Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy

W życiu każdego człowieka są dni, które wymagają 100% skupienia na dziecku, lub członku rodziny ze względu na nieoczekiwaną sytuację zdrowotną lub losową. W związku z tym powstał specjalny zasiłek opiekuńczy, który upoważnia do dodatkowych dni wolnych, które możemy przeznaczyć na opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy, a komu nie? Ile wynosi zasiłek? Tego dowiecie się z poniższego artykułu.

Spis treści:

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy i w jakim wymiarze?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje każdemu pracownikowi, który jest objęty ubezpieczeniem chorobowym. Jest on przyznawany bez okresu wyczekiwania. Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni przysługuje na:

 • Dziecko zdrowe, które nie ukończyło 8 roku życia;
 • Dziecko chore, które nie ukończyło 14 roku życia;

Natomiast zasiłek w wymiarze 14 dni przysługuje na:

 • Dziecko chore, które ukończyło 14 rok życia;
 • Innego członeka rodziny;

Uwaga! Należy pamiętać, że okres zasiłku opiekuńczego w danym roku kalendarzowym, z tytułu opieki na dzieckiem do lat 14 i innymi członkami rodziny, wynosi łącznie 60 dni.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również osobie, która ze względu na konieczność osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do ukończenia 8 roku życia jest zwolniona od wykonywania pracy w sytuacji:

 • Nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły;
 • Porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, które uniemożliwiają mu sprawowanie tej opieki;
 • Pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;

Oboje rodziców, którzy pracują w systemie pracy zmianowej, uważa się za osoby stale opiekujące się dzieckiem. W związku z tym, w razie choroby, porodu lub pobytu jednego małżonka w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej, drugiej osobie przysługuje pełne prawo do zasiłku opiekuńczego. W sytuacji, gdy oboje rodziców są zatrudnieni, ale tylko jedna ze stron pracuje w systemie pracy zmianowej, zasiłek opiekuńczy należy się tylko za te dni, kiedy dziecko pozostawałoby bez opieki z powodu choroby, porodu lub pobytu drugiego małżonka w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje zarówno matce jak i ojcu dziecka, jednak jest on przyznawany za dany okres tylko jednemu z rodziców tj. temu, który wystąpił z wnioskiem o jego wypłatę jako pierwszy.

Komu NIE przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje:

 • Za okresy, w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych;
 • W czasie urlopu bezpłatnego oraz urlopu wychowawczego;
 • W okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie prace na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje;
 • Za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku wykonywania w czasie zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej albo wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co też zostało stwierdzone w trakcie kontroli;

Czy zawsze przysługuje nam zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje osobom, jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym są inni członkowie rodziny poza pracownikiem, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Wyjątkiem jest opieka nad chorym dzieckiem do 2 roku życia.

Dariusz Suchorowski
Dariusz Suchorowski

Trener

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.