Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych - Wypłaty, czas pracy, urlopy

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych - Wypłaty, czas pracy, urlopy

Chcąc mówić o pracy tymczasowej, konieczne jest współdziałanie trzech podmiotów takich jak agencja zatrudnienia (agencja pracy tymczasowej), pracownik tymczasowy i pracodawca użytkownika. Należy wiedzieć, że pracownik tymczasowy swoje obowiązki świadczy na rzecz pracodawcy użytkownika a formalnie zatrudnia go agencja pracy tymczasowej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej o zasadach zatrudnienia pracowników tymczasowych. 

Spis treści:

Ustawa regulująca zatrudnianie pracowników tymczasowych

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych reguluje zasady zatrudnienia pracowników tymczasowych na terytorium Polski. Ustawa ta szczegółowo reguluje zasady zatrudnienia pracowników tymczasowych przez agencję pracy tymczasowej, a także sposoby kierowania osób, które nie są pracownikami agencji pracy tymczasowej i pracowników tymczasowych do wykonania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika.

Obowiązki agencji pracy tymczasowej

Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych definiuje obowiązki agencji pracy tymczasowej w związku z powierzeniem pracy tymczasowej pracownikom. Dokument ten szczegółowo opisuje również jakie obowiązki ciążą na pracodawcy użytkownika. Należy podkreślić, że w zakresie, który nie został uregulowany ustawą, stosowane są przepisy Kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy, które odnoszą się do pracodawcy i pracownika.

Definicja pracownika tymczasowego

Definicja pracownika tymczasowego zawarta w Ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych mówi o tym, że pracownik tymczasowy jest osobą zatrudnioną przez agencję pracy tymczasowej jedynie w celu świadczenia pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika i pod jego kierownictwem. Pracownik tymczasowy zatrudniony jest przez agencje pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilnoprawnej. Należy podkreślić, że pracownikiem tymczasowym nie może być osoba, która zatrudniona jest u pracodawcy użytkownika na podstawie stosunku pracy.

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych i uzgodnienia z agencją pracy

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych określają, że:

  • pracownik tymczasowy zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas określony przez  agencję pracy tymczasowej,
  • osoba, która nie jest pracownikiem agencji tymczasowej może zostać skierowana przez taką agencję do wykonania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego.

Jak zatrudnić pracownika tymczasowego przez agencję?

Aby zatrudnienie pracownika tymczasowego przebiegało zgodnie z prawem, pracodawca użytkownika chcąc zawrzeć umowę z agencją pracy tymczasowej zobligowany jest uzgodnić z agencją, w sposób pisemny, aspekty takie jak rodzaj pracy, którą wykonywać ma pracownik tymczasowy, niezbędne kwalifikacje pracownika tymczasowego do wykonania określonych zadań, przewidywany okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, miejsce wykonywania pracy oraz przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego.

Ustalenia dotyczące umowy o pracę

Dodatkowo, pracodawca użytkownika zobligowany jest do pisemnego poinformowania agencji pracy tymczasowej o warunkach, w jakich wykonywana będzie praca (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy), wynagrodzeniu za pracę dla pracownika tymczasowego, a także o regulacjach wewnętrznych, które dotyczą wynagrodzenia u pracodawcy użytkownika. Dodatkowo na piśmie musi znaleźć się również informacja o niewystępowaniu okoliczności, które uniemożliwiają rozpoczęcie świadczenia pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika przez pracownika tymczasowego.

Opracowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy

Należy podkreślić, że pracodawca użytkownika zobligowany jest do przygotowania odpowiednich warunków pracy i innych warunków zatrudnienia dla pracownika tymczasowego takich jak odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej, pożywienie oraz szkolenia z zakresu BHP.

Zakaz powierzania określonych prac pracownikom tymczasowym według przepisów Kodeksu Pracy

Zatrudniając pracownika tymczasowego należy pamiętać o tym, że nie można powierzyć mu wykonywania pewnych zadań. Pracownik tymczasowy nie może świadczyć pracy na rzecz pracodawcy użytkownika:

  • szczególnie niebezpiecznej, które określa Kodeks pracy w art. 237,
  • na stanowisku pracy, na którym stałe zatrudnienie ma inny pracownik, który uczestniczy w strajku,
  • w której niezbędne jest uzbrojenie pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty, które służą obezwładnieniu innych za pomocą energii elektrycznej.

Co więcej, należy pamiętać o tym, że jeżeli pracodawca użytkownika w ciągu ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają przewidywany termin rozpoczęcia pracy tymczasowej, rozwiązał stosunek pracy z pracownikiem z przyczyn niedotyczących pracownika, pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy tego samego rodzaju co pracownik, który został zwolniony.

Sytuację tą obrazuje przykład, w którym przedsiębiorca posiada dwa magazyny w jednej gminie. Właściciel magazynu z przyczyn organizacyjnych rozwiązał umowę o pracę z jednym z pracowników z końcem stycznia 2024 roku. Natomiast w lutym tego samego roku w drugim magazynie pojawiła się tymczasowa potrzeba zatrudnienia kolejnego pracownika. W tej sytuacji, przedsiębiorca nie będzie mógł zatrudnić pracownika tymczasowego w obu magazynach w okresie luty – kwiecień. Jest to spowodowane tym, że pracodawca rozwiązał stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 

Jakie prace można powierzyć pracownikowi tymczasowemu?

Pracownikom tymczasowym można powierzyć wykonywanie prac o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym. Przykładem są prace przy zbiorze owoców lub roznoszeniu ulotek. Pracownikom tymczasowym można powierzyć prace, których zakończenie w terminie nie byłoby możliwe bez zatrudnienia dodatkowych pracowników. Pracownikom tymczasowym można powierzyć również wykonywanie zadań, które należą do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Czy można zatrudnić pracownika młodocianego do pracy tymczasowej? Zasady postępowania

Do pracy tymczasowej można zatrudnić pracownika młodocianego w wieku od 16 do 18 roku życia, który jest uczniem. Osoby te zatrudnione są na podstawie umowy prawa cywilnego. Należy pamiętać, że podczas zatrudnienia pracowników młodocianych stosowane są przepisy Kodeksu pracy, które dotyczą zatrudnienia osób młodocianych w celu innym niż przygotowanie do zawodu.

Więcej na temat zatrudniania pracowników młodocianych dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę i poznaj jego program:

zatrudnianie pracowników tymczasowych

Wynagrodzenia pracowników tymczasowych

Należy podkreślić, że wynagrodzenie pracowników tymczasowych wypłaca agencja pracy tymczasowej. Co ważne, agencja pracy tymczasowej wraz z pracodawcą użytkownika ustala stawkę wynagrodzenia. Jednym z obowiązków pracodawcy użytkownika jest przedstawienie agencji pracy tymczasowej wewnętrznych regulacji dotyczących wynagrodzenia, które obowiązują w danym zakładzie pracy. 

Przepisy zawarte w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych regulują równe traktowanie pracowników tymczasowych oraz pracowników, którzy zatrudnieni są na stałe w danej firmie. Równe traktowanie powinno dotyczyć warunków pracy i warunków zatrudnienia. Wynagrodzenie za pracę dla pracownika tymczasowego nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie w kraju.

Czas pracy pracowników tymczasowych i ewidencja czasu pracy

Pracodawca użytkownika zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego. 

Zatrudniając pracownika tymczasowego należy pamiętać o tym, że może on świadczyć pracę na rzecz jednego pracodawcy użytkownika jedynie przez określony czas. Okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika, nie może przekraczać łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. 

W praktyce oznacza to, że agencja pracy tymczasowej może zlecić pracownikowi tymczasowemu wykonywanie pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres, który łącznie nie przekracza 18 miesięcy, w okresie który obejmuje kolejnych 36 miesięcy. Agencja pracy tymczasowej może ponownie skierować tego samego pracownika tymczasowego do pracy u tego samego pracodawcy użytkownika po upływie 36 miesięcy. 

Należy podkreślić, że opisane ograniczenia czasowe obowiązują również w przypadku, gdy:

  • różne agencje pracy tymczasowej kierują do tego samego pracodawcy użytkownika tego samego pracownika tymczasowego,
  • agencja pracy tymczasowej kieruje tego samego pracownika tymczasowego do pracy u tego samego pracodawcy użytkownika na podstawie różnych umów,
  • agencja pracy tymczasowej kieruje tego samego pracownika tymczasowego do tego samego pracodawcy użytkownika do wykonywania różnych zadań.

Obowiązkiem agencji pracy tymczasowej jest obliczenie łącznego czasu pracy pracownika tymczasowego u tego samego pracodawcy użytkownika.

Więcej na temat ewidencji czasu pracy dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę i poznaj jego program:

zatrudnianie pracowników tymczasowych

Urlopy pracowników tymczasowych

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jasno określa, w jaki sposób pracownik tymczasowy może ubiegać się o urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy i urlop na żądanie.

Urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych

Art. 17 omawianej ustawy określa, że pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc, w którym pracownik tymczasowy pozostaje do dyspozycji u jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Należy podkreślić, że pracownik tymczasowy nie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego jeżeli wykorzystał ten rodzaj urlopu, który przysługiwał na podstawie odrębnych przepisów, u poprzedniego pracodawcy. 

Należy podkreślić, że urlop wypoczynkowy w pracy tymczasowej nie zależy od stażu pracy, zdobytego wykształcenia, wymiaru zatrudnienia oraz systemu pracy. Ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego należy pamiętać m.in. o tym, że urlopu tego nie przelicza się na godziny i nie jest on podzielony oraz, że roczny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 24 dni z tytułu świadczenia pracy tymczasowej. 

Urlop okolicznościowy pracowników tymczasowych

Należy pamiętać o tym, że pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu okolicznościowego w wymiarze:

  • 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu okoliczności takich jak ślub, zgon małżonka, narodziny dziecka, pogrzeb małżonka, zgon i pogrzeb dziecka, matki, ojca, macochy lub ojczyma.
  • 1 dnia urlopu okolicznościowego z tytułu okoliczności takich jak: ślub dziecka, zgon i pogrzeb brata, siostry, teściów, dziadków lub innych osób, które pozostawały na utrzymaniu pracownika lub pod jego opieką.

Urlop na żądanie pracowników tymczasowych

Pracownik tymczasowy zyskuje prawo do urlopu na żądanie w wymiarze maksymalnie 4 dni jeżeli okres świadczenia pracy tymczasowej u jednego pracodawcy użytkownika jest równy lub dłuższy niż 6 miesięcy. 

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym

Należy podkreślić, że umowa o pracę, która została zawarta z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się w terminie ustalonym między stronami. W przypadku, w którym pracodawca użytkownik chce rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem tymczasowym przed upływem okresu wykonywania pracy tymczasowej, zobligowany jest do pisemnego zawiadomienia agencji pracy tymczasowej o przewidywanym terminie zakończenia współpracy. Pracodawca, w miarę możliwości, powinien złożyć pismo na tyle wcześnie, aby uwzględnić okres wypowiedzenia umowy.

W przypadku, w którym pracownik tymczasowy nie stawi się do pracy, bez podania przyczyn swojej nieobecności lub w sytuacji, w której pracownik odmówi dalszego wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, pracodawca użytkownik zobligowany jest do natychmiastowego powiadomienia agencji pracy tymczasowej o zaistniałej sytuacji.

Więcej na temat zwolnień pracowników dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę i poznaj jego program:

zatrudnianie pracowników tymczasowych

Świadectwa pracy dla pracowników tymczasowych

Pracownik tymczasowy, który świadczył swoją pracę ma prawo uzyskać świadectwo pracy. Świadectwo pracy wydawane jest przez agencję pracy tymczasowej. Dokument ten dotyczy łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej, który objęty był kolejnymi umowami o pracę podpisanymi w okresie nieprzekraczającym kolejnych 12 miesięcy. 

Dokument jakim jest świadectwo pracy powinien zawierać informację o każdym pracodawcy użytkownika, na którego rzecz pracownik tymczasowy świadczył pracę na podstawie umowy o pracę oraz okres wykonywania pracy. W przypadku, w którym umowa o pracę zostaje rozwiązana lub wygasła po upływie opisanego wyżej terminu (12 kolejnych miesięcy), agencja pracy tymczasowej zobligowana jest wydać świadectwo pracy w dniu rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia. Jeżeli nie jest to możliwe, agencja pracy tymczasowej w ciągu 7 kolejnych dni zobowiązana jest dostarczyć świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej.

Katarzyna Tincel
Katarzyna Tincel

Trener

Ukończyła kierunek prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest wieloletnim pracownikiem państwowej instytucji kontrolnej. Posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli prawa pracy firm różnych branż, w tym w jednostkach sfery budżetowej, w stosowaniu prawa pracy w praktyce, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, w wydawaniu decyzji administracyjnych. Wielokrotnie współpracowała z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, a także z partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy). Posiada doświadczenie w zakresie stosowania procedur przeciwdziałających mobbingowi w zakładach pracy, stosowania odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej, z zakresu prawa administracyjnego, karnego i wykroczeniowego. Wieloletni wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej na kierunkach kadry i płace, finanse i rachunkowość, zarządzanie placówkami oświatowymi, bezpieczeństwo i higiena pracy. Wieloletni trener szkoleń z zakresu prawa pracy, w szczególności w obszarze: prawa pracy w podmiotach różnych branż, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zasad przetwarzania danych osobowych w prawie pracy, rodzicielstwa, zjawisk destruktywnych w środowisku pracy, a także współpracy ze związkami zawodowymi.