Lista płac w 2023 roku

Lista płac w 2023 roku

Jak naliczyć wynagrodzenie? Jak zaksięgować listę płac? Jak rozliczyć umowę zlecenia, i w jaki sposób naliczyć listę płac w 2023 roku - to tylko nieliczne pytania, przed którymi stoją pracownicy działu kadr i płac. Rok 2022 przyniósł ogrom skomplikowanych zmian. Szczególnie w pierwszym półroczu sporządzając wynagrodzenia mierzyliśmy się  ze zmianami przepisów niemalże w każdym miesiącu. Do zrozumienia jakie wyzwania niesie naliczanie wynagrodzenie w 2023 roku niezbędne jest zrozumienie dotychczasowej zasady i sensu naliczania wynagrodzenia. Wszystko to stanie się jasne, po lekturze niniejszego artykułu.

  1. Minimalne wynagrodzenie 2023 roku
  2. Sens wyliczania wynagrodzenia – zrozum zmiany Nowego Ładu?
  3. Jak naliczyć wynagrodzenie w 2023 roku
  4. Jak rozliczyć umowę zlecenia 2023 roku
  5. Jak zaksięgować listę płac w 2023 roku
  6. W jaki sposób naliczyć listę płac 2023r.

Minimalne wynagrodzenie 2023 roku

Wynagrodzenie jest to kwota pieniędzy, którą otrzymuje pracownik, zatrudniony na podstawie umowy o pracę za świadczenie pracy na rzecz pracodawcy, a jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest terminowa wypłata wynagrodzenia pracownikowi. Kwota ta nie może być niższa niż minimalna kwota wynagrodzenia corocznie ustalana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pierwszy raz w historii w Rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku Dz. U. 2022 pozycja 1952 ogłoszono dwie kwoty minimalne obowiązujące w 2023 roku. W konsekwencji od 01 stycznia do 30 czerwca minimalne wynagrodzenie 2023 roku wynosić będzie 3.490,- brutto, natomiast od 01 lipca do 31 grudnia 2023 roku kwota ta będzie równia 3.600,- zł. brutto.

Sens wyliczania wynagrodzenia – zrozum zmiany Nowego Ładu

Wynagrodzenie pracownika netto to kwota, którą otrzymujemy po pomniejszeniu kwoty brutto o składki społeczne finansowane przez ubezpieczonego, składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT-4. Do zrozumienia zależności między tymi kwotami musimy zrozumieć sens tzw. ubruttowienia wynagrodzenia i możliwość pomniejszania podatku o 7,75% składki zdrowotnej. Cała składka zdrowotna 9% pomniejsza kwotę brutto wynagrodzenia, wyliczana jest z podstawy, którą stanowi brutto pomniejszone o składki społeczne ubezpieczonego czyli bezpośrednio jest uzależniona od kwoty przychodu pracownika. Jedną z największych zmian „Nowego Ładu” - Ustawa z dnia 29 października 2021 roku, Dz. U. 2021 poz. 2105 było zniesienie możliwości pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o część składki zdrowotnej. Zmiana ta bezpośrednio przyczyniła się do obniżenia kwoty netto. Ustawodawcy podwyższyli pierwszy próg podatkowy do kwoty 120.000,- zł oraz kwotę wolną od podatku do 30.000,- zł co również spowodowało podwyższenie kwoty miesięcznie zmniejszającej podatek. I w tym miejscu należy zauważyć, że kwota ta choć dużo wyższa (w pierwszym półroczy 2022r. – 5100,- :12 = 425,- zł.) była stała. Skutkowało to tym, że pracownicy mający wyższe przychody obarczeni byli również wyższym podatkiem. Środkiem zaradczym miała być tzw. Ulga dla Klasy Średniej. Ta funkcja była dedykowana tylko dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, mieszczących swoje przychody miesięcznie w ramach kwot od 5.701,- zł do 11.141,- zł., rocznie od 68.412,- zł. do 133.692,- zł. Ulga ustalana była na podstawie skomplikowanych wzorów i stanowiła pomniejszenie podstawy, z której wylicza się  podatek dochodowy. Największą korzyść z zastosowania ulgi mieli pracownicy zarabiający kwotę 8.549,- zł., a polegało to na tym, że kwota netto wynagrodzenia była równa kwocie, jaką otrzymaliby wyliczając ją zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2021r. Rozliczenie ulgi budziło wiele różnych pytań i kontrowersji.

Ustawodawca zaskoczył nas również Rozporządzeniem z dnia 7 stycznia 2022 roku, które po kosmetycznej modyfikacji stało się częścią Ustawy z 24 lutego 2022r. Dz. U. 2022 pozycja 558, czyli tzw. mechanizm odroczenia zaliczki na podatek dochodowy w przypadku umów o pracę w głównej mierze dotyczyło to osób, które nie korzystały z kwoty zmniejszającej podatek oraz pracowników zarabiających powyżej ośmiu tysięcy złotych. (Artykuł nie zawiera wielu szczegółów i niuansów wprowadzonych przepisów ponieważ byłby bardzo długi, a z kolejnego akapitu dowiemy się, że nie wszystkie obowiązują nadal.)

Ważną wprowadzoną kwestią było również to, że składka zdrowotna pobrana musi być obniżona do wysokości „symulowanej” zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2021 roku – ta zmiana obowiązuje nadal.

szkolenie-online-praktyczne-naliczanie-wynagrodzeń

Jak naliczyć wynagrodzenie w 2023 roku

Zmiany przepisów były nie uniknione. Już od 01 lipca 2022r. zaczęły obowiązywać przepisy Ustawy z dnia 9 czerwca 2022r. Dz. U. 2022 poz.1265. Zniesiono Ulgę dla Klasy Średniej oraz mechanizm odroczenia zaliczki, w zamian obniżono stawkę podatku w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12%. Zmiana ta uprościła wyliczenie wynagrodzeń i choć wprowadzona od 01 lipca 2022r. ma zastosowanie do przychodów od 01 stycznia 2022r.

Wynagrodzenie w 2023r. będziemy wyliczać zgodnie z zasadami obowiązującymi od 01 lipca 2022 roku czyli stosujemy 12% w pierwszym progu podatkowym i 32% po przekroczeniu kwoty 120.000,- zł. Kwota wolna od podatku pozostała bez zmian, czyli kwota zmniejszająca podatek wynosi 3.600,- zł. rocznie i 300,- zł. miesięcznie. Pracownicy od 01 stycznia 2023r. będą mogli upoważnić do stosowania kwoty wolnej aż trzech płatników, wybrać nie tylko 1/12 – 300,- zł ale również 1/24 – 150,- zł. i 1/36 – 100,- zł kwoty zmniejszającej podatek. Pracownik, w trakcie roku będzie mógł zmieniać swoje preferencje dotyczące stosowania kwoty wolnej, a pracodawca będzie musiał je zastosować najpóźniej od miesiąca, w którym pracownik złoży stosowne oświadczenie lub wycofanie oświadczenia.

Wprowadzono, również możliwość nie pobierania zaliczek na podatek dochodowy jeśli pracownik założy, że jego dochody nie przekroczą kwoty wolej od podatku w roku podatkowych, i złoży pracodawcy o to wniosek. Jeśli jednak dojdzie do przekroczenia limitu  płatnik będzie musiał pobierać zaliczki już bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Będziemy mogli spotkać się również  z rezygnacją ze stosowania kosztów uzyskania przychodu, nie tylko podstawowych, ale i podwyższonych.

Skonkretyzowano również kwestię dotyczącą wniosków i oświadczeń po ustaniu stosunku prawnego. Jasno sprecyzowano, że w takiej sytuacji tracą one moc za wyjątkiem wniosków: o obliczanie zaliczki bez stosowania zwolnienia z podatki osób do 26 roku życia i miesięcznych kosztów uzyskania przychodu podstawowych i podwyższonych oraz wniosku o niestosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu. Pamiętać musimy również o zwolnieniu z pobierania podatku do 85.528,- zł. przychodu, w ramach ulg: ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów – które stosujemy miesięcznie na określony w przepisach wniosek. Obowiązuje nadal ulga dla młodych do 26 roku życia, którą stosujemy obligatoryjnie. Ważną zmianą jest również wprowadzenie zwolnienia z podatku zasiłku macierzyńskiego dla osób korzystających z powyżej wymienionych czterech ulg.

szkolenie-online-podatek-PIT-za-2022-rok

Jak rozliczyć umowę zlecenia 2023 roku

W rozliczaniu umowy zlecenia nastąpi rewolucja. Zleceniobiorcy mogli nie być zadowoleni z przepisów wprowadzonych ustawą „Nowy Ład” - Ustawa z dnia 29 października 2021 roku, Dz. U. 2021 poz. 2105. W związku z niemożliwością pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o 7,75% składki zdrowotnej, rachunki zleceniobiorców miesięcznie w znaczący sposób uległy zmniejszeniu. W celu załagodzenia tej różnicy wprowadzono  Rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 roku, które po kosmetycznej modyfikacji stało się częścią Ustawy z 24 lutego 2022r. Dz. U. 2022 pozycja 558, na mocy której należało stosować odroczenie zaliczki na podatek dochodowy, jeśli Zleceniobiorca nie złożył rezygnacji ze stosowania tego mechanizmu. Odroczenie nie było umorzeniem wiec w konsekwencji odroczone zaliczki trzeba będzie oddać. Mechanizm ten się nie sprawdził. Od 1 lipca 2022 roku już go nie stosujemy na mocy ustawy „Niskie Podatki” - Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 roku Dz. U. 2022 poz.1265.

Wprowadzając zmiany Ustawodawca nie pominął również osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia i poszerzył katalog źródeł przychodu, które mogą korzystać z kwoty zmniejszającej podatek. Oznacza to, że już od 01 stycznia 2023 roku również osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenia będą mogły korzystać z kwoty zmniejszającej podatek, w taki sam sposób, jaki dotychczas mieli pracownicy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę składający oświadczenie PIT-2, w którym określali właściwego płatnika do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jednocześnie od 01 stycznia 2023r. będą mogli w elastyczny sposób nią dysponować. Czyli zadeklarować Zleceniodawcy chęć korzystania z 1/12, 1/24 albo 1/36 części kwoty zmniejszającej podatek – kolejno 300,- zł., 150 ,- zł., 100,- zł. Będą mogli, tak samo jak pracownicy również zmieniać tę kwotę w trakcie roku kalendarzowego, a Zleceniobiorca będzie obowiązany do uwzględnienia oświadczeń najpóźniej od następnego miesiąca po miesiącu, w którym oświadczenie zostanie złożone.

Jak zaksięgować listę płac w 2023 roku

Wynagrodzenie pracowników, tak jak dotychczas można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Zarówno wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i rachunki z umów cywilnoprawnych księgujemy w kwocie brutto, czyli łącznie z zaliczkami na podatek dochodowy oraz częścią składek ZUS finansowaną przez ubezpieczonego (pobieraną z wynagrodzenia pracownika). Wynagrodzenie ujmujemy w koszty miesiąca za który jest należne. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć również część składek ZUS finansowaną przez płatnika - ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy też Fundusz Emerytur jeśli jest zasadność ich opłacania. W roku 2023 składki te będą stanowić koszty uzyskania przychodu w miesiącu, za który należności te są należne pod warunkiem, że są zapłacone w terminie.

W jaki sposób naliczyć listę płac 2023r.

Listę płac w 2023 roku naliczamy zgodnie z przepisami wprowadzonymi ustawą „Niskie Podatki” - Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 roku Dz. U. 2022 poz.1265. Naliczanie listy płac jest dla Ciebie wyzwaniem? Sprawdź nasze oferowane kursy kadry i płace online.

Przeczytaj również nasz innych artykuł w którym piszemy o o wysokosci stawki za godziny nocne 2023.