Oskładkowanie umowy zlecenia 2025 - zmiany od 1 stycznia 2025?

Oskładkowanie umowy zlecenia 2025 - zmiany od 1 stycznia 2025?

Od 1 stycznia 2025 roku umowy zlecenia zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy zostaną objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. To zmiana, która dotyczyć będzie milionów Polaków, którzy dorabiają do domowego budżetu na umowie zlecenie. Ozusowanie wspomnianych umów planowane było już od dawna. Należy podkreślić, że zmiana ta związana jest z Krajowym Planem Odbudowy. 

Spis treści:

Jak oskładkowane są umowy zlecenia?

Obecnie składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia odprowadzane są w przypadkach gdy:

  • pracownik zatrudniony jest jedynie na podstawie umowy zlecenie (jest to jego jedyne źródło dochodu),
  • pracownik posiada kilka źródeł dochodu, jednak jego łączne wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Oskładkowanie umowy - jak to teraz działa?

W pierwszym przypadku pracownik zobligowany jest do odprowadzania pełnej składki na ubezpieczenie społeczne z dobrowolną składką chorobową. W drugim przypadku składki odprowadzane są jedynie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2024 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł brutto, zaś od 1 lipca 2024 roku 4300 zł brutto. Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowy zlecenia powyżej wskazanych kwot są zwolnione od składek ZUS w przypadku, gdy zleceniobiorca posiada więcej umów zlecenie, posiada umowę o pracę z innym pracodawcą oraz, gdy posiada działalność gospodarczą. 

Należy podkreślić, że składki od umowy zlecenia nie są odprowadzane w przypadku uczniów i studentów do 26 roku życia. 

Obecne rozwiązania przynoszą korzyści zarówno dla zleceniobiorców, jak i dla pracodawców. 

Od kiedy odprowadzany będzie ZUS od każdej umowy zlecenia?

Wszystkie umowy cywilnoprawne mają podlegać składkom na ubezpieczenie społeczne od 1 stycznia 2025 roku. Należy podkreślić, że jeżeli przepisy wejdą w życie to od tego momentu każda umowa zlecenie oraz umowa o dzieło będzie wymagała odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Przepisy dotyczące odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku umów zlecenie zawieranych przez osoby posiadające status osoby uczącej się do 26 roku życia mają zostać zachowane. 

Wprowadzone zmiany oznaczają większy koszt zatrudnienia pracowników dla pracodawców i niższe wynagrodzenia dla zleceniobiorców. 

Nadchodzące zmiany i oskładkowanie wszystkich umów zlecenie od 1 stycznia 2025 r

Temat związany z oskładkowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych powraca już od kilku lat i jest związany z Krajowym Planem Odbudowy (KPO). Jest to program, którego celem jest wzmocnienie gospodarki oraz dołożenie wszelkich starań, aby nasz kraj łatwiej znosił wszelkie kryzysy. Należy zauważyć, że obecnie jesteśmy jedynym krajem całej Unii Europejskiej, w którym nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od wszystkich zawartych umów.   

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że planowane na pierwszy kwartał 2025 roku zmiany podyktowane są realizacją jednego z tzw. kamieni milowych wpisanych do KPO – Krajowego Planu Odbudowy. Mowa tutaj o kamieniu milowym A71G “ograniczenie segmentacji rynku pracy i zwiększenie zabezpieczeń społecznych określonych pracowników”. 

Ozusowanie umów zlecenia - skutki wprowadzonych zmian

Planowana reforma przepisów sprawi, że:

  • zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o odliczone składki,
  • pracodawca poniesie większe koszty zatrudnienia pracownika.

Nowelizacja przepisów skutkować będzie zmniejszeniem wynagrodzenia pracownika o 13,71%. Dla zleceniodawców zaś planowana reforma oznaczać będzie wzrost kosztów zatrudnienia od 19,48% do 22,14% w zależności od składki wypadkowej ZUS. 

Rząd podkreśla, że pozytywnym aspektem ozusowania wszystkich umów zlecenie jest wyższa emerytura w przyszłości. Należy jednak zauważyć, że wielu Polaków może zrezygnować z dodatkowego źródła dochodu z powodu obniżenia wynagrodzeń, gdyż uznają to za rozwiązanie nieopłacalne. 

oskładowanie umowy zlecenia 2025

Co z zatrudnieniem uczniów i studentów do 26 roku życia?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że osoby, które są uczniami szkół średnich oraz studenci do 26 roku życia nie będą musiały odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne. To jedyna grupa pracowników, dla których obecne przepisy mają nie ulec zmianie. 

Rewolucja na rynku pracy - oskładkowanie umów zlecenie i o dzieło

Zapowiadane zmiany przepisów, aby odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne od każdej umowy są prawdziwą rewolucją na rynku pracy. Jak podkreśla ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich – Łukasz Kozłowski, nowelizacja przepisów sprawi, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zyska około 4,2 mld zł. Kwota ta została oszacowana na podstawie wartości opłacanej składki zdrowotnej, emerytalnej i rentowej.

Opisywane zmiany to prawdziwa rewolucja na rynku pracy, gdyż według danych GUS z końca marca 2023 roku, osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenie było aż 2,26 miliona. 

oskładowanie umowy zlecenia 2025

Podsumowując, nowelizacja przepisów ma oskładkować wszystkie umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło). Zmiany te dotkną wielu milionów Polaków, którzy w ten sposób dorabiali do domowego budżetu. W konsekwencji zleceniobiorca otrzyma mniejsze wynagrodzenia, zaś zleceniodawca poniesie większy koszt zatrudnienia pracowników. Wejście w życie planowanych zmian ma nastąpić 1 stycznia 2025 roku.

 

Adriana Głuchowska
Adriana Głuchowska

Trener

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń.