Porozumienie trójstronne

Porozumienie trójstronne

Z porozumieniem trójstronnym mamy do czynienia w sytuacji, gdy w jedną sprawę zaangażowane są trzy podmioty i dojdą do wspólnego konsensusu. Podmiotami w porozumieniu trójstronnym mogą być trzy firmy, organizacje lub osoby, jednakże porozumienie trójstronne najczęściej zawierane jest pomiędzy trzema firmami.

  1. Czym jest porozumienie trójstronne?
  2. Porozumienie trójstronne z pracownikiem
  3. Porozumienie trójstronne przy przejściu pracownika do innej firmy
  4. Porozumienie trójstronne w sprawie wypożyczenia pracownika
  5. Porozumienie trójstronne w sprawie urlopu
  6. Porozumienie trójstronne – wzór

Zapraszamy do zapoznania się z treścią naszego artykułu.

Czym jest porozumienie trójstronne?

Porozumieniem trójstronnym nazywamy kompromis, który jest ustalany między trzema stronami. Aby mogło dojść do porozumienia trójstronnego, każdorazowo zabezpieczone musza zostać roszczenia i interesy wszystkich trzech stron. Co ważne, każda ze stron musi wyrazić zgodę na takie porozumienie. Podczas zawierania porozumienia trójstronnego bardzo ważna jest jednomyślność wszystkich zaangażowanych stron.

Powszechną praktyką jest zastosowanie tzw. trójstronnego porozumienia kompensacyjnego. W tego rodzaju umowie najczęściej sięga się po to, aby skutecznie wyeliminować opóźnienia w płatnościach. Opiera się to na schemacie, w którym przedsiębiorstwo A, mając do uregulowania należności wobec firmy B, będącej jednocześnie dłużnikiem firmy C, nie przekazuje bezpośrednio środków finansowych firmie B. Zamiast tego kwota ta jest niezwłocznie przekazywana na rachunek firmy C, jednocześnie informując ją, że dokonuje się tego na zlecenie firmy B. Takie rozwiązanie trójstronnego porozumienia kompensacyjnego umożliwia w ramach jednej transakcji zadośćuczynienie dla dwóch różnych zobowiązań.

Porozumienie trójstronne z pracownikiem

Z porozumieniem trójstronnym w kontekście pracy mamy do czynienia najczęściej w sytuacji:

  • przeniesienia pracownika z jednej firmy do drugiej;
  • wypożyczenia pracownika;
  • przenoszenia urlopu wypoczynkowego pracownika z jednej firmy do drugiej.

sklep-centrum-szkolen-verte

Porozumienie trójstronne przy przejściu pracownika do innej firmy

Porozumienie trójstronne w kontekście przejścia pracownika do innej firmy może wystąpić w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniany przez nową firmę, ale istnieją pewne powiązania lub zobowiązania między jego poprzednim pracodawcą a nowym pracodawcą.

Gdy pracownik przechodzi z jednej firmy do drugiej, zwłaszcza jeśli obie firmy są powiązane lub działają w tym samym sektorze, może wystąpić potrzeba trójstronnego porozumienia. W takim przypadku pracownik, poprzedni pracodawca i nowy pracodawca mogą zawrzeć umowę regulującą warunki przeniesienia, takie jak staż pracy, wynagrodzenie, benefity i inne aspekty związane z zatrudnieniem.

Warto zaznaczyć, że trójstronne porozumienie w tym kontekście nie jest powszechne i może wystąpić głównie w przypadkach, gdy istnieją specyficzne okoliczności, takie jak przeniesienie pracownika pomiędzy spółkami zależnymi lub w wyniku restrukturyzacji firm.
W rzeczywistości, większość przeniesień pracowników do innej firmy opiera się na dwustronnym porozumieniu między pracownikiem a nowym pracodawcą, w którym omawiane są warunki zatrudnienia w nowej firmie, w tym wynagrodzenie, benefity, obowiązki i inne aspekty. Poprzedni pracodawca może być zaangażowany w procesie jedynie w odniesieniu do kwestii takich jak okres wypowiedzenia lub przekazanie dokumentacji pracowniczej.

Porozumienie trójstronne w sprawie wypożyczenia pracownika

Porozumienie trójstronne w sprawie wypożyczenia pracownika odnosi się do sytuacji, w której trzy strony - pracownik, firma źródłowa (z której pracownik pochodzi) oraz firma docelowa (do której pracownik jest wypożyczany) - zawierają umowę w celu tymczasowego przeniesienia pracownika z jednej firmy do drugiej w celu realizacji określonego zadania lub projektu. Tego rodzaju porozumienie jest powszechne w sytuacjach, gdy firma docelowa potrzebuje określonych umiejętności lub ekspertyzy pracownika na ograniczony okres czasu.

Firma źródłowa i firma docelowa zobowiązane są do zawarcia umowy wypożyczenia pracownika. Umowa ta powinna określać warunki takie jak czas trwania wypożyczenia, wynagrodzenie pracownika podczas tego okresu, obowiązki i zadania, jakie będzie wykonywać oraz wszelkie inne aspekty związane z przeniesieniem pracownika.

Pracownik, który ma być wypożyczony, również musi wyrazić zgodę na takie wypożyczenie. Zazwyczaj jego zgoda jest wymagana przed przystąpieniem do realizacji porozumienia trójstronnego. Zgoda pracownika jest istotna, ponieważ może to wpływać na jego status, warunki pracy i inne kwestie. Umowa powinna również określać, co się stanie po zakończeniu okresu wypożyczenia. Czy pracownik wróci do firmy źródłowej, czy może istnieje opcja stałego zatrudnienia w firmie docelowej.

kadrowe-srody

Porozumienie trójstronne w sprawie urlopu

Porozumienie trójstronne, poza kwestiami dotyczącymi przejęcia i wypożyczenia pracownika, może również obejmować regulacje związane z urlopem. Na podstawie interpretacji wyroku Sądu Najwyższego, nowy pracodawca może "przejąć" uprawnienia pracownika przyjętego do pracy. W efekcie poprzedni pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, gdyż pracownik ma możliwość skorzystania z tych dni w nowym miejscu zatrudnienia.

Jest to osiągalne po uzyskaniu jasnej zgody zarówno obu pracodawców, jak i pracownika, a także po podpisaniu odpowiedniej umowy. Należy mieć na uwadze, że tego rodzaju działanie, takie jak umowa trójstronna dotycząca urlopu, nie posiada bezpośredniego oparcia w przepisach Kodeksu Pracy, lecz ma uzasadnienie w orzecznictwie. W praktyce oznacza to, że w przypadku kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP), inspektor może ocenić, że doszło do naruszenia przepisów prawa pracy.

Porozumienie trójstronne – wzór

Regulacje dotyczące zawierania porozumień trójstronnych nie zostały określone w sposób szczegółowy przez Kodeks Pracy. W rezultacie brak jest jednego standardowego wzoru, który miałby zastosowanie dla każdej sytuacji. Niemniej jednak istnieje kilka kluczowych elementów, które powinny być uwzględnione w takim dokumencie. Muszą być dostarczone dane dotyczące wszystkich stron zaangażowanych w porozumienie. Obejmuje to imię i nazwisko pracownika, jego dane kontaktowe, a także dokładne informacje odnośnie do obu firm, włączając nazwę, adres siedziby oraz numery NIP.

Bez wątpienia, istotą dokumentu są nowe ustalenia, które mają obowiązywać w określonym okresie. W przypadku, gdy porozumienie dotyczy wypożyczenia pracownika, należy wskazać zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia, określony urlop oraz termin, w jakim pracownik będzie świadczył pracę na rzecz drugiej firmy. Warto zaznaczyć, że porozumienie trójstronne musi zostać spisane na piśmie oraz podpisane przez wszystkie trzy strony. Zazwyczaj sporządza się ją w trzech egzemplarzach, by każda ze stron posiadała własny dokument.

Daniel Pałyga
Daniel Pałyga

Trener

Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, wykładowca na uczelni wyższej, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.