nas? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? W niniejszym artykule odpowiemy na te i inne pytania.

Spis treści:

Praca sezonowa

Praca sezonowa nie ma swojej oficjalnej definicji w Kodeksie pracy. Do wytłumaczenia tego terminu często jednak stosowany jest wyrok Sądu Najwyższego, który zapadł 3 kwietnia 1986 roku (sygn. III URN 20/86): „Określenie "praca sezonowa" pochodzi od słowa "sezon" oznaczającego porę roku. Wypływa stąd wniosek, iż chodzi o pracę wykonywaną tylko przez część roku, związaną z określonym sezonem, tj. z właściwościami pór roku, zwłaszcza warunkami atmosferycznymi”.

Umowa o pracę, zlecenie czy dzieło – którą umowę wybrać?

Warto wiedzieć o tym, że pracownicy sezonowi zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony, mają tak samo jak każdy inny pracownik prawo do urlopu oraz gwarancję minimalnego wynagrodzenia. Dla przedsiębiorcy nie jest to korzystne rozwiązanie, dlatego zatrudniając pracowników na określony okres, często stosują alternatywy umów o pracę w postaci umów cywilnoprawnych. Mowa tu oczywiście o umowie zleceniu lub umowie o dzieło. Pracodawcy często decydują się na zawiązywanie tego typu umów ze względu na brak konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Wadą takich umów dla pracodawcy są ograniczone możliwości kierownicze względem pracowników.

Czy do pracy sezonowej możemy zatrudnić osobę nieletnią?

Warto pamiętać, że dopuszczalna jest praca sezonowa dla osób nieletnich. Jeżeli nastolatek jest w wieku 13-15 lat, prawo zezwala na zatrudnienie go wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że praca sezonowa dla młodzieży w tym przedziale wiekowym może mieć związek tylko z określonymi branżami.

Decydujesz się na umowę o pracę? Sprawdź - ile możesz pracować w sezonie

Zatrudnienie pracownika do pracy sezonowej odbywa się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Charakterystyczną cechą umowy o pracę jest wskazanie wyznaczonego terminu, w którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. Co do zasady zgodnie z art.251 § 1 KP: „Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.”. Uważa się, że jeśli pracownik po upływie 33 miesięcy lub po przekroczeniu liczby podpisanych umów nadal pozostaje w stosunku pracy z tym samym pracodawcą, umowa na czas określony automatycznie zmienia się na umowę na nieokreślony. Reguła ta nie ma zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym. Inaczej mówiąc, zawarcie czwartej terminowej umowy o pracę sezonową, nie skutkuje zatrudnieniem pracownika na czas nieokreślony.

Uwaga! Każdy typ umowy, zarówno umowa o pracę, jaki i umowy cywilnoprawne, muszą jasno określać wysokość wynagrodzenia. W przypadku umowy o pracę, wynagrodzenie pracownika sezonowego nie może być niższe niż minimalna płaca krajowa.

Co powinna zawierać umowa o pracę sezonową?

Umowa o pracę sezonową, zawierana w ramach stosunku pracy powinna być sporządzona w formie pisemnej. Powinna określać:

  1. Strony umowy;
  2. Rodzaj umowy;
  3. Datę jej zawarcia;
  4. Warunki pracy (w szczególności: rodzaj pracy w tym zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy);

W przypadku, gdy praca sezonowa jest wykonywana na podstawie umowy zlecenia czy też umowy o dzieło, nie istnieje obowiązek stosowania się do praw pracowniczych określonych w Kodeksie Pracy. Należy jednak zagwarantować minimalną stawkę godzinową, obowiązującą w danym roku.

Danuta Kosikowska
Danuta Kosikowska

Trener

Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce OO w Gdańsku na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.