Poszukujesz pracy? Pamiętaj o RODO

Poszukujesz pracy? Pamiętaj o RODO

Jeśli jesteś na etapie poszukiwania pracy musisz pamiętać o tym, że bez względu na sposób poszukiwania zatrudnienia pracodawca będzie wymagał od ciebie niezbędnych danych osobowych, które zawarte będą w dokumentach rekrutacyjnych. Pracodawca może przetwarzać jedynie dane, które są niezbędne w drodze rekrutacji ze względu na cel ich zbierania, jakim jest podjęcie przez niego decyzji o zatrudnieniu. Musisz pamiętać, że pracodawca nie ma prawa żądać od Ciebie informacji wykraczających poza to, co przede wszystkim przewidują przepisy prawa pracy, może on w ten sposób naruszyć postanowienia RODO. Dowiedź się jakie dane wymagane są od kandydata w drodze rekrutacji, jakich danych pracodawca nie może od Ciebie żądać i o czym powinien poinformować Cię pracodawca w drodze rekrutacji. Zapoznaj się z naszym artykułem!

Spis treści:

Dokumenty rekrutacyjne

Do dokumentów rekrutacyjnych, niezbędnych do przystąpienia do aplikacji na dane stanowisko zaliczamy:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Świadectwo pracy;
 • List referencyjny;
 • Zaświadczenia o ukończonych kursach;

Dane kandydata a rekrutacja

Podczas aplikacji na dane stanowisko pracodawca może oczekiwać od nas danych, które może podzielić na dane:

 • Identyfikacyjne: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia;
 • Kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;

Dodatkowo pracodawca ma prawo oczekiwać od nas dokumentów informujących o wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym  (ukończonych szkołach oraz studiach, przebytych szkoleniach i kursach, poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych). Jest to katalog danych, których pracodawca może od nas żądać, w celu podjęcia działań zamierzających do zawarcia z nami umowy.

Jaki danych pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy?

Pracodawca nie ma prawa żądać od nas danych nadmiarowych, w szczególności takich, które nie mają związku z celem, jakim jest zatrudnienie pracownika. Mowa tutaj o danych takich jak:

 • Stan cywilny;
 • Rodzaj wyznania;
 • Poglądy religijne;
 • Orientacja seksualna;

Czy pracodawca może żądać od nas informacji o niekaralności?

Oczywiście może dojść do sytuacji kiedy to w drodze rekrutacji pracodawca będzie żądał od nas wymogu niekaralności. Ale czy w każdym przypadku pracodawca ma takie prawo? Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem zawierającym dane o wyrokach skazujących, czynach zabronionych lub powiązanych środkach bezpieczeństwa zawartych w Krajowym Rejestrze Karnym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o KRK „Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.”. Istnieją zawody, do których dostęp ograniczony jest za względu na wymóg niekaralności, są nimi:

 • Nauczyciel;
 • Straż graniczna;
 • Detektywi;
 • Osoby ubiegającej się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego;

Czy zostałeś poinformowany o przetwarzaniu swoich danych osobowych?

Pamiętaj, że każdy pracodawca, który zbiera dane od kandydatów do pracy, jest zobowiązany poinformować te osoby o:

 • Pełnej nazwie i adresie swojej siedzimy;
 • Danych kontaktowych inspektora ochrony danych (o ile go wyznaczył);
 • Znanych mu w chwili gromadzenia danych odbiorcach danych (rozumianych szeroko) lub ich kategoriach;
 • Zamiarze transgranicznego przetwarzania danych (o ile taki istnieje);
 • Okresie, przez który dane będą przetwarzane bądź kryteriach ustalania tego okresu;
 • Przysługujących jej prawach do żądania dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • Prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są zbierane na podstawie zgody);
 • Prawie wniesienia skargi do Prezesa UODO;
 • Dobrowolności lub obowiązku podania danych i konsekwencjach ich nie podania;

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest jedną z podstaw prawnych uprawniających do przetwarzania danych. Dotychczasowa praktyka zamieszczenia w liście motywacyjnym CV zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych nie jest właściwa. Zgoda, a w szczególności wyraźna zgoda na przetwarzanie wybranych danych może być niezbędna jedynie w określonych sytuacjach.

Uwaga! Jeżeli kandydat nie wyraził zgody na wykorzystanie jego danych do celów przyszłych rekrutacji, pracodawca po zakończeniu procesu rekrutacji powinien usunąć dane osobowe kandydata.

Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. W takiej sytuacji pracodawca traci uprawnienie do dalszego przetwarzania tych danych i powinien niezwłoczne je usunąć.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.