Prezenty świąteczne dla pracowników a podatek dochodowy w 2024 roku

Prezenty świąteczne dla pracowników a podatek dochodowy w 2024 roku

Grudzień to okres, w którym pracodawcy decydują się na obdarowanie swoich pracowników i partnerów biznesowych. Gest ten jest wyrazem wdzięczności za dobrą współpracę. Praktyka ta pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa oraz relacje między pracownikami. Jednak przekazywanie prezentów, upominków oraz organizacja spotkań wigilijnych może nieść ze sobą konsekwencje podatkowe. Przeczytaj artykuł pt.: Prezenty a podatek dochodowy w 2024 roku i sprawdź, na co należy zwrócić uwagę?

Spis treści:

Do jakiej kwoty można dać prezent świąteczny bez podatku?

Aby rozpocząć rozważania na temat tego, czy prezenty od pracodawców rodzą obowiązki na gruncie podatku dochodowego, należy ustalić, z jakiego źródła prezent został sfinansowany. W przypadku, gdy pracodawca sfinansował zakup prezentów ze środków obrotowych firmy, to zazwyczaj wartość prezentu stanowi przychód pracownika, który podlega opodatkowaniu. 

Jeżeli pracodawca na zakup upominków świątecznych dla pracowników przeznaczy środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub funduszy związków zawodowych to przychód ten korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zostało to określone w art. 21 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Czy od prezentów płaci się podatek dochodowy?

Wskazany przepis zwalnia z podatku dochodowego od osób fizycznych wartość otrzymanych przez pracownika prezentów świątecznych w związku z finansowaniem działalności socjalnej. Podarunki dla pracowników (w formie rzeczowej lub pieniężnej) sfinansowane w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych łącznie do kwoty, która nie przekracza 1000 zł w roku podatkowym. 

Koszt podatkowy zakupu prezentu dla pracodawcy - Nowy limit

Należy zauważyć, że limit ten został podwyższony w czasie trwania pandemii COVID-19. Do końca 2023 roku limit ten został zwiększony do kwoty 2000 zł. Jeżeli wartość prezentu sfinansowana z ZFŚS przekracza wskazane limity, wówczas podatek należy zapłacić od nadwyżki. Nadwyżka podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych  takich jak wynagrodzenie pracownika. Należy podkreślić, że od 1 stycznia 2024 zwolnione od podatku będą świadczenia sfinansowane z ZFŚS, które nie będą przekraczały kwoty 1000 zł w roku kalendarzowym.  Przepisy ustawy PIT przewidują, że podatnik zostanie zwolniony z opodatkowania wartości świadczeń otrzymanych z ZFŚS po spełnieniu określonych warunków. W przypadku przekazywania prezentów sfinansowanych z ZFŚS przewidziano stosowane wyłącznie składek ZUS. 

Kliknij grafikę i poznaj nowe zasady obliczania odpisu na ZFŚS

prezenty a podatek dochodowy

 

Od jakiej kwoty przedsiębiorca płaci podatek od prezentów?

W przypadku, gdy pracodawca sfinansuje zakup prezentów świątecznych dla pracowników ze środków obrotowych firmy, upominki te stanowią przychód ze stosunku pracy. Wyjątek stanowią prezenty o wartości mniejszej niż 100 zł w skali roku. W takim przypadku pracownik ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego. 

Należy pamiętać, że pracownik nie robi tego samodzielnie. Pracodawca dolicza wartość prezentu do przychodu pracownika, a następnie pobiera z tego tytułu zaliczkę na podatek. W ten sposób wynagrodzenie pracownika zostanie pomniejszone o zaliczkę na podatek. Warto podkreślić, że jeżeli pracodawca chce sfinansować zakup prezentów ze środków obrotowych firmy, musi zapytać pracowników o zgodę, gdyż to z ich wynagrodzenia pobrany zostanie podatek. 

Do jakiej kwoty upominki świąteczne dla kontrahentów?

Jeżeli właściciel firmy w okresie okołoświątecznym pragnie przekazać swoim klientom upominek, to należy pamiętać o tym, że upominki o wartości nieprzekraczającej 200 zł nie nakładają na kontrahenta obowiązku rozliczania się z urzędem skarbowym. Taki obowiązek powstaje, jednak gdy prezenty te przewyższają kwotę 200 zł. W tej sytuacji traktowane jest to jako przychód, z którego należy się rozliczyć. Prezent ten musi pełnić jednak funkcję reklamową. 

W przypadku podatku VAT limity te są inne. Podatku VAT przedsiębiorca nie musi uwzględniać, w momencie, gdy chce obdarować swoich klientów a:

  • łączna wartość prezentów (bez podatków) przekazywanych danej osobie nie przekracza 100 zł w ciągu roku, (należy prowadzić ewidencję obdarowanych),
  • wartość jednorazowego prezentu bez podatku nie przekracza 20 zł.

Czy prezenty dla pracowników można wrzucić w koszty?

Aby przedsiębiorca mógł rozliczyć wydatki na prezenty świąteczne w kosztach firmowych, należy spełnić 3 warunki tj. charakter kosztu (czy jest on związany z reprezentacją lub reklamą firmy), typ obdarowanego podmiotu oraz wartość prezentu. 

Należy również pamiętać o tym, że w przypadku przekazywania prezentu w formie darowizny nie można mówić o kosztach podatkowych. Pracodawca może rozliczyć świąteczne upominki w kosztach w momencie, gdy prezent jest elementem wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że co do zasady rodzi to obowiązek podatkowy.

Prezenty a podatek dochodowy - Podsumowanie

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozliczania i wynagrodzeń dla pracowników po zmianach na 2024 rok? Kliknij grafikę poniżej i poznaj program szkolenia: Naliczanie wynagrodzeń

prezenty a podatek dochodowy

Ewa Bielecka
Ewa Bielecka

Trener

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.