Porozumienie trójstronne

Porozumienie trójstronne

Z porozumieniem trójstronnym mamy do czynienia w sytuacji, gdy w jedną sprawę zaangażowane są trzy podmioty i dojdą do wspólnego konsensusu. Podmiotami w porozumieniu trójstronnym mogą być trzy firmy, organizacje lub osoby, jednakże porozumienie trójstronne najczęściej zawierane jest pomiędzy trzema firmami.

  1. Czym jest porozumienie trójstronne?
  2. Porozumienie trójstronne z pracownikiem
  3. Porozumienie trójstronne przy przejściu pracownika do innej firmy
  4. Porozumienie trójstronne w sprawie wypożyczenia pracownika
  5. Porozumienie trójstronne w sprawie urlopu
  6. Porozumienie trójstronne – wzór

Zapraszamy do zapoznania się z treścią naszego artykułu.

Czym jest porozumienie trójstronne?

Porozumieniem trójstronnym nazywamy kompromis, który jest ustalany między trzema stronami. Aby mogło dojść do porozumienia trójstronnego, każdorazowo zabezpieczone musza zostać roszczenia i interesy wszystkich trzech stron. Co ważne, każda ze stron musi wyrazić zgodę na takie porozumienie. Podczas zawierania porozumienia trójstronnego bardzo ważna jest jednomyślność wszystkich zaangażowanych stron.

Często spotykaną praktyką jest tzw. trójstronne porozumienie kompensacyjne. Takie porozumienie jest najczęściej wykorzystywane do rozwiązywania zatorów płatniczych, które polegają na tym, że firma A, która ma spłacić należności firmie B, która z kolei jest dłużnikiem firmy C, zamiast przekazywać pieniądze firmie B, od razu przekazuje je na konto w firmy C, informując ją, że działa z polecenia firmy B. Takie trójstronne porozumienie kompensacyjne pozwala za pomocą jednej wpłaty zaspokoić roszczenia dwóch zobowiązań.

Porozumienie trójstronne z pracownikiem

Z porozumieniem trójstronnym w kontekście pracy mamy do czynienia najczęściej w sytuacji:

  • przeniesienia pracownika z jednej firmy do drugiej;
  • wypożyczenie pracownika;
  • przenoszenia urlopu wypoczynkowego pracownika z jednej firmy do drugiej.

sklep-centrum-szkolen-verte

Porozumienie trójstronne przy przejściu pracownika do innej firmy

Jedną z sytuacji, w której może zostać wykorzystane porozumienie trójstronne, jest przejście pracownika do innej firmy. Oczywiście takie sytuacje zdarzają się dosyć rzadko, jednakże są całkowicie dopuszczalne. Należy jednak pamiętać o jednej bardzo ważniej rzeczy – zgodnie z obowiązującym prawem, jedynym sposobem na rozwiązanie umowy o pracę jest złożenie wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik. Oznacza to, że porozumienie trójstronne dotyczące przejścia pracownika do innego zakładu, powinno zostać poprzedzone rozwiązaniem umowy z poprzednim pracodawcą (nawet jeśli wszyscy wyrazili zgodę na transfer).

Decyzje o takim stanie rzeczy podjął Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 31 stycznia 1977 roku, sygnatura akt I PRN 141/76 (OSNC 1977/8/147) zgodnie, z którym:

„(…) zmiana pracy w wyniku porozumienia zakładów następuje wówczas, gdy porozumienie to jest połączone z rozwiązaniem stosunku pracy między pracownikiem i dotychczasowym zakładem pracy i nawiązaniem przez tego pracownika stosunku pracy z nowym zakładem pracy (…)”.

Co więcej pracownik, który w skutek porozumienia trójstronnego został przeniesiony do innej firmy, ma prawo wypłaty odprawy pieniężnej. Mówi nam o tym art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (gdy zatrudnia on co najmniej 20 pracowników). Zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli pracownik w wyniku porozumienia trójstronnego zmienia firmę, ma prawo do odprawy pieniężnej od poprzedniego pracodawcy.

Porozumienie trójstronne w sprawie wypożyczenia pracownika

Porozumienie trójstronne może zostać wykorzystane również w sytuacji wypożyczenia pracownika. Najczęściej dochodzi do takich sytuacji w momencie, gdy brakuje specjalistów w bardzo wąskiej dziedzinie. Zgodnie z artykułem 174 Kodeksu Pracy pracodawca ma prawo udzielić podwładnemu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania zadań w innej firmie. W takim przypadku między wszystkimi stronami podpisuje się specjalne porozumienie dokładnie opisujące zasady wypożyczenia.

Dokument powinien określać czas wypożyczenia pracownika oraz zasady wypłaty wynagrodzenia przez drugie przedsiębiorstwo. Skoro pracownik otrzymuje urlop bezpłatny, to firma wypożyczająca przejmuje obowiązek zapłaty za wykonaną pracę.

kadrowe-srody

Porozumienie trójstronne w sprawie urlopu

Porozumienie trójstronne oprócz przejęcia i wypożyczenia pracownika może obejmować również kwestie urlopowe. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego nowy pracodawca może „przejąć” uprawnienia nowo zatrudnionej osoby. Oznacza to, że poprzedni pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, ponieważ pracownik może z niego dowolnie skorzystać w następnym zakładzie pracy.

Prawa do urlopu wypoczynkowego nie zawsze stanowią część porozumienia trójstronnego. W takiej sytuacji poprzedni pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent w formie pieniężnej. Jeżeli tego nie zrobi, pracownik ma prawo dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Warto przy tym zaznaczyć, że przejęcie prawa do urlopu nie zostało w żaden sposób umotywowane w Kodeksie Pracy. Jest ono zatwierdzone jedynie przez orzecznictwo sądowe. Oznacza to, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą nie uznać porozumienia trójstronnego i potraktować całą sytuację jak złamanie prawa.

Jeśli zatem firmy zdecydowały się na porozumienie trójstronne dotyczące przeniesienia praw urlopowych, to taki dokument powinien być dołączony do świadectwa pracy, w którym znajduje się informacja o niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym.

Porozumienie trójstronne – wzór

Kodeks Pracy nie reguluje w żaden sposób zasad sporządzania porozumienia trójstronnego. W związku z tym, nie istnieje jeden wzór którym powinny kierować się poszczególne strony przy pożądaniu takiego pisma, lecz przyjmuje się, że taki dokument musi zawierać kilka podstawowych elementów. Należą do nich przede wszystkim dane dotyczące wszystkich stron biorących udział w porozumieniu. Oznacza to, że pismo podaje imię i nazwisko pracownika, jego dane kontaktowe oraz dokładne informacje odnoszące się do dwóch firm: nazwy, adresy siedzib, numery NIP.

Oczywiście najważniejszymi kwestiami, które powinny znaleźć się w taki porozumieniu są nowe zasady, jakie mają obowiązywać w określonym czasie. Jeżeli porozumienie trójstronne dotyczy wypożyczenia pracownika, w piśmie powinniśmy zamieścić informację o zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia, liczbie dni urlopowych i okresie, w jakim podwładny będzie pracował na rzecz innej firmy. Porozumienie trójstronne musi być sporządzone na piśmie i podpisane przez wszystkie trzy strony. Z reguły sporządza się je w trzech kopiach, tak by każda ze stron otrzymała dokument.

Daniel Pałyga
Daniel Pałyga

Trener

Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, wykładowca na uczelni wyższej, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.