Wynagrodzenie pracowników samorządowych – Podwyżka i nowe tabele od 1 lipca 2023 r.

Wynagrodzenie pracowników samorządowych – Podwyżka i nowe tabele od 1 lipca 2023 r.

Samorząd Terytorialny, Komisja Wspólnoty Rządu oraz zespół orzekający w sprawach administracji, udzieliły pozytywnej opinii dla projektu opracowanego przez Radę Ministrów, w sprawie wynagrodzenie dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nowy regulamin wynagradzania ma wejść w życie 1 lipca 2023 roku. Jakie zmiany zaproponował resort? Jak prezentować ma się minimalne wynagrodzenie pracownika samorządowego ustalone przez nowe przepisy? Jak wygląda nowa wersja tabel zaszeregowania? Na wszystkie pytania dotyczące nowych rozporządzeń odpowiadamy w poniższym artykule. Jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, zapraszamy na nasze szkolenia z kadr i płac dla instytucji publicznych.

Spis treści:

Co to jest minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych?

Prace podjęte przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach nowego projektu zakładały aktualizację minimalnego wynagrodzenia, jakie otrzymują poszczególni pracownicy samorządowi za wykonywanie obowiązków w ramach umowy o pracę. Celem nowych rozporządzeń było także dostosowanie wynagrodzenia do minimalnych progów obowiązujących w roku 2023.

Regulacje obowiązujące w Polsce od 1 stycznia 2023 r., minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł brutto, natomiast od dnia 1 lipca 2023 r., kwota ta wzrasta do 3600 zł.

Jak ustala się maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych?

Początkowe założenia projektu uwzględniały podwyżki w zakresie kwot minimalnych wynagrodzenia zasadniczego, wykonywanego w oparciu o umowę o pracę, które zostało ustalone w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. Pierwsza kategoria zaszeregowania liczona od 3000 zł (obecnie 2150 zł), ostatnia kategoria zaszeregowania XXII do 4300 zł (obecnie 3600 zł). Oznacza to, że planowane podwyżki mieściły się w przedziale między 700 a 850 zł.

Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 1 lipca 2023 r.

Krajowa Sekcja Pracowników Administracyjnych i Obsługi Związku Nauczycielstwa Polskiego wniosła postulat mający na celu zrównanie minimalnego wynagrodzenia miesięcznego z minimalną płacą zasadniczą dotyczącą I kategorii zaszeregowania. Wnioskowano także o zmniejszenie kategorii dotyczących minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Nowa wersja projektowa uwzględniała następujące stawki wynagrodzenia: od 3300 zł – kategoria I (więcej o 1150 zł) oraz do 5200 zł – XX kategoria (więcej o 1600 zł).

Wszystkiego na temat wynagradzania według nowych zasad możesz dowiedzieć się na naszych szkoleniach z kadr i płac dla sektora finansów publicznych.

Prawo-pracy-w-JST-w-2023r.-zmiany-w-wynagrodzeniach-pracownikow-samorzadowych-od-1-lipca-2023r.-nowe-kategorie-zaszeregowania-szczegolowa-informacja-dodatkowa-aktualne-dokumenty-szkolenie-online

Tabela wynagrodzeń na stanowisku

Nowe rozporządzenie prowadzi również do scalenia tabel wynagrodzenia, które działają obecnie odrębnie dla urzędów (część D. Stanowiska we wszystkich urzędach) i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Przyczyny wejścia rozporządzenia rady ministrów i zmiany w minimalnym wynagrodzeń pracowników samorządowych

Większość zmian wymuszonych na rządzących, związanych z podwyżkami dla pracowników samorządowych, spowodowana była nieatrakcyjnym i mało konkurencyjnym poziomem, w odniesieniu do wynagrodzeń uzyskiwanych w sektorze prywatnym.

Nowością jest również dopisanie do listy stanowisk w zakresie pomocy i obsługi (VII kategoria zaszeregowania) instruktora strzelectwa. Zmiana ta została wprowadzona na wniosek samorządu w terytorialnych i ma obowiązywać od dnia 1 lipca 2023 r.

Niespójność nowych stawek z charakterystyką kategorii zaszeregowania pracowników

Rozporządzenia dotyczące finansowania mogą jednak wzbudzać wiele dyskusji, głównie z uwagi na fakt, że na tle innych rozporządzeń dotyczących polityki finansowej, omawiany sektor wydaje się nie charakteryzować spójnością. Regulacje wprowadzone w sektorze ochrony zdrowia, które mają obowiązywać również od 1 lipca 2023 r. przewidują wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę, wykonującego podstawową działalność w szpitalu (przy czym nieposiadającego ani stanowiska, ani zawodu medycznego oraz z wykształceniem poniżej średniego) wynosić ma około 4200 zł. Kwota ta jest bardzo zbliżona, do minimalnego wygra wynagrodzenia pracownika samorządowego, który został zaszeregowany do najwyższej kategorii.

Przepisy przejściowe chroniące pracowników 

Nowelizacja rozporządzenia rady ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wniosła również trzy nowe przepisy mające na celu ochronę pracowników przed wypowiedzeniem lub obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego. 

  1. Pracownik samorządowy, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
  2. Pracownik samorządowy zatrudniony, w dniu wejścia w zmiany rozporządzenia, na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na innym stanowisku określonym w rozporządzeniu
  3. Wynagrodzenie pracownika samorządowego ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmieniającego nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie zmiany rozporządzenia

Wynagrodzenie pracowników samorządowych - Nowe stawki – Podsumowanie

Nowe wynagrodzenie pracowników samorządowych wprowadziło ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników. Dzięki temu poziom wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez to rozporządzenie znacznie wzrósł.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników mogą negatywnie wpływać na działy kadr, które powinny nadążać za ciągłymi nowelizacjami przepisów. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi przepisami, zapraszamy na nasze szkolenia kadr i płac online w zakresie zasad wynagradzania w jednostkach samorządowych organizowane przez naszą firmę.

Adriana Głuchowska
Adriana Głuchowska

Trener

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń.