Wynagrodzenie postojowe dla pracownika z przyczyn  pracodawcy - Kiedy przysługuje?

Wynagrodzenie postojowe dla pracownika z przyczyn  pracodawcy - Kiedy przysługuje?

Wynagrodzenie postojowe inaczej zwane wynagrodzeniem za przestój lub wynagrodzeniem przestojowym, przysługuje pracownikom, którzy pozostają w gotowości do podjęcia pracy, jednak z przyczyn dotyczących pracodawcy nie mogą wykonywać swoich obowiązków. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi wynagrodzenia postojowego, które określają przepisy prawa pracy i Kodeks pracy. 

Spis treści:

Czym jest przestój (czas przestoju) w pracy i w jakich okolicznościach może wystąpić?

Definicja przestoju w pracy mówi o tym, że jest to czas, w którym pracownik nie wykonuje swojej pracy, jednak pozostaje on w gotowości do świadczenia pracy. Brak wykonywania pracy spowodowane jest wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń, które uniemożliwiły wykonywanie obowiązków. Przestój może być spowodowany m.in.:

  • przyczynami technicznymi,
  • awarią,
  • działaniem osób trzecich.

Należy podkreślić, że jeżeli przestój spowodowany jest przyczynami, które dotyczą pracodawcy, to pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia przestojowego. Wynagrodzenie postojowe nie przysługuje pracownikowi za czas przestoju, jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika. Pracodawca w tym przypadku może powierzyć pracownikowi wykonywanie innych zadań, za co pracownik otrzyma wynagrodzenie.

Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie postojowe?

Art. 81 Kodeksu pracy określa, że jeżeli pracownik (w czasie niewykonywania pracy) był gotów do świadczenia pracy, jednak z przyczyn dotyczących pracodawcy, świadczenie pracy było niemożliwe, to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, które zostało określone stawką godzinową lub miesięczną. Należy podkreślić, że jeżeli ten składnik wynagrodzenia nie został opisany przy określaniu warunków wynagrodzenia, wynosi on 60% wynagrodzenia. Należy pamiętać, że wynagrodzenie postojowe nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które zostało ustalone na podstawie odrębnych przepisów. 

Postój z winy pracownika - Czy wtedy należy się wynagrodzenie przestojowe?

Jeżeli przestój w pracy wystąpił z winy pracownika, wtedy nie przysługuje mu wynagrodzenie postojowe. Co więcej, warto podkreślić, że pracodawca na czas przestoju może pracownikowi powierzyć wykonywanie innych zadań, za które pracownik otrzyma wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie.

Jak wyliczane jest wynagrodzenie postojowe w 2024 roku?

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie postojowe jeżeli przestój spowodowany jest przyczynami dotyczącymi pracodawcy. Wynagrodzenie postojowe wyliczane jest na podstawie zapisów zawartych w umowie. Jeżeli w umowie o pracę została zawarta stawka godzinowa lub miesięczna, pracownik za okres przestoju otrzymuje 100% wynagrodzenia postojowego. W przypadku wynagrodzenia prowizyjnego lub pracy świadczonej na akord pracownik otrzymuje 60% wynagrodzenia postojowego - jednak w każdym przypadku wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej wyliczane jest następująco: należy podzielić wynagrodzenie przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu, a następnie uzyskaną kwotę należy pomnożyć przez liczbę godzin, w których pracownik świadczyłby pracę, gdyby nie było postoju. 

Wynagrodzenie określone stawką godzinową - w tym przypadku stawkę godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin przestoju. 

Wynagrodzenie postojowe w wysokości 60%. Aby obliczyć je poprawnie, najpierw należy ustalić podstawę wynagrodzenia. Następnie wyliczoną podstawę wynagrodzenia należy pomnożyć przez 60% a uzyskany wynik podzielić przez liczbę godzin przepracowanych w okresie, z którego podstawa została przyjęta. Wyliczoną stawkę godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin przestoju. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naliczania wynagrodzenia pracowników?

Kliknij grafikę poniżej i poznaj program szkolenia: Lista płac - naliczanie wynagrodzeń

wynagrodzenie postojowe

Warunki do uzyskania postojowego - czy potrzebny jest wniosek pracownika?

Wynagrodzenie postojowe przysługuje pracownikom, którzy pozostają w gotowości do wykonywania pracy, jednak nie mogą jej świadczyć, gdyż przestój nastąpił z winy pracodawcy. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie muszą składać żadnych wniosków, aby otrzymać przysługujące im wynagrodzenie postojowe.

Powierzenie innych zadań w czasie postojowego - zasady

Pracodawca ma prawo na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę. Za wykonywanie powierzonej pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę, które nie może być niższe niż wynagrodzenie za czas przestoju. Należy tutaj podkreślić, że jeżeli przestój wynika z winy pracownika, przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za tę pracę. Zapis mówiący o powierzeniu innych zadań w czasie postojowego znajduje się a art. 81 par. 3 Kodeksu pracy. 

Powierzona praca powinna być podobna do pracy wykonywanej przez pracownika w normalnych warunkach. Przydzielone obowiązki powinny również odpowiadać kwalifikacjom pracownika.

Więcej na temat umów o pracę i nowego zakresu obowiązków informacyjnych do umów o pracę po zmianach w KP dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę i poznaj jego program.

wynagrodzenie postojowe

Czy można podjąć zatrudnienie u innego pracodawcy podczas postojowego?

Aby wynagrodzenie postojowe przysługiwało pracownikowi, musi on pozostawać w gotowości do świadczenia pracy. Należy pamiętać, że wykonywanie innej pracy może wykluczać gotowość pracownika. Pracownik może podjąć inną pracę podczas postojowego, jednak musi liczyć się z tym, że niektóre prace spowodują utratę wynagrodzenia za czas przestoju. 

Przepisy prawa pracy przewidują, że zatrudnienie u innego pracodawcy na czas postoju w firmie jest możliwe. Pracodawcy mogą stosować się do treści art. 174 Kodeksu pracy, który mówi o tym, że pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego. Celem urlopu jest świadczenie pracy u innego pracodawcy w ustalonym między pracodawcami okresie. Należy pamiętać o dopełnieniu formalności, pracownik powinien złożyć wniosek o udzielenie takiego urlopu.

Czy pracodawca może skierować pracownika na urlop wypoczynkowy podczas postojowego?

Urlop wypoczynkowy udzielany jest na wniosek pracownika. Pracodawca ma prawo nie wyrazić zgody na urlop wypoczynkowy jedynie wtedy, gdy koliduje to z prawidłowym funkcjonowaniem zakładu pracy. Pracodawca nie ma uprawnień do kierowania pracowników na urlop wypoczynkowy w czasie przestoju. Należy jednak mieć na uwadze, że wyjątek stanowi sytuacji, gdy pracodawca zaplanował urlop odpowiednio wcześniej, a pracownicy wyrazili na to zgodę. 

Podsumowanie

Podsumowując, wynagrodzenie postojowe przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli postój odbywa się z przyczyn dotyczących pracodawcy, a pracownik pozostaje w gotowości do świadczenia pracy. Pracodawca ma prawo w czasie przestoju powierzyć pracownikowi inne zadanie, za którego wykonanie przysługuje pracownikowi wynagrodzenie.

Chcesz poznać wszystkie zmiany po rewolucyjnej nowelizacji Kodeksu Pracy?

Kliknij grafikę poniżej i poznaj program szkolenia:

Adriana Głuchowska
Adriana Głuchowska

Trener

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń.