Kontrola pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Kontrola pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

PFRON – chcesz dowiedzieć się czy przysługują Ci świadczenia z PFRON? Oferujesz miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami? Czy PFRON może przeprowadzić u Ciebie kontrolę? – odpowiedzi na poniższe pytania zebraliśmy dla Państwa w tekście poniżej.

Spis treści:

Czym jest PFRON?

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dział administracji publicznej, zajmujący się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami. Wśród zadań PFRON wyróżnia się pomoc osobom z różnymi potrzebami, wspomaganie przedsiębiorców w utrzymywaniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz realizacja opłat za pobyt uczestników w warsztatach terapeutycznych.

Czy PFRON może przeprowadzić kontrolę?

Zgodnie z ustawą (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776 ) z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art.26a, ust. 10) Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrolę pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie:

 • danych zawartych w dokumentach;
 • wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników.

W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości, wynikających z przeprowadzonej kontroli Prezes Zarządu Funduszu może wydać decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dotychczas dofinansowania lub postanowienie o wstrzymaniu dofinansowania do czasu zwrotu wypłaconego wcześniej świadczenia.

Decyzja obowiązuje od dnia wydania. Istnieje możliwość odwołania się od niej, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli, za pomocą wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, który składa się do Prezesa Zarządu Funduszu.

Utrudnienie lub udaremnienie przeprowadzenia kontroli osobie do tego upoważnionej w tym: składanie fałszywych lub niepełnych wyjaśnień, a także odmowa ich złożenia zgodnie z art. 56b, ust. 1 wspomnianej wcześniej ustawy - podlega karze grzywny w wysokości do 5000 zł.

Termin przedawnienia roszczeń PFRON wynosi 5 lat, co oznacza, że wnioski wykraczające poza ten okres są niezasadne.

kadrowe-srody-bezplatne-webinary

Jak wygląda kontrola z PFRON?

Zasady przeprowadzenia kontroli regulowane są przez rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. Zgodnie ze znajdującymi się w niej zapisami kontrola może zostać przeprowadzona jako:

 • kompleksowa – obejmująca całokształt działań podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie;
 • problemowa – obejmująca sprawdzenie realizacji wybranego zadania lub grupy zadań realizowanych przez podmiot kontrolowany;
 • sprawdzająca – której celem jest stwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych;
 • doraźna – której celem jest zbadanie prawidłowości działania podmiotu kontrolowanego w zakresie określonego zagadnienia wynikającego ze skargi, wniosku lub informacji pochodzących ze środków komunikacji społecznej;
 • okresowa – której celem jest zbadanie spełniania przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej warunków i obowiązków, o których mowa ustawie;

Ustaleń dokonuje się na podstawie zebranych w trakcie kontroli dowodów, zgodnych z zastanym stanem faktycznym. Wśród dowodów wyróżnia się: dokumenty, wyniki oględzin, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia, zeznania świadków i opinie biegłych.

Kierownik podmiotu kontrolowanego ma obowiązek zapewnić kontrolującym możliwość swobodnego wstępu oraz poruszania się po terenie kontrolowanego obiektu, w miarę możliwości zamykane pomieszczenie, w którym można przeprowadzić kontrolę oraz wyznaczone miejsce do przechowywania zabezpieczonych przedmiotów lub dokumentów.

Wyniki przeprowadzonej kontroli opisywane są w protokole, który powinien zawierać:

 • pełną nazwę kontrolowanego podmiotu, adres oraz dane kierownika kontrolowanego podmiotu;
 • datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z uwzględnieniem ewentualnych przerw w kontroli;
 • imiona i nazwiska: kontrolujących, pracowników podmiotu kontrolowanego uczestniczących w kontroli a także osób składających zeznania lub wyjaśnienia w trakcie;
 • określenie miejsca, zakresu oraz okresu objętego kontrolą;
 • opis stanu faktycznego stwierdzonego w kontroli, z uwzględnieniem nieprawidłowości i naruszeń prawa, wraz z przyczynami powstania, zakresem i skutkami z nich wynikającymi, jak też wskazanie osób odpowiedzialnych za nie;
 • określenie stwierdzonych zagrożeń, opis załączników będących częścią protokołu a także informację o możliwości odwołania się od decyzji zawartych w protokole

Co istotne organ kontrolujący ma obowiązek poinformować kierownika podmiotu kontrolowanego o miejscu, zakresie oraz terminie kontroli na 7 dni przed jej realizacją. Dodatkowo przed przystąpieniem do kontroli, kontrolujący zobowiązani są okazać swoje dokumenty tożsamości wraz z upoważnieniem do przeprowadzenia obserwacji.

Pytania i odpowiedzi:

Czym jest PFRON? PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dział administracji publicznej, zajmujący się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami

Czy PFRON może przeprowadzić kontrolę? Tak, może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w zakresie danych zawartych w dokumentach oraz wysokości miesięcznego dofinansowania. Termin przedawnienia roszczeń PFRON wynosi 5 lat, co oznacza, że wnioski wykraczające poza ten okres są niezasadne.

Jak wygląda kontrola z PFRON? W zależności od powodu przeprowadzenia kontroli, może być ona kompleksowa, problemowa, sprawdzająca, doraźna lub okresowa. Niezależnie od kontrolowanego obszaru, organ ją przeprowadzający ma obowiązek uprzedzić o fakcie kierownika podmiotu kontrolowanego na 7 dni przez rozpoczęciem działań.

Daniel Pałyga
Daniel Pałyga

Trener

Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, wykładowca na uczelni wyższej, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.