E-doręczenia – nowa data wdrożenia e-doręczeń dla podmiotów publicznych i przedsiębiorców

E-doręczenia – nowa data wdrożenia e-doręczeń dla podmiotów publicznych i przedsiębiorców

Koniec roku 2023 przyniósł nam kolejne już przesunięcie wdrożenia e-doręczeń.  W Dzienniku Ustaw został opublikowany komunikat ministra cyfryzacji, który określił nowy termin wprowadzenia e-doręczeń. Zgodnie z tym ogłoszeniem obowiązek ten został przesunięty z 30 grudnia ubiegłego roku na 1 października 2024 roku. Zmiana terminu wdrożenia obowiązku korzystania z e-doręczeń stała się możliwa po przyjęciu przez Sejm, w dniu 13 grudnia ubiegłego roku, nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zmiany te zostały oficjalnie zatwierdzone przez prezydenta, który podpisał nowelizację 16 grudnia.

Spis treści:

E-doręczenia – nowy obowiązek dla przedsiębiorców

E-doręczenia to nowy obowiązek w postaci nowej formy komunikacji pomiędzy obywatelami oraz przedsiębiorcami a administracją publiczną, czyli podmiotami publicznymi. Ta nowa forma komunikacji ma być równorzędna z dotychczasową przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub z doręczeniem osobistym.

Chcesz dowiedzieć się jak obsługiwać system e-doręczeń?

Kliknij poniższą grafikę i poznaj program szkolenia, na którym dowiesz się jak go obsługiwać:

e-doręczenia - od kiedy

Czy obowiązek stosowanie e-doręczeń dotyczy każdego?

Dla osób, które są wykluczone cyfrowo, przewidziano tzw. publiczną usługę hybrydową (PUH). W przypadku korzystania z tej usługi korespondencja ze strony podmiotów publicznych będzie docierać w formie papierowej, natomiast w urzędach będzie zapisana cyfrowo.

Jakich podmiotów publicznych dotyczą doręczenia elektroniczne?

Obowiązek wysyłania i odbierania dokumentów poprzez system e-doręczeń będą miały podmioty publiczne.

Zobowiązane do posiadania adresu do e-doręczeń będą również firmy oraz zawody zaufania publicznego (np. notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi).

Nie będzie natomiast obowiązkowe korzystanie z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego przez obywateli. W przypadku kiedy obywatel nie utworzy skrzynki do e-doręczeń podmiot publiczny wykorzysta usługę hybrydową co oznacza, że dokumenty zostaną wysłane elektronicznie następnie wydrukowane przez Pocztę Polską i dostarczone obywatelowi w formie papierowej. 

E-doręczenia – nowe harmonogramy, terminy wdrożenia

Zgodnie z Komunikatem ministra cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2023r. ogłoszony został nowy harmonogram wdrożeń e-doręczeń dla poszczególnych jednostek.

Zgodnie z harmonogramem 1 października 2024r. system e-doręczeń będzie musiał działać w:

 • organach administracji rządowej oraz jednostkach budżetowych, które obsługują te organy (zgodnie z vart. 155 ust. 1 ustawy),
 • innych organach władzy publicznej, w tym organach kontroli państwowej oraz ochrony prawa oraz we wszystkich jednostkach budżetowych, które obsługują te organy (zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy).
 • wszystkich Zakładach Ubezpieczeń Społecznych oraz zarządzanych przez niego funduszach oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (art. 155 ust. 3 ustawy).
 • Narodowym Funduszu Zdrowia (art. 155 ust. 4 ustawy).
 • agencjach wykonawczych, instytucjach gospodarki budżetowej, państwowym funduszu celowym, samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, uczelniach publicznych, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostkach organizacyjnych, państwowych i samorządowych instytucjach kultury, innych państwowych lub samorządowych osobach prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (art. 155 ust. 5 ustawy).
 • Jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich związkach, związkach metropolitarnych oraz samorządowych zakładach budżetowych.
 • Podmioty niepubliczne takie jak: Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, notariusz.
 • podmioty niepubliczne, które zarejestrowały się do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od 1 października 2024 r.

Kto jest zobowiązany do korzystania z systemu e-doręczeń później niż 1 stycznia 2025?

Termin 1 stycznia 2025r. będzie obowiązywał w:

 • innych podmiotach publicznych (art. 155 ust. 9 ustawy).
 • podmiotach niepublicznych zarejestrowane w KRS przed 1 października 2024 r. (art. 151 ust. 1 ustawy).
 • podmiotach niepublicznych składających wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) (art. 152 ust. 1 ustawy).

Kto musi korzystać ze skrzynki do e-doręczeń od 1 lipcaa 2025 roku?

Termin 1 lipca 2025r. będzie obowiązywał w:

 • podmiotach niepublicznych zarejestrowanych w CEiDG do 31 grudnia 2024 r. – w przypadku dokonywania zmian we wpisie po 30 czerwca 2025 r. (art. 152 ust. 2 ustawy).

A co z pocztą elektroniczną w podmiotach niepublicznych?

Termin 1 października 2026r. będzie obowiązywał w:

 • podmiotach niepublicznych zarejestrowanych w CEiDG do 31 grudnia 2024 r. (art. 152 ust. 3 ustawy)

E doręczenia - Od kiedy wchodzą w życie?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat e-doręczeń skorzystaj z naszych praktycznych szkoleń: E-doręczenia - Szkolenie dla sektora finansów publicznych

Adriana Głuchowska
Adriana Głuchowska

Trener

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń.