Jak obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w 2024 roku?

Jak obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w 2024 roku?

Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wynika z przepisów prawa pracy. Wysokość wspomnianego wynagrodzenia zależna jest od przyczyny absencji w miejscu pracy (zwolnienie lekarskie, przebywanie na zasiłku lub inne przyczyny). Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej wyodrębniło dwie metody obliczania wynagrodzenia w stawce stałej za dni miesiąca, w których pracownik nie przebywał w miejscu pracy.

Spis treści:

Zasada miesięcznego cyklu wypłacania wynagrodzenia za pracę

Należy wiedzieć, że Kodeks Pracy zawiera informacje o zasadach miesięcznego cyklu wypłacania wynagrodzenia. Artykuł 85 paragraf 1 Kodeksu pracy mówi o tym, że wynagrodzenie wypłacane powinno być co najmniej raz w miesiącu. Termin wypłaty wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc pracy powinien być stały i ustalony z góry. Należy podkreślić, że dokonanie wypłaty powinno odbyć się niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia. Przepisy jasno jednak wskazują, że musi odbyć się to w ciągu pierwszych 10 dni każdego miesiąca. Przepisy Kodeksu Pracy określają również, kiedy należy dokonać wypłaty wynagrodzenia, jeżeli przewidziany dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy. Zgodnie z omawianymi przepisami wynagrodzenie powinno zostać wypłacone w dniu poprzedzającym wspomniany dzień. 

Pracodawca zobligowany jest do wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej co najmniej raz w miesiącu w danym terminie, który określa regulamin pracy lub przepisy prawa pracy. Wynagrodzenia wypłacane jest na konto bankowe pracownika, chyba że złożył on wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Więcej na temat potrąceń na liście płac dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę poniżej i poznaj szczegóły.

Jak obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w 2024 roku?

Aby prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca, w której pracownik obecny był w pracy,  należy zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy dnia 29 maja 1996 roku. 

Nieobecność spowodowana złym stanem zdrowia a wynagrodzenie za część miesiąca

Paragraf 11 wspomnianego wyżej rozporządzenia określa, że aby prawidłowo obliczyć wysokość wynagrodzenia, które wypłacane jest w stawce stałej, należy postąpić następująco. W przypadku, w którym pracownik przepracował jedynie część miesiąca, zaś przez pozostałą część miesiąca otrzymał wynagrodzenie, które określone zostało w art. 92 Kodeksu pracy  (tzw. wynagrodzenie chorobowe), aby obliczyć wynagrodzenie za pracę, należy miesięczną stawkę wynagrodzenia pracownika podzielić przez 30, a następnie otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni, w których pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Uzyskaną kwotę należy odjąć od wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi za cały miesiąc pracy.

Należy zauważyć, że przepis ten stosowany jest nie tylko w razie czasowej niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby, ale również, gdy pracownikowi przysługuje zasiłek, który przewiduje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

Stawka wynagrodzenia za nieobecność w pracy spowodowaną innymi przypadkami  

Sposób obliczenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca z powodu absencji w pracy z innych powodów określa paragraf 12 wspomnianego wyżej rozporządzenia z dnia 29 maja 1996 roku. Aby obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, dla pracownika, które ustalono w stawce stałej, należy postąpić następująco. W przypadku, w którym nieobecność pracownika nie była spowodowana chorobą, lecz inną przyczyną, przez którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, należy miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu, a następnie otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni, w których pracownik był nieobecny z przyczyn niezwiązanych ze stanem zdrowia. Otrzymaną w ten sposób kwotę należy odjąć od miesięcznego wynagrodzenia za pracę. 

Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby pracownika, przebywania na zasiłku lub z tytułu wypadków przy pracy

Przypomnijmy, że zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby pracownika, przebywania na zasiłku lub z tytułu wypadków przy pracy zostały opisane w paragrafie 11 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku. Aby obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, należy:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia pracownika podzielić przez 30,
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni, w których pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim,
 • otrzymaną kwotę odjąć od wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi za cały miesiąc.

Jak obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w takim wypadku?Sprawdźmy, jak wygląda to w praktyce!

W marcu 2024 roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach 11-17. Stałe miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 6600 zł. Aby obliczyć wynagrodzenie za pracę za przepracowaną część miesiąca (czyli od 1 do 10 marca oraz 18 do 31 marca) należy:

 1. miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30, czyli 6600 zł: 30 dni = 220 zł
 2. otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni, w których pracownik był nieobecny z powodu choroby, czyli 220 zł x 7 dni choroby = 1540 zł
 3. następnie należy odjąć otrzymaną kwotę od miesięcznego wynagrodzenia, czyli 6600 zł - 1540 zł = 5060 zł

Za marzec 2024 roku pracownik, który okazał niezdolność do pracy z powodu choroby w dniach 11-17 marca, powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 5060 zł. 

Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadkach niezwiązanych z chorobą pracownika

W sytuacji, w której nieobecność pracownika spowodowana była przypadkami niezwiązanymi z chorobą, przy obliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca należy zastosować przepisy uwzględnione w paragrafie 12 wyżej opisanego rozporządzenia. Aby obliczyć wynagrodzenia pracownika, który był nieobecny w pracy z powodów innych niż choroba i za ten czas nie przysługuje mu prawo do wynagrodzenia, należy:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin, w których pracownik był nieobecny w pracy,
 • otrzymaną kwotę odjąć od wynagrodzenia za miesiąc pracy. 

Więcej na temat zatrudnienia i zwalniania pracowników dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę i dowiedz się więcej.

Jak obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w takim wypadku? Sprawdźmy, jak wygląda to w praktyce!

Pracownik w kwietniu 2024 roku postanowił skorzystać z dwóch dni urlopu bezpłatnego. Należy podkreślić, że pracownik ten wykonuje swoją pracę przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) po 8 godzin dziennie. Dwudniowy bezpłatny urlop oznacza zatem 16 godzin nieobecności w pracy. W kwietniu 2024 wymiar czasu pracy wynosił 168 godzin. Wysokość wynagrodzenia pracownika to 5000 zł w stałej stawce miesięcznej. Aby obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, należy:

 1. miesięczne wynagrodzenie podzielić przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu, czyli 5000 zł : 168 godzin = 29,76 zł
 2. otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika, czyli 29,76 zł x 16 godzin = 476,16 zł
 3. otrzymaną kwotę należy odjąć od wynagrodzenia pracownika za miesiąc pracy, czyli 5000 zł - 476,16 zł = 4523,84 zł

Wynagrodzenie pracownika w kwietniu 2024 roku z powodu 16 godzin urlopu bezpłatnego powinno wynieść 4523,84 zł. 

Należy pamiętać również, że przepis ten ma także zastosowanie w przypadku, w którym okres zatrudnienia pracownika nie obejmuje pełnego miesiąca a umowa, wygasa w trakcie miesiąca.

Więcej na temat naliczania wynagrodzeń dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę i poznaj szczegóły.

Maciej Derwisz
Maciej Derwisz

Trener

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej.  Ekspert wykorzystania programu Microsoft Excel w pracy działów księgowo-kadrowych.