Zwrot podatku 2023

Zwrot podatku 2023

Wprowadzenie Polskiego Ładu oraz nowelizacje z nim związane doprowadziły do wielu zmian w świecie podatkowym. Wielu z nas zastanawiało się, jak po kolejnych rewolucjach będzie wyglądał zwrot podatku za 2022 rok w 2023 roku – i czy w ogóle taki zwrot będzie miał miejsce. Sprawdź co Polski Ład zmienił w zwrocie podatkowym.

 1. O co chodzi ze zwrotem podatku 2023?
 2. Co można odliczyć od podatku 2023?
 3. Dlaczego nie mam zwrotu podatku?
 4. Ile się czeka na zwrot podatku?
 5. Zwrot podatku do 26 roku życia

O co chodzi ze zwrotem podatku 2023?

Każdy pracownik jest zobowiązany do wpłacania zaliczki na podatek dochodowy w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Termin płatności miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy to 20 dzień miesiąca następujący po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Natomiast zaliczkę kwartalną należy wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego zaliczka dotyczy. Podczas obliczenia podatku w deklaracji podatkowej złożonej przez pracownika często okazuje się, że zaliczki na podatek były wyższe niż kwota wynikająca z tego zeznania. Skąd wynika ta różnica? Każdy pracownik ma możliwość skorzystania z ulgi podatkowej oraz doliczenia podatkowego, dzięki czemu ostateczna kwota podatku dochodowego jest mniejsza niż na początku zakładano.

co można odliczyć od podatku 2023

Co można odliczyć od podatku 2023?

Wypełniając PIT watro zwrócić uwagę na przysługujące nam ulgi podatkowe, dzięki którym możemy zmniejszyć nasz podatek za 2022 rok. Ulgi podatkowe:

 • Rozliczenie wspólnie z dzieckiem;
 • Ulga dla rodziców 4+ (po raz pierwszy PIT 2022);
 • Ulga na powrót (po raz pierwszy PIT 2022);
 • Ulga dla młodych;
 • Ulga dla pracujących seniorów (po raz pierwszy PIT 2022);
 • Wspólnie z małżonkiem;
 • Ulga na dziecko (prorodzinna);
 • Składki zdrowotne (zmienione zasady odliczania wyłącznie dla podatku liniowego ryczałtu);
 • Za pracę za granicą (abolicyjna);
 • Ulga na robotyzację (po raz pierwszy PIT 2022);
 • Ulga na zabytki tzw. Pałacyk Plus (po raz pierwszy PIT2022);
 • Ulga na marketing produktu (po raz pierwszy PIT 2022);
 • Ulga na stworzenie nowego produktu (po raz pierwszy PIT 2022);
 • Ulga sponsoringowa na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe (po raz pierwszy PIT 2022);
 • Na inwestycję w spółkę alternatywną (po raz pierwszy PIT 2022);
 • Ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę (po raz pierwszy PIT 2022);
 • Ulga na związki zawodowe (po raz pierwszy PIT 2022);
 • Ulga na termomodernizacje;
 • Ulga na IKZE (konto emerytalne);
 • Ulga na badanie i rozwój (B+R);
 • Składki ZUS;
 • Zwrot nienależnych świadczeń;
 • Ulga na leki;
 • Ulga na sprzęt rehabilitacyjny;
 • Wydatki na używanie samochodu przez osobę niepełnosprawną;
 • Darowizny na cele kultu religijnego;
 • Darowizny na organizacje pożytku publicznego;
 • Ulga dla krwiodawców;
 • Ulga dla oddających osocze;
 • Darowizna na cele edukacji zawodowej;
 • Darowizna na cele walki z COVID-19;
 • Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe;
 • Ulga na Internet;
 • Odliczenie - strata podatkowa;
 • Ulga na złe długi;

Szkolenie online podatek PIT za 2022 rok

Dlaczego nie mam zwrotu podatku?

Przy składaniu wniosku o zwrot podatku 2023 musimy pamiętać o tym, że nie zawsze możemy otrzymać zwrot nadpłaconej kwoty. Dzieje się tak, ponieważ nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki za zwłokę pobierane są od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi przez urząd. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Uwaga! Musimy pamiętać o tym, że wierzytelność z tytułu nadpłaty może zostać zajęta w postępowaniu egzekucyjnym.

zwrot podatku 2023

Ile się czeka na zwrot podatku?

Podatnicy, którzy złożyli deklarację za 2022 rok drogą elektroniczną otrzymają zwrot podatku dochodowego w ciągu maksymalnie 45 dni, licząc od dnia następującego po złożeniu deklaracji. Natomiast podatnicy rozliczający się poprzez papierowy formularz na zwrot nadpłaty PIT będą czekać maksymalnie 3 miesiące. Termin maksymalny na zwrot nadpłaty to: 1 maja (45 dni) – przypadku rozliczenia elektronicznego; 16 czerwca (3 miesiące) – w przypadku rozliczenia się w innej formie.

Zwrot podatku do 26 roku życia

Ulga dla młodych przed ukończeniem 26 roku życia obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia. Ulga obejmuje przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Dopiero nadwyżka ponad 85 528 zł będzie opodatkowana według skali podatkowej. Osoby do 26 roku życia nie mają obowiązku składania pracodawcy oświadczenia o korzystaniu z ulgi dla młodych. Zwolnienie podatkowe stosowane jest automatycznie, chyba że pracownik przedstawiłby oświadczenie przeciwne, tj., niewyrażenie chęci korzystania z ulgi. Wyłącznie w takim przypadku pracodawca będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy. Zachęcamy do zapoznania się z nasza aktualną ofertą szkoleń pełnowymiarowych, dzięki którym będziecie mogli usystematyzować swoją wiedzę oraz zapoznać się z najnowszymi zmianami w prawie. W naszej ofercie znajdziesz m.in. specjalne szkolenia biznesowe.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.