Potrącenia z zasiłku chorobowego 2023

Potrącenia z zasiłku chorobowego 2023

Aby potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego były poprawnie przeprowadzone, muszą być wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy emerytalnej. Oznacza to, że w polskim prawie istnieje maksymalna kwota wolna od potrąceń z zasiłku chorobowego, której komornik nie ma prawa zabrać. W związku z dużą nowelizacją potrąceń komorniczych z zasiłku chorobowego 1 marca 2022 roku, aktualizacji uległa kwota wolna od potrąceń z zasiłku chorobowego. 2022 rok to również czas, kiedy mogliśmy zauważyć wzrost takich potrąceń. Składają się na to dwa główne czynniki: wysokie stopy procentowe oraz szalejąca inflacja sprawiły, że coraz ciężej jest nam regularnie spłacać swoje zobowiązania. Jak w takim razie będzie wyglądał 2023 rok? Czy możemy spodziewać się poprawy sytuacji, czy jednak będzie to dla wielu z nas ciężki czas?

 1. Czym jest zasiłek chorobowy?
 2. Czym są potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego?
 3. Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?
 4. Jak wygląda egzekucja komornicza?
 5. Ile można potrącić z zasiłku chorobowego 2023?
 6. Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków 2023

Czym jest zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych każdemu pracownikowi, który jest objęty ubezpieczeniem społecznym. Zasiłek chorobowy jest wypłacany każdemu pracownikowi w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub w razie wypadku w pracy. Ma on za zadanie zastąpić pracownikowi wynagrodzenie przez określony czas. Zasiłek chorobowy przysługuje:

 • Pracownikom;
 • Członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • Osobom wypełniającym obowiązek służby zastępczej;

A także osobom dobrowolnie ubezpieczonym.

Czym są potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego?

Potrącenia z zasiłku chorobowego (inaczej zajęcia komornicze) są dokonywane przez komornika z chwilą doręczenia dłużnikowi wezwania co do zajętej wierzytelności. Dłużnik zostaje poinformowany, że nie wolno mu odbierać wynagrodzenia i zasiłków do wysokości egzekwowanego świadczenia aż do momentu pełnego pokrycia długu. Z kwoty pobrane są wyłączone części wolne od zajęcia. W szczególności dotyczy to wynagrodzenia za pracę, prace zlecone czy nagrody. Komornik bierze również pod uwagę zyski związane ze stosunkiem pracy, do których należą np. zasiłki. zmiany w zasiłkach chorobowych

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy w trakcie egzekucji komorniczej nie jest traktowany jako wynagrodzenie za wykonywaną pracę, w związku z czym nie dotyczą go przepisy zawarte w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Odpowiadając na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy – tak, może, ale w określonym wymiarze.

Jak wygląda egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza polega na zajęciu majątku dłużnika na poczet zaciągniętych przez niego zobowiązań. Jeśli przez dłuższy czas zalega z płatnościami, to komornik może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej wobec dłużnika. W pierwszej kolejności komornik ustala, jakim majątkiem dysponuje dłużnik. Aby to uczynić, wysyła on zapytanie do ZUS o źródła dochodu. Po otrzymaniu odpowiedzi komornik ma prawo poinformować pracodawcę o problemach finansowych osoby kontrolowanej. Wtedy pracodawca zostaje zobowiązany do potrącania części wypłaty z konta swojego pracownika. Środki te mogą zostać wyegzekwowane na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej bądź działalności gospodarczej. Nie oznacza to, że komornik ma prawo zająć całe wynagrodzenie. Dłużnik musi mieć zapewnione jakiekolwiek środki na bieżące wydatki.

Ile można potrącić z zasiłku chorobowego 2023?

Zgodnie z art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego zasiłki wypłacane osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym podlegają zajęciu komorniczemu na zasadach właściwych dla emerytur i rent. W związku z tym należy odczytać zapisy dokumentu, które regulują zajęcie z zasiłku chorobowego, aby dowiedzieć się, jaką sumę komornik może zająć. Zgodnie z zapisami Ustawy o emeryturach i rentach w przypadku zasiłku chorobowego komornik może zająć:

 • 25% kwoty zasiłku w przypadku długu niealimentacyjnego potrącenia komornicze z zasiłków;
 • 60% kwoty zasiłku w przypadku długu alimentacyjnego potrącenia alimentacyjne z zasiłków chorobowych;

Jak widać powyżej, komornik może zająć 25% zasiłku chorobowego w przypadku długów pochodzących np. z zaległych pożyczek lub składek, natomiast nawet 60% kwoty, jeśli egzekucja dotyczy zaległych świadczeń alimentacyjnych. dokumenty rozliczeniowe ZUS

Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków 2023

Przy dokonywaniu potrąceń ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego albo wypadkowego, należy stosować przepisy o potrąceniach przewidziane przepisami ustawy emerytalnej. Kwoty wolne obowiązujące od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku wynoszą:

 • 594,05 zł - sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
 • 594,05 zł - należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
 • 980,19 zł - sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
 • 237,61 zł - należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych w przypadku osób uprawnionych do świadczeń;
 • 784,16 zł - należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6–9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane

Podsumowując – komornik ma prawo zająć zasiłek chorobowy, ale nie w całości! Dzięki temu osoba zadłużona nie zostanie z zerowym kontem. Warto zatem myśleć wcześniej o naszych długach i jak najszybciej się ich pozbywać, dzięki temu możemy uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Dariusz Suchorowski
Dariusz Suchorowski

Trener

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.