Urlop w placówce nieferyjnej - Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli

Urlop w placówce nieferyjnej - Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli

Urlop wypoczynkowy dla nauczycieli to temat, który często budzi wiele skrajnych emocji. Dowiedz się, na jakich zasadach udzielany jest urlop w placówce nieferyjnej. 

Spis treści:

Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej

Karta nauczyciela określa, że w placówce nieferyjnej, nauczycielowi przysługuje urlop w wymiarze 35 dni roboczych (bazowo). Urlop wypoczynkowy udzielany jest według ustalonego planu rocznego lub w porozumieniu z nauczycielami.

Pełny wymiar urlopu nauczyciela

Prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze bazowym przysługuje w pełnym wymiarze godzin.

Wymiar urlopu nauczyciela w placówce nieferyjnej zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Jeżeli wymiar czasu pracy jest niepełny, pracodawca ma prawo udzielać urlopu w sposób proporcjonalny.

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego przysługującego nauczycielowi placówki nieferyjnej

Nauczyciel zatrudniony w placówce nieferyjnej może skorzystać z urlopu wypoczynkowego w terminach ustalonych według planu urlopów. Plan ten ustalany jest przez dyrekcję placówki. Dyrektor, podczas ustalania planu urlopowego, musi pamiętać o tym, aby zapewnić normalny tok pracy oraz przychylić się do wniosków pracowników.  Jeżeli w placówce nieferyjnej nie występuje plan urlopów, dyrekcja może udzielić urlopu w porozumieniu z nauczycielem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów w placówkach oświaty?

Kliknij poniższą grafikę i sprawdź program szkolenia:

urlop w placówkach nieferyjnych

Wymiar urlopu wypoczynkowego kadry kierowniczej placówki nieferyjnej

Urlop wypoczynkowy w placówce nieferyjnej dla kadry kierowniczej przysługuje:

  • dyrekcji,
  • wicedyrekcji,
  • nauczycielom, którzy pełnią funkcje kierownicze np. kierownik internatu, kierownik świetlicy,
  • nauczycielom, którzy przez co najmniej 10 miesięcy wykonywali obowiązki kierownicze w ramach zastępstwa.

Zatrudnienie na etat mieszany a urlop nauczyciela

Aby obliczyć ilość dni urlopu wypoczynkowego w  przypadku zatrudnienia mieszanego, należy dokładnie określić, w jakim reżimie nauczyciel posiada więcej godzin. Należy pamiętać, że jeżeli nauczyciel posiada więcej godzin w reżimie nieferyjnym, to przysługuje mu urlop wypoczynkowy przeznaczony dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych. W sytuacji, w której nauczyciel posiada więcej godzin w placówce feryjnej, urlop wypoczynkowy udzielany jest na zasadach obowiązujących w placówkach feryjnych. Jeżeli nauczyciel posiada jednakową liczbę godzin w obu reżimach, przysługuje mu urlop wypoczynkowy według zasad placówek feryjnych.

Odwołanie z urlopu - czy można odwołać nauczyciela placówki nieferyjnej?

Tak. Należy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie ostateczne, możliwe jedynie w sytuacjach nagłych i nadzwyczajnych, które wymagają stawienia się do pracy. Są to sytuacje, w których obecności nauczyciela wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. Dyrektor placówki zobowiązany jest w tej sytuacji pokryć koszty poniesione przez nauczyciela w związku z odwołaniem urlopu np. koszt wycieczki.

Wymiar czasu pracy i urlop chorobowy nauczycieli placówek nieferyjnych

Nauczyciel może skorzystać z urlopu chorobowego w określonych przypadkach. Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielom, którzy są zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć po przepracowaniu co najmniej 7 lat. Celem urlopu jest przeprowadzanie leczenia zaleconego przez lekarza. Urlop ten nie może przekraczać jednorazowo roku. 

Urlop uzupełniający i zaległy nauczycieli placówek nieferyjnych

Nauczyciele placówek feryjnych mogą skorzystać z urlopu uzupełniającego. Urlop zaległy przysługuje nauczycielom placówek nieferyjnych. W określonych przypadkach takich jak czasowa niezdolność do pracy na skutek choroby czy korzystanie z urlopu na poratowanie zdrowia, rozpoczęty urlop będzie kontynuowany w późniejszym terminie, zaś zaplanowany urlop, który miał się rozpocząć, zostanie przesunięty na inny termin.

Ekwiwalent urlopowy nauczyciela placówki nieferyjnej

Ekwiwalent urlopowy przysługuje nauczycielom, którzy nie wykorzystali urlopu z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, lub powołania do zasadniczej służby wojskowej, odbywania jej zastępczo lub długotrwałego przeszkolenia wojskowego.

Urlop nauczyciela zatrudnionego na etat w placówce nieferyjnej - Podsumowanie

Kodeks pracy dokładnie określa sposób przydzielania urlopów dla nauczycieli placówek nieferyjnych. Teraz wiesz, komu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego i jaki jest jego wymiar.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmian w oświacie?

Zapraszamy na szkolenie: Kadry w oświacie. Kliknij poniższą grafikę i dowiedz się więcej:

urlop w placówce nieferyjnej

 

Ewa Bielecka
Ewa Bielecka

Trener

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.