Ustawa o przedłużeniu legalnego pobytu obywateli Ukrainy w związku z konfliktem

Ustawa o przedłużeniu legalnego pobytu obywateli Ukrainy w związku z konfliktem

Legalny pobyt obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którzy przybyli na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy, co do zasady został wydłużony do 30 czerwca 2024 roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. specustawy ukraińskiej, która gwarantuje przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy w naszym kraju. 

Spis treści:

Nowelizacja specustawy ukraińskiej – legalny pobyt obywateli Ukrainy na terytorium RP do 30 czerwca 2024 roku

Rada Unii Europejskiej wydała decyzję, dotyczącą ochrony czasowej obywateli Ukrainy.  Ochrona ta została wprowadzona w marcu 2022 roku w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i została wydłużona do 4 marca 2025 roku. W Polsce nowelizacja Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego kraju gwarantuje legalny pobyt obywatelom Ukrainy, (którzy przybyli na terytorium Polski w terminie od dnia 24 lutego 2022 roku) do 30 czerwca 2024 roku. 

Nowelizacja specustawy ukraińskiej gwarantuje również wydłużenie ważności m.in. wizy krajowej, dokumentów tożsamości, kart pobytu oraz zezwolenie na pobyt czasowy. 

Polski Rząd chce rozpocząć prace nad wydłużeniem terminu obowiązywania specustawy ukraińskiej i zmianami merytorycznymi. Rozpoczęcie prac ma zostać poprzedzone konsultacjami z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i zainteresowanymi podmiotami. 

Wydłużenie ważności kart pobytu, wiz krajowych i zezwoleń czasowych

Nowelizacja przepisów tzw. specustawy ukraińskiej powoduje wydłużenie:

 • ważności wiz krajowych,
 • ważności zezwoleń czasowych,
 • terminu do opuszczenia przez obywateli Ukrainy terytorium Polski,
 • terminu dobrowolnego powrotu Ukraińców,
 • ważności kart pobytu,
 • ważności polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,
 • ważności zgody na pobyt tolerowany.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, do 30 czerwca 2024 roku mogą przebywać legalnie na terytorium RP. 

Co z obywatelami Ukrainy po 4 marca 2024 roku?

Należy jeszcze raz podkreślić, że nowelizacja specustawy ukraińskiej podpisana przez Prezydenta Polski wydłuża legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce do 30 czerwca 2024 roku. 

Do 30 czerwca 2024 roku wydłużono:

 • okres ważności wiz krajowych, kart pobytu, zezwoleń na pobyt czasowych, polskie dokumenty tożsamości cudzoziemca i zgody na pobyt tolerowany,
 • okres tymczasowego wykorzystania oddanego do użytku obiektu budowlanego, niespełniającego wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych, dopuszczonych na potrzeby zamieszkania zbiorowego dla obywateli Ukrainy,
 • termin do opuszczenia terytorium Polski przez obywatela Ukrainy,
 • okres, w którym pobyt obywatel Ukrainy uznawany jest za legalny w Polsce na podstawie wizy Schengen wydanej przez polski organ lub organ innego państwa ze strefy Schengen.

Do 31 sierpnia 2024 roku wydłużono legalny okres pobytu obywateli Ukrainy w przypadku:

 • osób, które w roku szkolnym 2022/2023 (nie później) rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych. W przypadku osób małoletnich również ich rodziców i opiekunów,
 • osób, które do 30 czerwca 2024 roku będą pobierać naukę w przedszkole lub szkole w ukraińskim systemie oświaty, wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość. W przypadku osób małoletnich również ich rodziców i opiekunów,
 • osób, które w dniu 30 czerwca 2024 roku będą realizowały obowiązek szkolny, w przypadku osób małoletnich również ich rodziców i opiekunów.

Do 30 września 2024 roku przedłużono okres legalnego pobytu na terytorium Polski dla obywateli Ukrainy, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. W przypadku osób małoletnich termin ten dotyczy również ich rodziców i opiekunów.

Wydłużenie pozwoleń dla personelu medycznego

Nowelizacja przepisów zakłada również wydłużenie okresu, w którym obywatele Ukrainy, którzy uzyskali kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty (poza terytorium Unii Europejskiej) mają zgodę na wykonywanie swojego zawodu. Należy podkreślić również, że wydłużono okres, w którym można przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Okres, o którym mowa, został wydłużony do 28 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 roku.

Kliknij grafikę poniżej i dowiedz się więcej na temat zatrudniania pracowników w 2024 roku:

Przepisy podatkowe – zmiany do końca roku

Nowelizacja specustawy ukraińskiej spowodowała również wydłużenie preferencji podatkowych do 31 grudnia 2024 roku. Obowiązujące preferencje podatkowe polegają m.in. na tym,  że pomoc humanitarna otrzymana po 23 lutego 2022 roku przez obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj ze względu na działania wojenne,  została zwolniona z opodatkowania podatkiem PIT. Dodatkowo obywatele Ukrainy mają możliwość odliczenia darowizn, które zostały przekazane po 23 lutego 2022 roku. Odliczenia można dokonać na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych. 

Przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy - podsumowanie

Podsumowując, co do zasady legalny pobyt na terytorium Polski został, wydłużony obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  do 30 czerwca 2024 roku. Pobyt w Polsce uznaje się za legalny dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli terytorium naszego kraju po 24 lutego 2022 roku.

To też może Cię zainteresować:

 

Paweł Jaworski
Paweł Jaworski

Trener

Były funkcjonariusz Staży Granicznej z blisko 10 letnim doświadczeniem, które zdobywał zarówno w kraju m.in. w zespołach ds. migracji oraz kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce jak i poza jego granicami w ramach współpracy z Agencją Frontex. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu, które nabył m.in. w strukturach Komendy Głównej Staży Granicznej w Warszawie. Współpracuje z przedsiębiorcami, prawnikami oraz instytucjami administracji państwowej, świadcząc wysokiej jakości doradztwo w zakresie pobytu oraz zatrudnienia obcokrajowców na terenie Polski. Specjalizuje się w sprawach związanych z obszarem prawa migracyjnego, postępowań administracyjnych oraz występuje w roli pełnomocnika swoich klientów. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentacji klientów przed organami administracyjnymi oraz udziela wsparcia merytorycznego w czasie postępowań sądowych. Nasz ekspert prowadził dziesiątki kontroli legalności zatrudnienia i postępowań administracyjnych.