Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Każda osoba zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo do zgłoszenia do tego ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny. Zapoznaj się z poniższym artykułem i dowiedź się kogo i w jaki sposób możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

Spis treści:

 1. Kiedy mamy obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?
 2. Kogo uważa się za członka rodziny?
 3. Czy do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić dziecko małżonka?
 4. Konkubent a zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
 5. Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia?

Kiedy mamy obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Jeżeli członek rodziny nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, wynikającego z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, pozarolniczej działalności gospodarczej, statusu osoby bezrobotnej lub statusu studenta, zgłoszenie takiej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego staje się naszym obowiązkiem. W związku z powyższym do ubezpieczenia zdrowotnego nie zgłaszamy osoby zarejestrowanej jako osoby bezrobotnej, przebywającej na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, pobierającej zasiłek, emeryta lub rencisty, ponieważ wymienione osoby posiadają własny tytuł do ubezpieczenia.

Kogo uważa się za członka rodziny?

Za członka rodziny uważa się:

 1. Swoje dziecko;
 2. Dziecko męża lub żony;
 3. Dziecko przysposobione;
 4. Swojego wnuka;
 5. Dziecko obce, dla którego jesteśmy opiekunem prawnym;
 6. Dziecko obce, dla którego jesteśmy rodziną zastępczą lub które przebywa w Twoim rodzinnym domu dziecka;
 7. Swojego męża lub swoją żonę,;
 8. Wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym;

Uwaga! Dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek rodziny dopóki nie skończy 18 lat. Jeśli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy opiekunie prawnym, dopóki nie skończy 26 lat. Jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy opiekunie prawnym bez ograniczenia wieku.

Uwaga! Dziadkowie mają prawo do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wnuka, gdy żadne z jego rodziców nie jest:

 1. Objęte obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym;
 2. Uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek;
 3. Objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym;

Czy do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić dziecko małżonka?

Pracownik ma pełne prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko swojego małżonka. Na dokonanie takiego zgłoszenia nie ma spływu fakt, że nie jest to dziecko własne pracownika tylko jego małżonka, ponieważ w rozumieniu ustawy dziecko małżonka jest traktowane  jako członek rodziny. Nie ma więc żadnych przeszkód, aby pracownik mógł włączyć do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko swojego małżonka jeśli nie posiada on własnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Konkubent a zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Jeśli pozostajemy w nieformalnym związku, mimo prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, osoba posiadająca tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego nie może zgłosić do tego ubezpieczenia swojej konkubiny/konkubenta. Dzieje się tak, ponieważ w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym, taka osoba nie jest członkiem rodziny. Jeśli partner pracownika jest osobą niepracującą, ma prawo do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dzięki temu będzie podlegała z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić członka rodziny, jeśli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Gdzie można zgłosić taką osobę?

 1. U swojego pracodawcy lub zleceniodawcy;
 2. W ZUS na formularzu ZUS ZCNA – jeśli prowadzimy firmę;
 3. W urzędzie pracy – jeśli jesteśmy zarejestrowanymi bezrobotnymi;
 4. W ZUS na formularzu ZUS ZCNA, ale wcześniej składamy w NFZ wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym – jeśli ubezpieczamy się dobrowolnie;

Uwaga! Członków rodziny należy zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego każdorazowo, kiedy zmieniamy pracodawcę lub formę zatrudnienia u obecnego pracodawcy lub zmienia się forma prawna firmy.

Poznaj podstawy kadr i płac, w których szeroko opisany jest ten proces.

Dariusz Suchorowski
Dariusz Suchorowski

Trener

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.