Planowane zmiany w sprawozdawczości budżetowej

Planowane zmiany w sprawozdawczości budżetowej

W Rządowym Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia, dotyczący sprawozdawczości budżetowej. Planowane zmiany mają dotyczyć m.in. wykazywania w sprawozdaniach samorządów nowego źródła finansowania deficytu, tj. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

Spis treści:

Sprawozdawczość budżetowa w świetle prawa

Zmiany art. o finansach publicznych 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. doprowadziły do nowelizacji rozporządzenia, związanego z rozszerzeniem katalogu środków europejskich o środki pochodzące z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczone na wsparcie o charakterze bezzwrotnym.

Co zmieni się w sprawozdawczości budżetowej w 2023 roku?

Planowane zmiany przewidują m.in. dostosowanie przepisów, dotyczących sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego. Ich zakres dotyczy wykazywania w sprawozdaniach Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej lub jednostki samorządu terytorialnego i wykazywania w sprawozdaniach Rb-PDP wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku od osób prawnych (CIT).

Planowane zmiany mają związek z wprowadzeniem w życie ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

W związku z wejściem w życie zmiany art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadzonej art. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w nowym rozporządzeniu dostosowano przepisy dotyczące, wykazywania w sprawozdaniach Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego nowego źródła finansowania deficytu.

Szkolenie online – Sprawozdawczość budżetowa

Projekt rozporządzenia ma na celu:

  • Powiększenie listy programów ujętych w formularzach sprawozdań Rb-28 Programy i Rb-28NW Programy w związku z rozpoczęciem wydatkowania środków na lata 2021-2027;
  • Zmianę częstotliwości sporządzania i przekazywania przez zobowiązane jednostki sprawozdań Rb-40 i sprawozdań Rb-33 przez dysponenta Funduszu Alimentacyjnego w Likwidacji z kwartalnej na miesięczną;
  • Zmianę zakresu danych zawartych w sprawozdaniu Rb-40, uchylenie sprawozdań Rb-35, a także odstąpienie od obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-33 przez dysponentów państwowych funduszy celowych, z wyjątkiem dysponenta Funduszu Alimentacyjnego w Likwidacji;
  • Rozszerzenie o dane dotyczące otrzymywanych lub przekazywanych środkach na zadania bieżące lub inwestycyjne od/do jednostek objętych zakresem stabilizującej reguły wydatkowej, w przypadku, gdy środki te nie zostały wyodrębnione w odrębnej podpozycji planu w części planu w układzie kasowym w pozycjach odpowiednio dochodów i wydatków zakresu prezentowanych przez dysponentów państwowych funduszy celowych w sprawozdaniu Rb-40 informacji;
  • Wprowadzenie sposobu prezentowania w sprawozdaniach Rb-40 danych dotyczących otrzymanych przez państwowy fundusz celowy/agencję wykonawczą/instytucję gospodarki budżetowej zwrotów niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, w związku ze zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej;
  • Dostosowanie przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w zakresie środków, o których była mowa w uchylonym art. 181 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • Wprowadzenie nowego sposobu prezentacji zatrudnienia według stanu na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
  • Dostosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykazywania w sprawozdaniach Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego i Rb-PDP wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw;
  • Dostosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykazywania w sprawozdaniach Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego nowego źródła finansowania deficytu tj. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w związku z wejściem w życie zmiany art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzonej art. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw;
  • Dostosowanie przepisów w zakresie sporządzania łącznych sprawozdań części budżetowej 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa w związku ze zmianą sposobu prezentacji przekazywania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT i CIT;

Jeśli chciałbyś praktycznie przygotować się do nadchodzących zmian w sprawozdawczości budżetowej – zapoznaj się z naszym pełnowymiarowym szkoleniem, które przygotowała Pani Magdalena Grotkiewicz. Dzięki szkoleniu online poznacie od A do Z wszystkie szczegóły planowanej nowelizacji i usystematyzujecie zdobyta już wiedze: https://centrumverte.pl/szkolenia-online/szkolenie-online-sprawozdawczosc-budzetowa/