Czym są schematy podatkowe MDR?

Czym są schematy podatkowe MDR?

Schematy podatkowe MDR, czyli Mandatory Disclosure Rules, stanowią zbiór przepisów prawnych związanych z obowiązkiem przekazywania informacji na temat agresywnych podatkowo schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Te kompleksowe regulacje mają kluczowy wpływ na funkcjonowanie podatników, nakładając na nich obowiązki raportowe oraz, w niektórych przypadkach, wymóg wdrożenia i stosowania tzw. procedur wewnętrznych.

Spis treści:

Identyfikacja i zgłaszanie schematów podatkowych - Jaki jest tego cel?

Celem MDR jest identyfikacja i ograniczenie strategii podatkowych, które mogą być wykorzystywane do unikania płacenia należnych podatków lub przesuwania zysków między krajami w celu minimalizacji obciążeń podatkowych. 

W niniejszym artykule bliżej przyjrzymy się charakterystyce schematów podatkowych MDR oraz ich wpływowi na przedsiębiorców i podmioty działające na rynku podatkowym.

Kiedy powstaje obowiązek informacyjny MDR?

W celu powstania obowiązku informacyjnego w ramach Mandatory Disclosure Rules (MDR), określone uzgodnienie musi spełniać precyzyjnie zdefiniowane kryteria dla schematu podatkowego oraz, w przypadku schematów transgranicznych innych niż schematy podatkowe, również kryterium kwalifikowanego korzystającego.

MDR wyróżnia trzy rodzaje schematów, dla których przewiduje się obowiązek przekazywania informacji:

 • Schemat podatkowy
 • Schemat podatkowy standaryzowany
 • Schemat podatkowy transgraniczny

Jak raportować krajowe schematy podatkowe?

Pod pojęciem schematu podatkowego rozumie się uzgodnienie, które spełnia jedno z następujących kryteriów:

 1. Uzgodnienie spełnia zarówno kryterium głównej korzyści, jak i posiada ogólną cechę rozpoznawczą. W tym przypadku wymagane jest jednoczesne spełnienie obu przesłanek.
 2. Uzgodnienie posiada szczególną cechę rozpoznawczą. W tej sytuacji nie musi być spełnione kryterium głównej korzyści.
 3. Uzgodnienie posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą. I tutaj, nie jest konieczne spełnienie kryterium głównej korzyści.

Raportowanie schematów podatkowych MDR w praktyce

Jednak samo spełnienie definicji schematu podatkowego nie automatycznie generuje obowiązek przekazania informacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W przypadku schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne, istnienie tego obowiązku zależy od spełnienia kryterium kwalifikowanego korzystającego.

Przekroczenie progów zawartych w kryterium kwalifikowanego korzystającego (10 mln euro lub 2,5 mln euro) powoduje, że schemat podatkowy, który nie jest schematem podatkowym transgranicznym, będzie podlegał obowiązkowi przekazywania informacji. Oznacza to, że jeśli wartość uzgodnienia osiąga lub przekracza te określone progi, należy przekazać stosowne informacje do organu podatkowego.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących schematów MDR, zapisz się na szkolenie - Obowiązek raportowania schematów podatkowych do końca sierpnia 2023r. po ustaniu okresu zawieszenia COVID.

Których podmiotów dotyczą schematy MDR?

Obowiązek raportowania schematów podatkowych dotyczy trzech głównych kategorii podmiotów: 

 1. Promotor, zgodnie z definicją, to podmiot będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który świadczy usługi doradcze z zakresu podatków, takie jak doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, pracownicy banków lub innych instytucji finansowych, skierowane do przedsiębiorców. Usługi te obejmują m.in. opracowywanie, oferowanie, udostępnianie oraz wdrażanie schematów podatkowych.
 2. Korzystający, zgodnie z określoną definicją, to podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który spełnia jedno z poniższych kryteriów:
 • Otrzymuje dostęp do uzgodnienia podatkowego.
 • Wdraża uzgodnienie podatkowe.
 • Jest przygotowany do wprowadzenia uzgodnienia podatkowego w życie.
 • Podejmuje działania służące wdrożeniu uzgodnienia podatkowego.

Wszystkie te czynności wiążą się z wykorzystaniem przekazanych schematów podatkowych w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych lub przesunięcia zysków między krajami w sposób potencjalnie agresywny podatkowo.

 1. Wspomagający, zgodnie z definicją, to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może pełnić pomocniczą rolę w kontekście schematów podatkowych. W tej kategorii znajdują się różne podmioty, takie jak biegli rewidenci, notariusze, osoby świadczące usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowi, dyrektorzy finansowi, banki lub inne instytucje finansowe. Wspomagający mogą wspierać promotorów i korzystających w procesie tworzenia, wdrażania lub zarządzania schematami podatkowymi, ale nie są głównymi uczestnikami tego procesu.

czym są schematy podatkowe MDR

Wyjątki od obowiązku raportowania

Wyjątki od obowiązkowego raportowania schematów podatkowych występują w przypadku spełnienia określonych warunków. Pierwszy warunek mówi, że podmiot korzystający, czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nie ma obowiązku raportowania, jeśli jego progi kwotowe z kryterium kwalifikowanego nie przekraczają równowartości 10 mln euro w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym. Kryterium kwalifikowanego odnosi się do przychodów lub kosztów korzystającego, albo wartości aktywów tego podmiotu zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Drugi warunek określa, że udostępniane lub wdrażane uzgodnienie podatkowe nie podlega raportowaniu, jeśli dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej, która nie przekracza równowartości 2,5 mln euro.

Ostateczny wyjątek dotyczy przypadku, gdy korzystający nie jest podmiotem powiązanym zgodnie z definicją zawartą w art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku, gdy podmiot korzystający spełnia jeden z powyższych warunków, nie jest zobowiązany do przekazywania raportów schematów podatkowych w ramach MDR.

Jakie są sankcje za niezaraportowanie schematu podatkowego?

Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej, istnieje możliwość nałożenia administracyjnych kar pieniężnych na podmioty, które nie wypełniły obowiązku wprowadzenia i przestrzegania procedury wewnętrznej MDR (Mandatory Disclosure Rules) mającej na celu zapobieżenie nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących informowania o schematach podatkowych.

Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej, podmiotom zobowiązanym do wprowadzenia wewnętrznej procedury MDR (Mandatory Disclosure Rules) grozi kara administracyjna w wysokości do 2 mln zł za niewykonanie tego obowiązku.

Dodatkowo, jeśli taki podmiot nie tylko nie wprowadził procedury MDR, ale również jego promotor, będący osobą fizyczną zatrudnioną lub otrzymującą wynagrodzenie od tego podmiotu, naruszy swoje obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych, a to zostanie potwierdzone prawomocnym wyrokiem, kara może wzrosnąć nawet do 10 mln zł.

Sankcje te mają na celu skuteczne egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania procedury MDR oraz raportowania schematów podatkowych, co ma zapobiegać unikaniu opodatkowania i poprawić przejrzystość w dziedzinie podatków.

Jaki wpływ na raportowanie schematów MDR ma zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od 1 lipca 2023?

Ministerstwo Zdrowia 1 lipca 2023 zniosło stan zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią COVID-19, co równoznacznie wpłynęło na obowiązki dotyczące raportowania MDR schematów podatkowych krajowych, które powstały po 31 marca 2020 r.

Oznacza to, że po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego zachodzi obowiązek spełnienia wymogów raportowania MDR dla schematów krajowych.

schematy podatkowe MDR

Praktyczne porady dotyczące schematów podatkowych MDR

Z czym w praktyce wiąże się schematy podatkowe MDR? Doradcy z Centrum Szkoleń Verte radzą, PRZEDSIĘBIORCO:

 • Sprawdź czy charakter Twojej działalności znajduje się w kategoriach podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych MDR.
 • Sprawdź czy w przypadku schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne, spełniasz kryteria kwalifikowanego korzystającego.
 • Zapoznaj się dokładnie z sankcjami, jakie są przewidywane za niedopełnienie obowiązku. 

Masz pytania? Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa? Skorzystaj ze wsparcia szkoleniowego firmy Verte, w którym oddajemy doświadczenie naszych ekspertów do Twojej dyspozycji.