Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia jest prawem, które przysługuje każdemu pracownikowi na umowie o pracę. Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu otrzymują zasiłek chorobowy nie tylko w czasie wykonywania pracy ale także po ustaniu zatrudnienia. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa artykuł, który mówi nam o tym komu przysługuje zasiłek chorobowy i jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać do niego prawo po ustaniu zatrudnienia.

Spis treści:

Komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikom niezdolnym do pracy z tytułu choroby przez pierwsze 33 dni tej niezdolności w danym roku kalendarzowym, a jeżeli ukończyli 50 rok życia – przez pierwsze 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Wynagrodzenie to jest finansowane ze środków pracodawcy. Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego niezdolność do pracy wskutek choroby trwa łącznie dłużej niż 33 dni, wówczas począwszy od 34 dnia pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS (lub od 15 dnia w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia).

Uwaga! Prawo do wynagrodzenia chorobowego pracownik nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego okresu zatrudnienia, do którego wlicza się też poprzednie okresy zatrudnienia, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.

Komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe po ustaniu zatrudnienia?

Dokładne określa nam to art. 7. Ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: „Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

 1. Nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
 2. Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego w razie choroby zakaźnej.”.

Oznacza to, że jeśli stosunek pracy ustał, a pracownik w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy o pracę, zachorował i zostało mu wystawione zwolnienie lekarskie, ma on pełne prawo ubiegać się o wypłacanie zasiłku chorobowego. Świadczenie przysługuje pracownikowi ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy:

 1. W wyniku wydanej decyzji przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych albo o zwalczaniu gruźlicy;
 2. Z powodu przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnieni alkoholowego, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Komu NIE przysługuje wynagrodzenie chorobowe po ustaniu zatrudnienia?

Oczywiście jest wiele przypadków, kiedy to świadczenie chorobowe nie zostanie wypłacone pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu chorobowym. Prawa do zasiłku nie posiadają osoby, które:

 1. Mają prawo do renty lub emerytury z tytułu niezdolności do pracy,
 2. Kontynuują działalność zarobkową lub podjęły działalność zarobkową stanowiącą podstawę do objęcia ich dobrowolnym, lub obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
 3. Są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych, przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 4. Nie nabyły prawa do zasiłku w trakcie ubezpieczenia, ponieważ nie przepracowały wymaganego okresu,
 5. Mają prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 6. Ich ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku,
 7. Mają prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej przysługującej z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.

Dokumenty niezbędne do wypłacenia świadczenia chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Pracownik ubiegający się o wypłacenie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia w pierwszej kolejności powinien złożyć odpowiedni druk ZS-53, który jest dostępny w oddziale ZUS lub na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek ten zawiera m.in. dane osobowe, dane płatnika składek, rachunek bankowy, okres niezdolności do pracy oraz jego powód. Pracownik ubiegający się o zasiłek po rozwiązaniu umowy o pracę, musi pamiętać o złożeniu oprócz druku ZS-53 druku Z-10. Do kompletu wniosków należy także dołączyć zaświadczenie płatnika składek druk Z-3, jeżeli wnioskodawcą jest pracownik po ustaniu stosunku pracy lub druk Z-3a, jeżeli wnioskodawca objęty jest ubezpieczeniem z innego tytułu.

W jakiej wysokości jest wypłacany zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudniania?

Miesięczna wysokość wypłacanego świadczenia chorobowego nie może przekroczyć 100% przeciętnego wynagrodzenia. W związku z tym świadczenie chorobowe wynosi 80% wysokości wynagrodzenia, od którego płacona była składka. W tym miejscu warto ponownie wspomnieć o wyjątkach od reguły, ponieważ wysokość zasiłku chorobowego będzie wynosiła 100% podstawy wymiaru w przypadkach takich jak:

 1. Okres ciąży;
 2. Jeśli niezdolność powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy;
 3. Jeśli niezdolność do pracy trwała nieprzerwalnie ponad 90 dni, począwszy od 91 dnia tej niezdolności.

Okres przysługiwania zasiłku chorobowego

Po zmianach, które miały miejsce w 2022 r. zasiłek chorobowy obowiązuje przez krótszy okres, który wynosi 91 dni. Skrócony czas pobierania świadczenia chorobowego po ustaniu L4 nie obowiązuje jednak niezdolności do pracy spowodowanej:

 1. Gruźlicą;
 2. Ciążą;
 3. Poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegami pobrania komórek, tkanek narządów.
Dariusz Suchorowski
Dariusz Suchorowski

Trener

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.