System Informacji Oświatowej

System Informacji Oświatowej

SIO - System Informacji Oświatowej to duży krok ku nowoczesnemu i sprawnemu zarządzaniu placówkami edukacyjnymi. Zadaniem systemu jest podwyższenie standardów szkolnictwa w Polsce, które przechodzi dużą transformację ku cyfryzacji. Czym jednak jest SIO? Na jakiej zasadzie działa? Kto ma dostęp do danych? Odpowiedź znajdą Państwo w artykule.

 1. Co to jest SIO?
 2. Po co został stworzony taki system?
 3. Dostęp do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej
 4. Czy SIO jest kontrolowane?
 5. Uchodźcy z Ukrainy a SIO

system informacji oświatowej co to jest

Co to jest SIO?

System Informacji Oświatowej - SIO, jest to polski, elektronicznych system baz danych, który służy do gromadzenia informacji o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach oraz uczniach. System stworzony jest na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 584);
 2. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 957, ze zm.);

Po co został stworzony taki system?

System Informacji Oświatowej, nowe SIO ma na celu pozyskiwanie niezbędnych danych, które umożliwiają prowadzenie polityki edukacyjnej państwa, podnoszenie jakości i upowszechniają edukację oraz usprawniają finansowanie zadań oświatowych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zbieranych informacji, momentów ich przekazywania oraz wzorów dokumentów są w ww. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. W systemie głównie wpisywane są dane o uczniach, nauczycielach, majątku szkoły i jej wydatkach.

Dostęp do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej

Dostęp do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej jest uprawniony wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osobami upoważnionymi do korzystania z SIO są:

 1. Kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO;
 2. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 3. Rektor uczelni;

Dodatkowo osoby upoważnione w pkt.1 mogą upoważnić do dostępu do bazy danych SIO:

 1. Pracownika lub pracowników jednostki, którą kierują, lub urzędu obsługującego daną jednostkę;
 2. Kierownika jednostki organizacyjnej podległej kierownikowi podmiotu lub przez niego nadzorowanej;
 3. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego – także kierownika jednostki obsługującej lub pracownika albo pracowników tych jednostek wyznaczonych przez ich kierowników.

Upoważnienia do dostępu danych SIO udziela się na czas określony i wynosi od nie więcej niż 5 lat.

system informacji prawnej dla oświaty

Czy SIO jest kontrolowane?

Nadzór nad bezpieczeństwem przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO sprawuje minister właściwy ds. oświaty i wychowania. W ramach nadzoru minister ma dostęp do wykazu zarejestrowanych przypadków nielegalnego pozyskiwania, zniszczenia lub utraty danych, uzyskania lub próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych zgromadzonych w bazie danych SIO oraz wykorzystania tych danych w nieuprawniony sposób.

Uchodźcy z Ukrainy a SIO

W związku z rosnącą liczbą dzieci przybywających do Polski z terenu Ukrainy i zainteresowaniem ze strony rodziców nauką w polskich szkołach Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało instrukcję rejestracji dzieci i młodzieży do Systemu Informacji Oświatowej. Rejestracja jest bardzo istotna, ponieważ na podstawie liczby uczniów zostaną przekazane dodatkowe środki dla JST. W SIO należy wskazać kraj pochodzenia „UKRAINA – UCHODŹCA” tylko dzieciom posiadającym obywatelstwo ukraińskie przybyłym do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. Jako datę rozpoczęcia nauki należy wskazać dzień przyjęcia ucznia do szkoły / dziecka do przedszkola. Dzieci z Ukrainy powinny być rejestrowane w oddziałach podstawowych lub oddziałach przygotowawczych w zależności od stopnia znajomości języka polskiego. Dzieci, które nie są obywatelami Ukrainy, powinny być rejestrowane w SIO jako cudzoziemcy na dotychczasowych zasadach, poprzez wskazanie faktycznego kraju pochodzenia.

Bogumiła Mandat
Bogumiła Mandat

Trener

Dyrektor i nauczyciel, były wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, ekspert MEN. Doświadczenie szkoleniowe zdobyła współpracując z wieloma ośrodkami edukacyjnymi. Prowadziła kursy z zarządzania jednostkami oświatowymi oraz odpowiadała za realizację projektów usprawniających funkcjonowanie jednostek oświatowych. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu zmian w Prawie Oświatowym, zmodernizowanego SIO, wykorzystania narzędzi IT w pracy szkoły.