Odwołanie z urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę

Zgodnie z art. 66 Konstytucji RP, każdy pracownik posiada prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Należy jednak zaznaczyć, że każdy pracodawca posiada możliwość odwołania pracownika z przysługującego mu urlopu co wynika z przepisów zawartych w Kodeksie Pracy.

Kiedy jednak pracodawca posiada takie prawo? W jaki sposób przebiega procedura odwoławcza? Tego – oraz wiele innych kwestii – dowiecie się z naszego najnowszego artykułu.

Spis treści:

Urlop wypoczynkowy w świetle prawa

Tak jak zostało wyżej wspomniane, jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Artykuł 66 ust. 2 Konstytucji mówi nam o tym, że pracownika ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych urlopów płatnych wypoczynkowych. Art. 14 Kodeksu Pracy stanowi bowiem, że pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz urlopach wypoczynkowych. Przepisy dotyczące prawa do urlopu wypoczynkowego, zostały również zawarte w art. 152 § 1 Kodeksu Pracy, zgodnie z którymi pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Przepisy dotyczą wszystkich osób zatrudnionych za podstawie stosunku pracy, niezależnie od rodzaju umowy, wymiaru czasu pracy, czy zajmowanego stanowiska.

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego w świetle prawa

Oprócz przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi, w Kodeksie Pracy znajdują się również przepisy umożliwiające pracodawcy odwołanie każdego pracownika z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Mówi nam o tym art. 167. Art. ten zezwala pracodawcy na odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy pod nieobecność pracownika wystąpią okoliczności, które nie były przewidziane w chwili rozpoczęcia odbywania przez niego urlopu, zaś jego obecność z tego powodu jest niezbędna.

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego w praktyce

Żadne przepisy nie określają formy poinformowania pracownika o odwołaniu go z urlopu wypoczynkowego. Pracodawca może zrobić to w dowolny sposób: droga telefoniczną, mailową lub za pomocą innych środków łączności. Komunikacja musi być jednak skuteczna, więc pracodawca musi mieć pewność, że pracownik zapozna się z treścią przekazanego odwołania. Ważne, aby pracodawca wziął pod uwagę czas, który jest niezbędny do powrotu z odpoczynku, więc decyzje o odwołaniu należy przedstawi odpowiednio wcześnie. Dzięki temu pracownik będzie miał odpowiednio dużo czasu na zorganizowanie swobodnego powrotu do firmy i wykonania obowiązków pracowniczych w odpowiednim okresie.

Uwaga! Pracownik ma możliwość wykorzystania pozostałego mu urlop w innym dowolnym terminie.

Warto również zwrócić uwagę na zapis w art. 167 Kodeksu Pracy, który mówi nam o tym, że wszelkie koszty poniesione przez pracownika, związane z powrotem do pracy ponosi pracodawca.

Odmowa przerwania urlopu

Jeśli dojdzie do skutecznego powiadomienia pracownika o przerwaniu jego urlopu, pracownik musi stawić się w pracy. Decyzja pracodawcy o odwołaniu pracownika z urlopu jest traktowana jako polecenie służbowe i niewykonanie go może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Odmowa przerwania urlopu wypoczynkowego może wiązać się z karą dyscyplinarną, tj. zakończyć się upomnieniem, naganą lub karą pieniężną. W  skrajnych przypadkach może być to nawet zwolnienie dyscyplinarne.

Czym różni się przerwanie urlopu a odwołanie pracownika z urlopu?

Należy pamiętać, że odwołanie pracownika z urlopu i przerwanie urlopu to dwie różne czynność. Przerwanie urlopu reguluje art. 166 Kodeksu Pracy, w którym wymienione są okoliczności powodujące przerwanie rozpoczętego urlopu:

  • Czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby;
  • Odosobnienie w związku z chorobą zakaźną;
  • Odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy;
  • Urlop macierzyński;

W zaistniałych powyżej sytuacjach pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu w późniejszym terminie. W przypadku przerwania urlopu wypoczynkowego nie następuje automatyczne przesunięcie niewykorzystanych dni urlopu. Pracownik ma prawo je wykorzystać dopiero po uzgodnieniu z pracodawcą nowego terminu wypoczynku.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.