Umowa zlecenie z własnym pracownikiem w 2023 roku - Składka ZUS, zasady 

Umowa zlecenie z własnym pracownikiem w 2023 roku - Składka ZUS, zasady 

Czy wiesz, że jako pracodawca, możesz zawrzeć umowę zlecenie ze swoim pracownikiem, który zatrudniony jest na umowę o pracę? Należy jednak pamiętać, że umowa cywilnoprawna nie może nosić cech umowy o pracę. Pamiętaj, że obowiązki pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie muszą różnić się od obowiązków, które pracownik wykonuje ramach świadczenia umowy o pracę.

Spis treści:

Podstawowe informacje na temat umów zlecenie – Zasady wystawiania umów w 2023 roku

Jakie są warunki umowy zlecenia? Musisz wiedzieć, że warunki dotyczące umowy zlecenia są regulowane przez  Kodeks cywilny. Należy pamiętać, że przy umowie zlecenie pracownikowi, nie przysługują prawa wynikające z Kodeksu pracy. Pracownikowi, wykonującemu umowę zlecenia przysługują jedynie prawa, które jasno wynikają z treści umowy. 

Jeżeli  jesteś pracownikiem, który jest  zatrudniony na umowę zlecenie, zobowiązujesz się do wykonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy. Warto tutaj zauważyć, że umowa-zlecenie powinna zostać spisana na piśmie. Jest to dokument, który musi zostać  podpisany przez zleceniodawcę jak i zleceniobiorcę.  Pracownik, w przypadku tej umowy wykonuje pracę w dowolnym czasie i miejscu. 

Jakie jest minimalne wynagrodzenie przy umowie zlecenie? Od 1 lipca 2023 roku minimalna stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenie wykonywanej przez pracownika wynosi 23,50 zł za jedną godzinę pracy. Natomiast zgodnie z najnowszymi zapowiedziami rządu stawka godzinowa za umowę zlecenie od 1 lipca 2024 r. będzie wynosić 28,10 zł. Warto tutaj podkreślić, że pracodawca zobowiązany jest do ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy, w taki sposób, aby w momencie kontroli można było je wykazać. 

Więcej na ten temat dowiesz się na szkoleniu: Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna w świetle kontroli PIP i ZUS

Umowa zlecenie z własnym pracownikiem

Warunki zawarcia umowy zlecenie z własnym pracownikiem w 2023 roku

Należy pamiętać, że obowiązujące obecnie przepisy dają możliwość zawarcia umowy zlecenie z własnym pracodawcą. Pracodawca może więc zawrzeć z własnym pracownikiem umowę zlecenia. Podkreślamy jeszcze raz, umowa zlecenia i etat u jednego pracodawcy są dopuszczalne. Należy jednak mieć na uwadzę, że zatrudnienie na umowę zlecenia własnego pracownika  nie może nosić znamion umowy o pracę, a czynności wykonywane w ramach umowy zlecenie muszą różnić się  od czynności wykonywanych na umowę o pracę.

Jakie składki ZUS należy odprowadzić z umowy zlecenia z własnym pracownikiem w 2023 roku?

Zastanawiasz się jak wygląda sytuacja w przypadku umowy zlecenia a ZUS i jak rozliczać umowę zlecenia? Co do zasady, w przypadku umowy zlecenie istnieje obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Są jednak dwa wyjątki - wyjątek pierwszy stanowią studenci do 26. roku życia, którzy zwolnieni są z odprowadzania składek ZUS. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, w której osoba ucząca się do 26. roku życia, u jednego pracodawcy zatrudniona jest w oparciu o umowę o pracę oraz umowę zlecenie, pracodawca musi odprowadzać składki społeczne oraz zdrowotne. 

Więcej na ten temat dowiesz się ze szkolenia: Umowy zlecenia a ZUS. Kliknij grafikę poniżej i poznaj program szkolenia.

Umowa zlecenie z własnym pracownikiem

Drugi wyjątek stanowi wówczas gdy zleceniobiorca powyżej 26. roku życia  posiada inne tytuły do ubezpieczenia - zatrudnienie u innego pracodawcy (kwota wynagrodzenia musi być równa minimalnej krajowej lub wyższa), zleceniodawca zwolniony jest wówczas z odprowadzania składek społecznych. W tym przypadku obligatoryjnie należy opłacać składkę zdrowotną. 

 

Sytuacja jest jednak całkiem odmienna w  przypadku pracownika, który zatrudniony jest u pracodawcy na umowę o pracę i dodatkowo podpisuje ze swoim pracodawcą umowę zlecenie. Umowę zlecenie u własnego pracodawcy traktuje się wówczas jako kontynuację formy zatrudnienia pracowniczego. Z tego tytułu  pracownik podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym jak i zdrowotnym z tytułu zawartej umowy zlecenia. Przepisy określają, że wynagrodzenie z umowy zlecenia, które pracownik wykonuje na rzecz swojego pracodawcy, traktowane jest jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Zarówno wynagrodzenie z umowy zlecenie, jak i wynagrodzenie z umowy o pracę stanowią podstawę do odprowadzania składek ZUS. Wykazać należy je na jednym raporcie RCA. 

Umowa zlecenie a raporty RCA – jak wykazać?

Raport RCA to imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. To w tym raporcie, pracodawca rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne swoich pracowników, a także wypłacone im świadczenia. 

W przypadku pracownika, który posiada u jednego pracodawcy umowę o pracę i umowę zlecenia, umowa cywilnoprawna traktowana jest jako kontynuacja zatrudnienia pracowniczego. W tym przypadku, przychody umowy zlecenia traktowane jest w taki sam sposób jak wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę. Warto tutaj podkreślić, że wynagrodzenie obejmujące umowę o pracę i umowę zlecenia sumuje się i stanowi jedną podstawę do odprowadzania składek ZUS. Należy wykazywać je w jednym raporcie RCA. 

Pamiętaj, że:

  • pracownik powinien być wykazany kodem ubezpieczenia 01 10
  • należy wykazać sumę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie i umowy o pracę
  • błędem jest zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń z kodem 04 11 jako osobnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 

Zasiłek chorobowy a umowa zlecenie z własnym pracownikiem – jakie są zasady?

W sytuacji, w której własny pracownik otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczenia umowy o pracę oraz umowy zlecenie, a wynagrodzenia te podlegają pełnym składkom ZUS, podstawę zasiłku chorobowego należy wyliczyć w następujący sposób. Należy pamiętać, że po podpisaniu umowy zlecenie z własnym pracownikiem podstawa zasiłku chorobowego to przeciętne miesięczne wynagrodzenie z okresu ostatnich 12 miesięcy - poprzedzających miesiąc, w którym pracownik niezdolny jest do wykonywania pracy. 

Podsumowując, wynagrodzenie z umowy zlecenie, a także nagrody czy premie wliczane są do podstawy zasiłku jako wynagrodzenie podstawowe. 

Umowa zlecenie z własnym pracownikiem - Chcesz podpisać umowę? - Musisz o tym pamiętać!

  • W przypadku umowy zlecenie, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy. W przypadku umowy zlecenie, zleceniobiorca nie jest podporządkowany zleceniodawcy tak jak w przypadku umowy o pracę.
  • Pamiętaj, że zleceniobiorca nie musi wykonywać zlecenia w określonym czasie, miejscu, czy pod ścisłym kierownictwem zleceniodawcy.
  • Umowa zlecenie nie musi być odpłatna.
  • Jeżeli umowa zlecenie została podpisana na okres dłuższy niż miesiąc, zleceniobiorca musi otrzymywać wynagrodzenie co miesiąc.
  • W przypadku umowy zlecenie, zleceniobiorca, za szkody wyrządzone zleceniodawcy lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem zlecenia odpowiada całym swoim majątkiem.
  • Umowa o pracę z własnym pracownikiem może być podpisana jedynie w momencie, gdy obowiązki wynikające z umowy zlecenia różnią się od obowiązków pracownika wykonywanych w ramach świadczenia umowy o pracę.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmian w umowach cywilnoprawnych?

Kliknij w grafikę poniżej i sprawdź ofertę na szkolenie z najważniejszych zmian w 2023 roku.

Umowa zlecenie z własnym pracownikiem

 

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.