Czy do zasiłku macierzyńskiego przysługuje dodatek za wysługę lat?

Czy do zasiłku macierzyńskiego przysługuje dodatek za wysługę lat?

Należy wiedzieć, że podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres dwunastu miesięcy kalendarzowych, które poprzedzały miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Należy podkreślić, że dodatek za wysługę lat powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Dzieje się tak jeżeli pracodawca nie wypłaca dodatku za wysługę za okres pobytu na zasiłku macierzyńskim. 

Spis treści:

Co wlicza się do podstawy zasiłku macierzyńskiego pracownika?

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które zostało wypłacone:

  • za okres 12 miesięcy, które poprzedzały miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy,
  • za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, w przypadku, w którym niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

Więcej na temat podstaw zasiłku macierzyńskiego dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę i poznaj jego program:

dodatek za wysługę lat

Jak obliczyć wysokość, wymiar zasiłku macierzyńskiego?

Aby obliczyć podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego i wypłacać to świadczenie prawidłowo, przyjmuje się przychód, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne. 

Warto zauważyć, że jeśli kobieta przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego była niezdolna do pracy z powodu choroby, to do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się kwotę wynagrodzenia, którą przyjęto do obliczenia zasiłku chorobowego.

Jak obliczyć wymiar zasiłku po zmianach od 1 stycznia 2024 roku?

Sprawdź wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 r. na zasady wyliczania i przeliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków. Kliknij grafikę i poznaj program szkolenia:

Okresy uprawniające do dodatku (wynagrodzenia uzupełnionego)

Jeżeli w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych pracownica nie osiągnęła wynagrodzenia na skutek usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu urodzenia dziecka przed upływem pierwszego miesiąca zatrudnienia to do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się wynagrodzenie uzupełnione. Przyjmuje się je za okres, w którym przepracowała przynajmniej połowę obowiązującego czasu pracy. Wynagrodzenie uzupełnione określa się jako wysokość przychodu za dany miesiąc, w którym pracownik pracowałby pełen wymiar czasu pracy.

Czy dodatek stażowy dla pracowników nabyty w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego należy wypłacić obok zasiłku macierzyńskiego?

Dodatek stażowy przysługuje pracownikom po 5 latach pracy. Wynosi on 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek stażowy wzrasta o 1 % za każdy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznej pensji zasadniczej.

Komu przysługuje dodatek stażowy?

Dodatek stażowy przysługuje za nieobecność w pracy z powodu choroby, opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny o ile pracownik pobiera zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego - zazwyczaj wliczany jest do podstawy wymiaru tego zasiłku. Należy jednak pamiętać, że w podstawie obliczania zasiłku macierzyńskiego nie uwzględnia się świadczeń, które nie były wypłacane do czasu nabycia prawa do zasiłku.

Czy do dodatku stażowego wlicza się urlop macierzyński? Komu przysługuje dodatek za wysługę lat?

Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikom budżetówki za określony staż pracy. Dodatek stażowy przysługuje za dni, w których pracownik otrzymuje wynagrodzenia oraz za dni, w których pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

Należy również podkreślić, że do okresów pracy, które uprawniają do dodatku stażowego, wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli przepisy tak mówią. Urlop macierzyński to jeden z okresów zatrudnienia, które wliczają się do dodatku stażowego (w dniu zakończenia urlopu).

Czy premia roczna wlicza się do urlopu macierzyńskiego?

Art. 42 ustawy o Świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mówi o tym, że premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia, które przysługują za okresy miesięczne, wlicza się do podstawy zasiłku w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy zasiłku.

Premia za rok pracy - Czy wlicza się do wysługi?

Premia roczna wliczana jest do podstawy wymiaru zasiłku w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Dodatek za wysługę lat a zasiłek macierzyński - Podsumowanie

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasiłków? Skorzystaj ze szkolenia: Zasiłki od A do Z. Kliknij grafikę poniżej i poznaj jego program.

dodatek za wysługę lat

Dariusz Suchorowski
Dariusz Suchorowski

Trener

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.