Nowe kwoty odpisu na ZFŚS w 2024 r - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

Nowe kwoty odpisu na ZFŚS w 2024 r - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

W 2024 roku wzrasta wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W obecnym roku podstawą naliczania odpisu na ZFŚS jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 roku lub w drugiej połowie 2023 roku. Dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej w 2023 roku GUS opublikował 16 lutego bieżącego roku. Poznaj nowe kwoty odpisu na ZFŚS na 2024 r.

Spis treści:

Co przyjmuje się za podstawę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Należy podkreślić, że podstawa odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w ubiegłym roku, lub w drugiej połowie roku ubiegłego, jeżeli przeciętna wartość wynagrodzenia z tego okresu była wyższa. Odpis podstawowy na ZFŚS wynosi 37,5% (na jednego zatrudnionego) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku ubiegłym lub jego drugiej połowie, jeżeli wartość przeciętnego wynagrodzenia w tym okresie była wyższa. 

Odpis na ZFŚS w 2024 roku odmrożono

Należy zauważyć, że przez przeciętne wynagrodzenia w 2023 roku określono wynagrodzenie z drugiej połowy 2019 roku i drugiej połowy 2021 roku. 1 stycznia 2024 roku odmrożono wartość odpisu na ZFŚS. Obecnie odpis podstawowy liczony jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugiej połowie 2023 roku. W drugiej połowie 2023 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 6445,71 zł i to właśnie ta kwota stanowi podstawę do naliczania odpisów w 2024 roku.

Wysokość kwoty odpisu na ZFŚS – wartości procentowe

Wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku

 • Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 roku, które wynosiło 6445,71 zł.
 • Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki wynosi 5%, w drugim roku nauki wynosi 6%, a w trzecim roku nauki wynosi 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 roku, które wynosiło 6445,71 zł.
 • Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika, który wykonuje pracę w warunkach szczególnych lub pracę o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 roku, które wynosiło 6445,71 zł.
 • Wysokość odpisu podstawowego może zostać zwiększona o 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 roku, które wynosiło 6445,71 zł, na każdą z osób, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 • Pracodawcy, którzy sprawują opiekę socjalną nad rencistami i emerytami, w tym również ze zlikwidowanych zakładów pracy, mają prawo zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 roku, które wynosiło 6445,71 zł, na każdego emeryta i rencistę, który uprawniony jest do tej opieki.
 • Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę, która odpowiada 7,5 punktu procentowego tego odpisu, mają prawo zwiększyć ZFŚS na każdą osobę zatrudnioną o 7,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 roku, które wynosiło 6445,71 zł, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Kwoty odpisu na ZFŚS w 2024 r: pracownicy zatrudnieni w tzw. normalnych warunkach, warunkach szczególnych oraz pracownicy młodociani

Zgodnie z art.5 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, co do zasady, wysokość odpisu podstawowego ustalana była na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub jego drugim półroczu, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło wyższą kwotę.  Co ciekawe, przepis ten nie był stosowany od 2012 roku. Przez lata odpis na ZFŚS ustalany był na podstawie wynagrodzenia wskazanego w ustawie okołobudżetowej. 

Po wielu latach “mrożenia” w 2024 roku ustawodawca “odmroził” odpis. W 2024 roku podstawą do naliczania odpisu na ZFŚS jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne gospodarki narodowej w drugim półroczu 2023 roku. Zatem odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku wynosi:

 • 2417,14 zł – to kwota odpisu podstawowego na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (37,5%),
 • 3222,86 zł – to kwota odpisu podwyższonego na pracownika wykonującego pracę na pełen etat i wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50%),
 • 322,29 zł – to kwota odpisu na pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki (5%),
 • 386,74 zł – to kwota odpisu na pracownika młodocianego w drugim roku nauki (6%),
 • 451,20 zł – to kwota odpisu na pracownika młodocianego w trzecim roku nauki (7%),
 • 402,86 zł – to kwota zwiększenia odpisu na każdą z osób, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę, który uprawnionego jest do opieki socjalnej.

Poznaj wszystkie nowe zasady obliczania odpisu:

kwoty odpisu na zfśs

Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych a świadczenie urlopowe

Przypomnijmy, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych mają obowiązek utworzyć pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników oraz pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, jeżeli z wnioskiem o utworzenie Funduszu wystąpi zakładowa organizacja związkowa.  Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników, decyzję o założeniu ZFŚS podejmują dobrowolnie. Pracodawca, zamiast tworzenia ZFŚS może wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe. Należy jednak podkreślić, że świadczenie urlopowe nie przysługuje osobom, które współpracują z firmą na podstawie umowy zlecenie lub innej umowy cywilnoprawnej. 

W 2024 roku osoby, które zatrudnione są u pracodawców, którzy nie utworzyli Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mogą otrzymać co najmniej 500 zł więcej niż w latach poprzednich. Warunkiem jest skorzystanie z co najmniej 14 dni urlopu. Podwyższenie kwoty świadczenia urlopowego w 2024 roku spowodowane jest “odmrożeniem” podstawy naliczania ZFŚS. 

Należy pamiętać, że odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obliczany jest na podstawie zatrudnienia w danym roku kalendarzowym u danego pracodawcy. Do 31 maja 2024 roku, pracodawca powinien przelać na odrębne konto pierwszą część, która wynosi 75% równowartości odpisów. Druga transza powinna zostać przekazana do 30 września 2024 roku. Na koniec danego roku sporządzana jest korekta na podstawie rzeczywistego stanu zatrudnienia. 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pigułce

Na co przeznaczyć można środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Środki zgromadzone na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczone mogą zostać na szczegółowo określone cele takie jak:

 • pomoc na cele mieszkaniowe (zwrotna lub bezzwrotna) np. pożyczka mieszkaniowa,
 • pomoc materialno-rzeczowa lub finansowa np. zapomoga z powodu zdarzeń losowych,
 • opieka nad dziećmi w żłobkach lub klubach dziecięcych,
 • działalność sportowo-rekreacyjna,
 • działalność kulturalno-oświatowa,
 • wypoczynek np. dofinansowanie do urlopu.

Kto może korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Środki zgromadzone w ramach ZFŚS przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej dla pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami danego zakładu pracy i ich rodzin oraz osób wskazanych przez pracodawcę. 

Przepisy określają, że przyznanie omawianych świadczeń oraz ich wysokość zależne są od sytuacji życiowej, materialnej lub rodzinnej osób uprawnionych do korzystania z tej pomocy. 

Kto zarządza Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych?

Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zarządza pracodawca. Środki, które nie zostały wykorzystane w ubiegłym roku, przechodzą na rok kolejny. Należy podkreślić, że zgromadzone pieniądze nie podlegają egzekucji, wyjątkiem jest sytuacja, w której prowadzona jest egzekucja w związku ze zobowiązaniami Funduszu.

Dowiedz się, jak odliczać uwzględniając nowe kwoty odpisu na ZFŚS:

kwoty odpisu na zfśs

 

Katarzyna Tincel
Katarzyna Tincel

Trener

Ukończyła kierunek prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest wieloletnim pracownikiem państwowej instytucji kontrolnej. Posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli prawa pracy firm różnych branż, w tym w jednostkach sfery budżetowej, w stosowaniu prawa pracy w praktyce, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, w wydawaniu decyzji administracyjnych. Wielokrotnie współpracowała z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, a także z partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy). Posiada doświadczenie w zakresie stosowania procedur przeciwdziałających mobbingowi w zakładach pracy, stosowania odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej, z zakresu prawa administracyjnego, karnego i wykroczeniowego. Wieloletni wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej na kierunkach kadry i płace, finanse i rachunkowość, zarządzanie placówkami oświatowymi, bezpieczeństwo i higiena pracy. Wieloletni trener szkoleń z zakresu prawa pracy, w szczególności w obszarze: prawa pracy w podmiotach różnych branż, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zasad przetwarzania danych osobowych w prawie pracy, rodzicielstwa, zjawisk destruktywnych w środowisku pracy, a także współpracy ze związkami zawodowymi.