Kilka miejsc pracy w umowie o pracę

Kilka miejsc pracy w umowie o pracę

Coraz częściej możemy zauważyć, że pracownicy nawiązują więcej niż jeden stosunek pracy. Oznacza to, że świadczą oni pracę dla więcej niż jednego pracodawcy lub dostają propozycję od obecnego pracodawcy, w celu podjęcia dodatkowego etatu. Umowa o pracę zawiera mimo wszystko sztywne unormowania – w takim razie, czy pracownik może mieć kilka umów o pracę lub posiadać kilka miejsc pracy w umowie o pracę?

 1. Co to jest umowa o pracę?
 2. Miejsce pracy w umowie o pracę – określenie miejsca pracy w umowie u pracę
 3. Dwa miejsca pracy w umowie o pracę
 4. Czy miejscem pracy może być miejsce zamieszkania pracownika?
 5. Czy pracownik może mieć dwie umowy o pracę?
 6. Dwie umowy o prace u tego samego pracodawcy – czy to możliwe?
 7. Kilka umów o pracę a czas pracy
 8. Podwójne korzyści?

Co to jest umowa o pracę?

Umowa o pracę zobowiązuje obie strony, czyli pracownika i pracodawcę, do wypełniania względem siebie określonych obowiązków. Każdej ze stron umowy przysługują też pewne przywileje. Podpisując umowę o pracę, zobowiązujemy się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Druga strona umowy, czyli pracodawca, zobowiązuje się zapewnić pracownikowi wynagrodzenie za pracę. Nie można jednak mówić o stosunku pracy, jeśli nie zaistniały określone przesłanki, takie jak: podporządkowanie pracownika poleceniom pracodawcy, świadczenie pracy osobiście, wykonywanie pracy za wynagrodzeniem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Umowy o pracę regulowane są oczywiście przez przepisy Kodeksu Pracy.

Miejsce pracy w umowie o pracę – określenie miejsca pracy w umowie u pracę

Obowiązkowym elementem, który powinien pojawić się w umowie o pracę jest zapis dotyczący stałego miejsca wykonywania pracy. Może być ono określone w różny sposób, jednak w każdym przypadku powinno odzwierciedlać faktyczne miejsce wykonywania pracy przez pracownika. Warto zauważyć, że art. 29 § 1. pkt 1 Kodeksu Pracy nie zawiera zarówno definicji miejsca pracy, jak i również nic nie wspomina na temat sposobu jego określenia. W tej sytuacji wato posłużyć się definicją czasu pracy, zgodnie z którą jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. miejsce pracy w umowie o pracę

Dwa miejsca pracy w umowie o pracę

W standardowej sytuacji pracodawca podpisuje z pracownikiem umowę o pracę na określony czas ze wskazaniem konkretnego stanowiska pracy. Jak mówi Kodeks Pracy, umowa o pracę powinna zawierać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności:

 • Rodzaj pracy;
 • Miejsce wykonywania pracy;
 • Wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 • Wymiar czasu pracy;
 • Termin rozpoczęcia pracy.

Miejsce wykonywania obowiązków stanowi jedno z podstawowych postanowień umowy o pracę. Mimo że Kodeks Pracy posługuje się „miejscem pracy” w liczbie pojedynczej – nie można wykluczyć sytuacji, w której strony ustalą, że podwładny będzie świadczył pracę w kilku miejscach. W takiej sytuacji należy wskazać w umowie każde z nich.

Czy miejscem pracy może być miejsce zamieszkania pracownika?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego Izby Pracy z dnia 1 kwietnia 1985 roku - miejscem wykonywania pracy może być każde miejsce dowolnie oznaczone przez strony stosunku pracy. Może to być także miejsce zamieszkania (stałego pobytu) pracownika.

Czy pracownik może mieć dwie umowy o pracę?

Powszechnie obowiązujące przepisy nie zabraniają pracownikowi pracy na dwie umowy o pracę. Nie ma on też obowiązku informowania o tym swojego pracodawcy. Czynnikiem, który może uniemożliwić podjęcie dodatkowej pracy, jest podpisanie umowy o zakazie konkurencji.

Dwie umowy o prace u tego samego pracodawcy – czy to możliwe?

Kodeks Pracy nie zawiera wyraźnego zakazu zawierania dwóch umów o pracę z jednym pracownikiem przez tego samego pracodawcę. Jest to możliwe, gdy rodzaj pracy jest wyraźnie inny niż uzgodniony i jest wykonywany w podstawowym czasie pracy. Uwaga! Dwie umowy o pracę dla tego samego pracownika mogą być uznane przez organy kontrolne za próbę obejścia przepisów o czasie pracy i wynagradzaniu za godziny nadliczbowe, zwłaszcza gdy pierwotny zakres obowiązków pracownika będzie podobny do tego przypisanego do nowego zatrudnienia. miejsce pracy w umowie o pracę

Kilka umów o pracę a czas pracy

Pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie dwóch umów o pracę, powinien pamiętać, ze w takim wypadku muszą być zachowane odpowiednie przerwy w świadczeniu pracy, by pracownik miał zagwarantowany odpoczynek na regenerację sił. Natomiast, gdy praca świadczona jest u dwóch różnych pracodawców, może to być praca nawet na dwa pełne etaty. W tej sytuacji należy jednak pamiętać, że pracownik musi mieć zagwarantowany zarówno odpoczynek dobowy, jak i tygodniowy.

Podwójne korzyści?

Pracodawca musi prowadzić rozliczenie czasu pracy dla każdego ze stosunków pracy - wynagrodzenie liczone jest oddzielnie dla każdego z nich i podlega odrębnej ochronie. Pracownik ma z każdego stosunku naliczane uprawnienia pracownicze, takie jak prawo do urlopu. Z każdego z nich ma też prawo do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego i urlopów bezpłatnych, szkoleniowych i okolicznościowych. Jak widzimy, posiadanie kilku umów o pracę lub kilku miejsc świadczenia pracy w umowie o pracę – jest możliwe. Jest to dosyć skomplikowana procedura – natomiast jest jak najbardziej możliwa. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu umów o pracę lub innych aspektów związanych z zatrudnianiem pracownika – zapraszamy Cię do sprawdzenia naszej aktualnej oferty szkoleniowej: szkolenia online dla firm.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.